Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016, 4782/2021
ΦΕΚ: 862/Β/06.02.2024

Τροποποίηση σχεδίου δράσης για την Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις περιόδου 2021-2025 - Τροποποίηση της υπ' αρ. 58305/25-05-2021 (Β' 2182) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας.

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

58305/2021

Υιοθέτηση σχεδίου δράσης για την Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις περιόδου 2021 - 2025.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ KAI ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9331/2024-ΦΕΚ:862/Β/06.02.2024


126586/2023

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 76999/09.07.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Σύσταση και ορισμός μελών της Ομάδας Διοίκησης Έργου για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις 2021-2025» (Β’ 3076). 


107333/2021

Έγκριση Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Δικαιοσύνης προγραμματικής περιόδου 2021-2025.


1975/2024

Συμβάσεις/Συμφωνίες πλαίσιο προγραμματικής περιόδου 2024-2025 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.


142618/2021

Έγκριση Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προγραμματικής περιόδου 2021-2025


76999/2021

Σύσταση και ορισμός μελών της Ομάδας Διοίκησης Έργου για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις 2021-2025.


113970/2021

Έγκριση 1ου Πρακτικού της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την με αριθμό πρωτ. 74177/22.03.2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: Ψ4ΜΙ465ΞΘΞ-ΗΣΤ) για την υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, ως προς την παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021. ΑΔΑ: Ω2ΨΒ465ΧΘΞ-1ΘΖ


166496/2021

Έγκριση 2ου και 3ου Πρακτικού της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την με αριθμό πρωτ. 74177/22.03.2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: Ψ4ΜΙ465ΞΘΞ-ΗΣΤ) για την υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, ως προς την παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021. ΑΔΑ: ΨΝΙΙ465ΧΘΞ-ΓΛΒ


14900/2021

Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις.

ΕΑΑΔΗΣΥ/1280/2021α) Έκδοση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, β)Εφαρμογή άρθρου 5 ν. 4736/2020 (Α’ 200) - Απαγόρευση προμήθειας πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης.» ΑΔΑ:ΨΜ4ΩΟΞΤΒ-7ΤΓ


ΕΑΑΔΗΣΥ/2339/2021

«Διευκρινίσεις ως προς επιμέρους διατάξεις του ν. 4782/2021 (A’ 36). Τροποποίηση του ν. 4412/2016 και άλλες διατάξεις». ΑΔΑ: 6Α0ΗΟΞΤΒ-6Α0