Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4270/2014

Ολοκλήρωση καταχώρησης των στοιχείων των κτιρίων στα οποία στεγάζονται φορείς και κρίσιμες λειτουργίες της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.4270/2014, καθώς και κρίσιμες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα, στην ψηφιακή πλατφόρμα «ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ».

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

86/2024

Ολοκλήρωση καταχώρησης των στοιχείων των κτιρίων στα οποία στεγάζονται φορείς και κρίσιμες λειτουργίες της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.4270/2014, καθώς και κρίσιμες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα, στην ψηφιακή πλατφόρμα «ΑΠΟΓΡΑφΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ».


ΥΠ 342/2023

Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κτιρίων, στα οποία στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, καθώς και κρίσιμες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα 


ΥΠΕΝ/ΓΔΧΣ/70755/614/2021

Ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής στοιχείων προσβασιμότητας των κτηρίων όπου στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014.


ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/125111/1664/2021

Παράταση της προθεσμίας της παρ. 10.α του άρθρου 26 του ν. 4067/2012 για την καταχώριση των στοιχείων των κτηρίων, στα οποία στεγάζονται οι φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/90/2017

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:..Από τα προεκτιθέμενα προκύπτει ότι κατά το χρόνο πραγματοποίησης των ανωτέρω μετακινήσεων κατά το έτος 2015 δεν είχε δεσμευθεί αντίστοιχη πίστωση, συνεπώς, η εντελλόμενη δαπάνη είναι πλημμελής, ως μη κανονική, κατά το βασίμως προβαλλόμενο λόγο διαφωνίας. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη των μετακινήσεων δέσμευση των οικείων πιστώσεων δεν επιτρέπεται και δεν καθιστά τη δαπάνη κανονική. Ειδικότερα δε, δεδομένου ότι κατά τη λήξη κάθε έτους ανατρέπονται ανεξόφλητες αναλήψεις υποχρεώσεων, και δεσμεύονται ισόποσες πιστώσεις εκ νέου στο επόμενο, ενόψει της μη εξόφλησης των χρηματικών ενταλμάτων που εκδόθηκαν σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2016, έπρεπε να εκδοθεί απόφαση ανάκλησης της δέσμευσης των οικείων πιστώσεων έτους 2016. Ωστόσο, στην 833/2016 προαναφερθείσα απόφαση, ως προς τον ΚΑΕ 0712, αναφέρεται «ανάκληση 0,00», τέτοια απόφαση δεν εκδόθηκε. Συνεπώς, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης κατά το έτος 2017 πάσχει και για το λόγο ότι η όμοια δημοσιονομική δέσμευση του προηγούμενου έτους δεν ανατράπηκε. Και υπό την εκδοχή ότι η 295/22.2.2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δεν αφορούσε τις κρίσιμες προγενέστερες μετακινήσεις έτους 2015 και δεν συνιστά ενιαία συνέχεια με την 3/1.1.2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η τελευταία πάσχει, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, διότι με αυτή αναλαμβάνεται το πρώτον υποχρέωση για τις μετακινήσεις έτους 2015. Επομένως, η εντελλόμενη δαπάνη είναι πλημμελής. Ο ισχυρισμός του νοσοκομείου, όπως εκτίθεται στο 5260/20.3.2017 έγγραφο της Διοικητικής Διευθύντριας του νοσοκομείου, σύμφωνα με τον οποίο «λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω δαπάνες δεν είχαν προϋπολογιστεί διότι δεν μπορούσαμε εκ των προτέρων να γνωρίζουμε το πλήθος των μετακινήσεων που θα πραγματοποιούσαν οι επισκέπτριες υγείας», εμφανίζει τις δαπάνες μετακινήσεων ως μη νόμιμες εν γένει, πραγματοποιηθείσες χωρίς αντίστοιχη πίστωση (άρθρο 28 παρ. 1 στ. β του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο και άρθρο 91 παρ. 2 του ν. 4270/2014). Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.


ΕλΣυν.Κλ.Τμ.1/237/2017

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:Με δεδομένα τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με όσα έγιναν δεκτά στη μείζονα σκέψη της παρούσας το Κλιμάκιο κρίνει ότι κατά τον βασίμως προβαλλόμενο από την Επίτροπο λόγο διαφωνίας οι εντελλόμενες δαπάνες είναι μη κανονικές, καθόσον δεν έχει τηρηθεί η περιγραφόμενη στην προηγούμενη σκέψη της παρούσας διαδικασία ως προς τη δημοσιονομική δέσμευση των αναγκαίων πιστώσεων. Και τούτο, ειδικότερα, διότι οι 1538 και 1539/2016 Π.Α.Υ., οι οποίες είναι εν προκειμένω οι κρίσιμες, αφού οι πιστώσεις που αναφέρονται στις λοιπές δεν επαρκούσαν για την καταβολή αποζημιώσεων υπερωριακής απασχόλησης κατά το μήνα Δεκέμβριο, εκδόθηκαν μετά την πραγματοποίηση της υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων (30.12.2016), κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, αναρτήθηκαν δε στο διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια» στις 18.1.2017 και, συνεπώς, απέκτησαν ισχύ από το χρόνο αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3861/2010. Άλλωστε, ο προβαλλόμενος με το έγγραφο επανυποβολής λόγος περί θεώρησης των ελεγχόμενων χρηματικών ενταλμάτων λόγω συγγνωστής πλάνης είναι απορριπτέος. Ειδικότερα, προβάλλεται ότι εκ παραδρομής δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη εκ του νόμου διαδικασία, καθόσον η αρμόδια υπηρεσία δεν είχε ενημερωθεί για την κατάργηση της παρ. 9 του άρθρου 66 του ν. 4470/2014. Όμως, πέραν του ότι η επίκληση άγνοιας νόμου δεν δικαιολογεί την άρση των συνεπειών της ως άνω διαπιστωθείσας παρατυπίας, η διάταξη την οποία επικαλείται η διοίκηση παρείχε τη δυνατότητα επιβάρυνσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικού έτους με τις δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του τελευταίου διμήνου του προηγούμενου, στην προκειμένη, όμως, περίπτωση οι επίμαχες Π.Α.Υ. εκδόθηκαν σε βάρος των πιστώσεων του οικονομικού έτους 2016, χωρίς να έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4470/2014 διαδικασία.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/194/2017

Παροχή υπηρεσιών. (..)Κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από την Επίτροπο η εντελλόμενη δαπάνη δεν ανελήφθη νομίμως, διότι πριν από την υπογραφή της από 30.12.2015 σύμβασης με την ανάδοχο εγκρίθηκε δέσμευση πίστωσης (Πιστ-1638/15.12.2015 ΑΝ 1635/15- ΑΔΑ: Ω0Α546ΨΖΣ4-5Ξ2) για ποσό 14.110 ευρώ που, όμως, υπολείπεται του συνολικού ποσού των 14.606,25 ευρώ της συνομολογηθείσας σύμβασης κατά 496,25 ευρώ.(..)Ωστόσο, το Κλιμάκιο, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός, την μικρή διαφοροποίηση μεταξύ του ποσού που δεσμεύθηκε και ανατράπηκε αρχικά και του ποσού που τελικώς αναλήφθηκε κατά το επόμενο οικονομικό έτος (διαφορά 496,25 ευρώ) και αφετέρου το γεγονός ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα από την έγκριση του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος και, πάντως, πριν την έκδοση του κρινόμενου εντάλματος, εκδόθηκε η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, που αφορά στην δέσμευση του συνολικού ποσού της εντελλόμενης δαπάνης, κρίνει ότι στην προκειμένη περίπτωση τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος ενήργησαν συγγνωστώς και χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των οικείων διατάξεων. (..) δ) Κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από την Επίτροπο η οικεία δαπάνη έπρεπε να βαρύνει τους εξειδικευμένους Κ.Α.Ε. 9746 "Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού κλπ", Κ.Α.Ε. 1611 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, Κ.Α.Ε. 9739 "Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεων σε αυτά", η περιγραφική διατύπωση των οποίων βρίσκεται σε εννοιολογική αντιστοιχία με την επίμαχη δαπάνη, αφού, ενόψει της ευρύτητας της διατύπωσής τους, περιλαμβάνουν, πέραν προμηθευθέντων υλικών, και τις εργασίες συναρμολόγησης και εγκατάστασής τους. Η δε επιβάρυνση του Κ.Α.Ε. 4121.05.02.00 "Δαπάνες κάθε είδους για εκτέλεση επιστημονικών ερευνών από τους τομείς του Ιδρύματος και ενίσχυση εργαστηριακών μαθημάτων" δεν βρίσκεται σε εννοιολογική αντιστοιχία με τα προμηθευθέντα είδη και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες,  καθιστά κατά συνέπεια μη νόμιμη τη σχετική δαπάνη. Εν τούτοις το Κλιμάκιο, λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις της υπόθεσης, καθώς και τους ισχυρισμούς του Πολυτεχνείου που αναπτύσσονται στο έγγραφο επανυποβολής, σύμφωνα με τους οποίους ο εν λόγω κωδικός χρησιμοποιήθηκε καθόσον κρίθηκε ότι η εντελλόμενη δαπάνη συμβάλλει άμεσα στην εξασφάλιση της συνεχούς και καλής ποιότητας ηλεκτρικής ισχύος και την ακώλυτη εκτέλεση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών εργασιών της Σχολής, κρίνει ότι πρέπει να αναγνωριστεί, κατ’ εξαίρεση, η συνδρομή συγγνωστής πλάνης στα όργανα του .. και στην περίπτωση αυτή. ε) Περαιτέρω, λαμβανομένης υπόψη της φύσης των εργασιών και των περιστάσεων υπό τις οποίες παρασχέθηκαν, πρέπει να γίνει δεκτό ότι το δελτίο εισαγωγής των υλικών στην αποθήκη του φορέα ή η βεβαίωση καταχώρησης αυτών στο σχετικό βιβλίο, ως δικαιολογητικά πληρωμής της εντελλόμενης δαπάνης προσιδιάζουν στις προμήθειες υλικών και όχι με το αντικείμενο της συναφθείσας σύμβασης, η οποία έχει μικτό χαρακτήρα, προμήθειας υλικών και εργασιών εγκατάστασης, με κύριο αντικείμενο, κατ΄αντικειμενική θεώρηση, την εκτέλεση από την ανάδοχο των εργασιών εγκατάστασης, στην οποία απέβλεψε και συνομολόγησε το... και όχι την προμήθεια των υλικών, καθόσον η τελευταία αποτελεί το μέσον για την εκτέλεση του (κύριου) αντικειμένου της σύμβασης και όχι αυτό καθεαυτό το αντικείμενο αυτής.(Συγγνωστή πλάνη)


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/103/2018

Προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων(...)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις σκέψεις που προηγήθηκαν, το αντικείμενο της υπό κρίση 38/21.4.2015 σύμβασης αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, διαχείρισης ροής εργασιών και βάσης δεδομένων, καθώς και την παροχή σχετικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, προοριζομένων να αποτελέσουν ένα ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων εξειδικευμένων τεχνικών προδιαγραφών ιδιαιτέρων απαιτήσεων (βλ. ανωτέρω σκ. III Α περί γενικών αρχών και αρχιτεκτονικής του συστήματος, διαλειτουργικότητας, απόδοσης και ασφάλειας αυτού), αναγκαίο για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων υποδομών ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης - πρωτοκόλλησης και διακίνησης εγγράφων στο ......, με στόχο τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των διοικητικών του Υπηρεσιών και την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του λειτουργικού πλαισίου όλων των Οργανωτικών του Μονάδων (βλ. ανωτέρω σκ. III Α). Τούτο δεν είναι ομοειδές κατά τη φύση του, αλλά και σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας και την αντίληψη των συναλλαγών, με τα είδη και τις υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο των λοιπών προαναφερόμενων δαπανών (βλ. ανωτέρω σκ. III Β και Γ), τα οποία, άλλωστε, επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες και αποσκοπούν στην εκπλήρωση διακριτών σκοπών, όπως είναι, ενδεικτικώς, η εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών και αρχιτεκτονικών μελετών, η διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων, η μοντελοποίηση, προσομοίωση και ο σχεδιασμός σε πληθώρα εφαρμογών, η ανάλυση και διαστασιολόγηση κτιρίων, η ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων και η εν γένει εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των επιμέρους Εργαστηρίων και Τομέων των Σχολών του ......, όπως αναλυτικά περιγράφηκαν ανωτέρω. Άλλωστε, η κρίση αυτή δεν αναιρείται από το γεγονός ότι ορισμένα εκ των εν λόγω ειδών βάρυναν τον οικείο της επίμαχης δαπάνης Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού του φορέα, δοθέντος ότι κριτήριο για την κατάφαση του ομοειδούς χαρακτήρα των αγαθών είναι η φύση των πραγμάτων, σε συνδυασμό με τα διδάγματα της κοινής πείρας και την αντίληψη των συναλλαγών (πρβλ. Ελ. Συν. πρ. IV Tμ. 58/2015, Κ.Π.Ε.Δ. στο ΙV Tμ. 250, 140/2015, 126/2014 κ.ά.). Τυχόν δε μη νομιμότητα των λοιπών προπεριγραφεισών δαπανών αποτελεί αντικείμενο του προληπτικού ελέγχου αυτών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το π.δ. 136/2011 (Α΄ 267), και δεν ασκεί επιρροή στη νομιμότητα της ελεγχόμενης δαπάνης, ενόψει και της αυτοτέλειάς της. Επομένως, δεν συντρέχει, εν προκειμένω, περίπτωση κατάτμησης της συνολικής ετήσιας δαπάνης για την προμήθεια ομοειδών αγαθών και ως εκ τούτου, η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη, απορρέουσα από συναφθείσα κατόπιν απευθείας ανάθεσης σύμβαση προμήθειας αξίας 19.910,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., δηλαδή υπολειπόμενης του προαναφερόμενου ορίου (των 20.000,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.) επιτρεπτής προσφυγής στην εν λόγω εξαιρετική διαδικασία άνευ ανάγκης συνδρομής ειδικού προς τούτο λόγου, είναι νόμιμη, απορριπτομένου ως αβασίμου του προβαλλομένου από την Επίτροπο λόγου διαφωνίας.


ΕΣ/ΤΜ.6/476/2019

Προμήθεια αδειών χρήσης βασικού λογισμικού...ζητείται η ανάκληση της 23/2019 Πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου...Η  παροχή εξάλλου της εν λόγω υπηρεσίας είναι απαραίτητη στη «...», λόγω της εκτεταμένης εφαρμογής του προς προμήθεια λογισμικού ..., αφού  ότι με την εν λόγω  προμήθεια αορίστου αριθμού αδειών χρήσης σε κεντρικό επίπεδο (επιχείρησης και όχι ανά χρήστη),θα επεκταθεί η λειτουργία του  Μηχανογραφικού Γεωγραφικού Συστήματος για το Δίκτυο Διανομής σε όλες τις περιοχές της «...». Συγκεκριμένα,  η επέκταση που θα λάβει χώρα αφορά  σε επιπλέον πενήντα επτά ( 57) περιοχές, αντί για δύο (2), στις οποίες αυτό έχει ήδη εγκατασταθεί μέχρι σήμερα. Περαιτέρω, η συντήρηση και υποστήριξη τρίτου επιπέδου περιλαμβάνει, σύμφωνα με την από 22.1.2018 δεσμευτική προσφορά της εταιρείας αυτής προς τη «...» (βλ. επίσης και άρθρο 7 του σχετικού σχεδίου σύμβασης),την επεξεργασία αναφορών σφάλματος έκδοσης και αιτήσεων παροχής πληροφοριών που δεν μπορούν να επιλυθούν από την υποστήριξη δεύτερου επιπέδου, την επίλυση σφαλμάτων που συνήθως κυκλοφορεί στην αγορά μαζί με μία από τις επόμενες εκδόσεις του προϊόντος, την παροχή εναλλακτικών τρόπων αντιμετώπισης προβλημάτων ή επείγουσες επιδιορθώσεις, ανάλογα με τον εμπορικό αντίκτυπο του προβλήματος στις λειτουργίες της «...», καθώς και την παροχή νέων εκδόσεων προϊόντων και εκδόσεων ήσσονος σημασίας. Η ως άνω υποστήριξη τρίτου επιπέδου δεν περιλαμβανόταν στην πρώτη προμήθεια του λογισμικού GIS για τη «...» από την εταιρεία «...» (βλ. τη 47/6.7.2012 κατακυρωτική απόφαση του με αριθμό διακήρυξης 621902/7.7.2009, σχετικού διαγωνισμού,), η οποία αφορούσε το Στάδιο Ι της προμήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας του λογισμικού GIS και περιλάμβανε μόνο δύο(2) περιοχές αρμοδιότητας της «...» (...), ενώ η κρινόμενη σύμβαση αφορά το Στάδιο ΙΙ της προμήθειας, με στόχο την επέκταση της χρήσης του λογισμικού GIS στις υπόλοιπες 57 περιοχές αρμοδιότητας της «...». Επιπροσθέτως, το αντικείμενο του ανωτέρω διαγωνισμού, σε αντίθεση με την ελεγχόμενη προμήθεια, δεν αφορούσε μόνο τις άδειες χρήσης του λογισμικού GIS, αλλά  περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία κεντρικού εξοπλισμού και λογισμικού (κεντρικοί servers),σχεσιακού συστήματος διαχείρισης βάσης δεδομένων (oracle spatial),εργαλείων διαχείρισης ανάπτυξης και εργαλείων για τελικούς χρήστες και περιφερειακού εξοπλισμού (τερματικά, plotters, scanners, εκτυπωτές Α3). Οι δε υπηρεσίες συντήρησης που προσέφερε η τότε ανάδοχος εταιρεία «...», ήταν πρώτου επιπέδου (1st level support) και οι τοπικοί αντιπρόσωποι, σε ό,τι σχετίζεται με τον εξοπλισμό και την πλατφόρμα του Smallworld θα παρείχαν τις υπηρεσίες του επόμενου επιπέδου (Logica και GE) (βλ. ενότητα 9.2.2 της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας «...»). Κατόπιν αυτών, εφόσον η εταιρεία «...» είναι η μόνη που μπορεί να παρέχει στον αναθέτοντα φορέα «...» την ως άνω συντήρηση και υποστήριξη τρίτου επιπέδου, αφού μόνο αυτή, όπως αποδείχθηκε, έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του λογισμικού GIS Electric Office Suite, ως κατασκευάστρια αυτού και έχουσα τα σχετικά αποκλειστικά δικαιώματα, συντρέχουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 269 περ. γ υποπερ. ββ και γγ του ν. 4412/2016, τόσο τεχνικοί λόγοι, όσο και λόγοι προστασίας αποκλειστικών δικαιωμάτων που δικαιολογούν την απευθείας ανάθεση της ελεγχόμενης προμήθειας στην εταιρεία αυτή. Περαιτέρω, οι αιτούσες την ανάκληση εταιρείες αλυσιτελώς επικαλούνται προς επίρρωση του συμφέροντος χαρακτήρα της ανάθεσης της κρινόμενης προμήθειας, το μεν, την επίτευξη συμφωνίας με την “...” για τη διάθεση και τιμολόγηση των αδειών χρήσης, χωρίς να προστίθενται στη συμφωνηθείσα τιμή το ποσοστό κέρδους του μεταπωλητή του λογισμικού, το δε ότι θα λάβει χώρα σταδιακή και όχι εφάπαξ εξόφληση των αδειών του λογισμικού, ανάλογα με την πρόοδο της ψηφιοποίησης του δικτύου της  “...”, καθώς και το ότι η καταβολή του κόστους για την παροχή των υπηρεσιών συντήρησης από την “...”  θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της απόκτησης από την .... του συνόλου των αδειών του λογισμικού, δοθέντος ότι οι λόγοι αυτοί που άπτονται και της εφαρμογής της αρχής της οικονομικότητας, όπως ορθώς έκρινε το ΣΤ΄ Κλιμάκιο με την υπό ανάκληση Πράξη του, δεν περιλαμβάνονται στους περιοριστικά αναφερόμενους στο άρθρο 269 του ν.4412/2016 λόγους.Ανακαλεί την 23/2019 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


ΕΣ/ΤΜ.ΜΕ.ΣΥΝΘ/6023/2015

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. (Συμπληρωματικές συμβασεις) Αίτηση αναθεώρησης της 2124/2015 απόφασης του VI Τμήματος Με την απόφαση αυτή απορρίφθηκε η αίτηση ανάκλησης του νυν αιτούντος Δήμου ..... κατά της 460/2014 πράξης του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου  (...)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη 3 της παρούσας, το Τμήμα άγεται, κατά πλειοψηφία, στην κρίση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 125 του Κ.Δ.Ε. για τη νόμιμη σύναψη της υπό κρίση συμπληρωματικής σύμβασης, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από τον αιτούντα Δήμο. Ειδικότερα, φυσικό αντικείμενο του έργου αποτελεί η αποκατάσταση των όψεων ενός διατηρητέου κτιρίου κτισμένου τα έτη 1901 – 1902 και χαρακτηρισμένου ως έργου τέχνης. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και συγκεκριμένα στις 15.1.2013, μετά από προφορική εντολή της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και την έγγραφη εντολή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου έγινε η καθαίρεση των εξωτερικών επιχρισμάτων για να διαπιστωθεί το μέγεθος των προβλημάτων του διατηρητέου κτιρίου και κυρίως του φέροντα οργανισμού αυτού, όπου διαπιστώθηκε η πολύ κακή ποιότητα των υλικών κατασκευής με αποτέλεσμα να παρατηρείται η φυσική πτώση – αποκόλληση των σαθρών υλικών ακόμη και ολόκληρων λίθων σε ολόκληρη την επιφάνεια των εξωτερικών όψεων και όχι μόνο σε τμήμα αυτής, όπως αναφέρεται στην αρχική σχετική αρχιτεκτονική μελέτη, που έχρηζαν άμεσης επέμβασης προς αποφυγή κατάρρευσης στοιχείων του κτιρίου. Λαμβανομένης δε υπόψη της παλαιότητας του εν λόγω κτιρίου, τα ανωτέρω γεγονότα συνιστούν απρόβλεπτες περιστάσεις, καθώς τα προβλήματα του φέροντος οργανισμού, η διάβρωση των μεταλλικών πρεκιών και οι εντονότατες φθορές των εξωτερικών όψεων αποκαλύφθηκαν μετά την, κατ' εντολή των αρμόδιων υπηρεσιών του αρμόδιου Υπουργείου Πολιτισμού, πλήρη αφαίρεση των εξωτερικών επιχρισμάτων και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά το χρόνο ανάθεσης της αρχικής σύμβασης, η οποία αφορούσε στην αποκατάσταση των όψεων του κτιρίου. Η εκτέλεση δε των εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της αρχικής σύμβασης και δεν μπορεί να διαχωριστεί από αυτή, καθώς αφενός μεν η αποκατάσταση των ζημιών του φέροντα οργανισμού και της τοιχοποιίας του κτιρίου προηγείται τεχνικώς και λογικώς της βελτίωσης των όψεων αυτού και αφετέρου ο διαχωρισμός των εργασιών αυτών θα δημιουργούσε ανυπέρβλητο πρόβλημα στον αιτούντα Δήμο, ο οποίος δεν είναι δυνατό να αναθέσει την αποκατάσταση των φθορών του φέροντα οργανισμού μετά την ολοκλήρωση των εργασιών των όψεων του κτιρίου. Δεδομένου δε ότι τόσο οι εργασίες της αρχικής σύμβασης όσο και αυτές της επίμαχης συμπληρωματικής σύμβασης αποσκοπούν στην εν γένει αποκατάσταση των ζημιών ενός διατηρητέου κτίσματος, η επίμαχη σύμβαση δεν συνιστά επέκταση του τεχνικού αντικειμένου της αρχικής σύμβασης, αλλά αποτελεί αναγκαίο συμπλήρωμα αυτής. Τούτων δοθέντων, συντρεχουσών όλων των τιθέμενων στο άρθρο 125 Κ.Δ.Ε. προϋποθέσεων οι επίμαχες εργασίες νομίμως αποτελούν αντικείμενο της ελεγχόμενης συμπληρωματικής σύμβασης. Κατά τη γνώμη, όμως, του Προέδρου του Τμήματος Νικόλαου Αγγελάρα και του Συμβούλου Κωνσταντίνου Κωστόπουλου ορθώς το Κλιμάκιο έκρινε εν προκειμένω ότι οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην επίμαχη συμπληρωματική σύμβαση συνιστούν επέκταση του τεχνικού αντικειμένου της αρχικής σύμβασης. Και τούτο, διότι σύμφωνα με το τεύχος δημοπράτησης «Τεύχος Αποκατάστασης όψεων κτιρίων» και την από 19.7.2010 «Αρχιτεκτονική Μελέτη», οι εργασίες της αποκατάστασης των όψεων του διατηρητέου κτιρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Λαυρίου, αφορούσαν σε τοπικές αποκαταστάσεις μόνο του ορατού τμήματος των όψεων του κτιρίου. Οι τοπικές αυτές πολυποίκιλες (επιχρίσματα, χρωματισμοί, κουφώματα κλπ) και διάσπαρτες επιδιορθώσεις-επισκευές ήταν σχετικά μικρού εύρους και με εξειδικευμένο χαρακτήρα, ενώ «σε καμία περίπτωση δεν αφορούσαν στην ολική στατική ενίσχυση του κτιρίου» (βλ. σχετικά την 22551/16.10.2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου .....). Αντιθέτως, οι νέες εργασίες, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της ελεγχόμενης συμπληρωματικής σύμβασης, συνίστανται σε ευρείες παρεμβάσεις που αφορούν στη στατική αποκατάσταση του κτιρίου, σε ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, στη διατήρηση και προστασία των οροφογραφιών και των υπολοίπων εσωτερικών διακόσμων και στην εσωτερική δομική ενίσχυση όλων των στατικών φορέων του κτιρίου. Αναθεωρεί την 2124/2015 Απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.