Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016

«Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή εκδοθέντων Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων». ΑΔΑ:96ΕΟΟΞΤΒ-ΩΧΚ

Σχετικά Έγγραφα

ΕΑΑΔΗΣΥ/4266/2018

Έκδοση του επικαιροποιημένου Οδηγού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί των δημοσίων συμβάσεων, μεταφρασμένου στην ελληνική γλώσσα. (ΑΔΑ: 7ΣΤΧΟΞΤΒ-ΛΧΛ)


2/2039/0004/2016

Κοινοποίηση δυο εγκυκλίων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων:1)5729/2015:Έκδοση Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων


ΔΝΣβ/οικ.3454/Φ.ΕΓΚΥΚΛ/2016

Δημοσίευση Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση των κατώτατων ορίων εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών, κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.(ΑΔΑ:7ΛΡ84653ΟΞ-ΚΤΦ)


1102/154398/2020

Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 4270/139407/28.12.2017 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Kαθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 347), (ΕΕ) 2017/891 της Επιτροπής (L 138) και (ΕΕ) 2017/892 της Επιτροπής (L 138), σχετικά με τα κριτήρια αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών και την Εθνική Στρατηγική για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα στον τομέα των Οπωροκηπευτικών» (Β΄5).


ΥΠ.ΕΣ/50738/2018

Ενημέρωση σχετικά με επικαιροποιημένο οδηγό δημοσίων συμβάσεων


55715 Α.Πλ.9537/2007

Εφαρμογή της Ερμηνευτικής Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.


4270/139407/2018

Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 347, της 20.12.2013, σ. 671), (ΕΕ) αριθ. 2017/891 της Επιτροπής (ΕΕ L 138, της 25.5.2017, σ. 4) και (ΕΕ) αριθ. 2017/892 της Επιτροπής (ΕΕ L 138, της 25.5.2017, σ. 57), σχετικά με τα κριτήρια αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών και την Εθνική Στρατηγική για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα στον τομέα των Οπωροκηπευτικών.


ΔΔΘΤΟΚ Β 1074943 ΕΞ 2016

Ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την απόδειξη της καταγωγής (μηπροτιμησιακής) που απαιτείται για το ευεργέτημα των δασμολογικών ποσοστώσεων του ΠΟΤ– Στο πλαίσιο του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.(ΑΔΑ:6ΟΕΜΗ-ΘΥΧ)


ΔΔΘΤΟΚ Β 1153383 ΕΞ 2016

Ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την απόδειξη της καταγωγής (μη προτιμησιακής) που απαιτείται για το ευεργέτημα των δασμολογικών ποσοστώσεων του ΠΟΤ– Στο πλαίσιο του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.(ΑΔΑ:ΨΟ96Η-Ζ62)


∆11/οικ.82/2018

Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του Μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.).(ΑΔΑ:Ψ7ΜΣ465ΧΘΞ-ΣΣΞ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/2018