Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016 , 4782/2021
ΦΕΚ: 5072/Β/02.11.2021

Άσκηση καθηκόντων επίβλεψης σύμβασης μελέτης από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης.

Σχετικά Έγγραφα

299659/2021

Άσκηση καθηκόντων επίβλεψης κατά την κατασκευή δημοσίων έργων από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης.


ΕΑΑΔΗΣΥ/ΓΝΩΜΗ Γ15/2021

Διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011, επί σχεδίου Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με αντικείμενο τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 183 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του ν. 4782/2021, για την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης σύμβασης μελέτης από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης.


ΕΑΑΔΗΣΥ/ΓΝΩΜΗ Γ14/2021

Διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011, επί σχεδίου Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με αντικείμενο τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 136 παρ. 3 του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 του ν.4782/2021, για την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης κατά την κατασκευή δημοσίων έργων από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης.


ΥΠΕΧΩΔΕ/1356/1991

«Καθορισμός αμοιβών μηχανικών για εκπόνηση μελέτης και επίβλεψης αποκατάστασης κτιρίων που υπέστησαν βλάβες από τους σεισμούς"


ΝΣΚ/193/2017

Δυνατότητα διορισμού στρατιωτικού ως μέλους επί θητεία στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) με πλήρη αποδέσμευσή του από την άσκηση των καθηκόντων στις Ένοπλες Δυνάμεις.Κατάσταση : Αποδεκτή.Ο στρατιωτικός δεν μπορεί να υπαχθεί στις ρυθμίσεις των διατάξεων του άρθρου 348 του ν. 4412/2016 και να διοριστεί ως μέλος επί θητεία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφύγων (ΑΕΠΠ), αποδεσμευόμενος πλήρως, κατά τη διάρκεια της θητείας του, από την άσκηση των καθηκόντων του στις Ένοπλες Δυνάμεις. Ενόψει της απαντήσεως αυτής, παρέλκει η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα (πλειοψ.).


ΕΣ/Τ7/225/2008

Χρηματικό ένταλμα πληρωμής Δήμου  που αφορά στην καταβολή ποσού ως αμοιβή για την εκπόνηση εδαφοτεχνικής μελέτης για το έργο «Ανέγερση νέων τμημάτων Τ.Ε.Ι. …..».Η παροχή ανώτατης εκπαίδευσης επιφυλάσσεται ρητώς από το Σύνταγμα σε αυτοδιοικούμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Α.Ε.Ι.), τα οποία έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα, ασκούμενη υπό την εποπτεία του Κράτους, να οργανώνουν την παροχή της ανώτατης εκπαίδευσης, με τη μορφή αφενός μεν της εξασφάλισης της απαραίτητης κτιριακής υποδομής και εξοπλισμού, αφετέρου δε της κατάρτισης του προγράμματος σπουδών και της απονομής των αντίστοιχων τίτλων. Η ανώτατη εκπαίδευση επομένως δύναται επιτρεπτώς να παρέχεται αποκλειστικά από τα προαναφερόμενα αυτοδιοικούμενα νομικά πρόσωπα, καμία δε αρμοδιότητα σχετική με οποιοδήποτε στάδιο της οργάνωσης της ανώτατης εκπαίδευσης δεν μπορεί να ασκηθεί από οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο ή φορέα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή Ο.Τ.Α.. Εντός των ορίων των ως άνω συνταγματικών διατάξεων κινείται η νομοθετική διάταξη του άρθρου 6 παρ. 11 του ν. 2909/2001, υποπερίπτωση iv της υποπερίπτωσης β΄, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα σχεδιασμού, σύνταξης μελέτης, επίβλεψης έργων ή μελετών τεχνικών έργων καθώς και η άσκηση καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου, που αφορούν στις στεγαστικές υποδομές και στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό των Τ.Ε.Ι., επιτρέπεται να ανατεθούν, κατόπιν υπογραφής σχετικής συμβάσεως, στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. (Ο.Σ.Κ. Α.Ε.), εφόσον τα ως άνω Τεχνολογικά Ιδρύματα δεν διαθέτουν επαρκώς στελεχωμένη Τεχνική Υπηρεσία. Στην ειδική αυτή περίπτωση, η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνη για την εκτέλεση των διαλαμβανόμενων στην εκάστοτε σύμβαση καθηκόντων, τα οποία εξαντλούνται σε δραστηριότητα υποστηρικτικού χαρακτήρα, ήτοι στην επίβλεψη των μελετών και των έργων έναντι αμοιβής που καταβάλλεται από το Τ.Ε.Ι., το οποίο παραμένει εν προκειμένω η αναθέτουσα αρχή, και όχι στην εκτέλεση αυτών σε βάρος του προϋπολογισμού της εταιρίας, καμία δε μεταβίβαση της αρμοδιότητας αυτής προς άλλο φορέα ή Ο.Τ.Α. δεν προβλέπεται από τις προμνησθείσες διατάξεις και, επομένως δεν δύναται καταρχήν να διενεργηθεί νομίμως. 

2142/106/2014

ΘΕΜΑ: Άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας από εργοδότη στην επιχείρησή του

58305/2021

Υιοθέτηση σχεδίου δράσης για την Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις περιόδου 2021 - 2025.


ΕΑΑΔΗΣΥ/2339/2021

«Διευκρινίσεις ως προς επιμέρους διατάξεις του ν. 4782/2021 (A’ 36). Τροποποίηση του ν. 4412/2016 και άλλες διατάξεις». ΑΔΑ: 6Α0ΗΟΞΤΒ-6Α0 


63446/2021

Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων.

ΕΑΑΔΗΣΥ/ΓΝΩΜΗ Γ16/2021Διατύπωση γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011 επί σχεδίου Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Τροποποίηση της αριθ. 63446/31.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων (Β’ 2238)»