Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

36396/2017

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4314/2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2017 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2018 – 2020.(ΑΔΑ:ΩΓΒ8465ΧΙ8-877) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (Τροποποιήθηκε με την 47622/2017 εγκύκλιο με ΑΔΑ:70Β4465ΧΙ8-ΣΑ6)

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

17642/2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2022–2024  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ:64ΦΖ46ΜΤΛΡ-ΜΧ9


18653/2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2014 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2015 – 2017 σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014 - 2017

22501/2016

Εγκύκλιος Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2016 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2017 – 2019 (ΑΔΑ:Ω7ΝΕ4653Ο7-61Φ)


32732/2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2018 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2019 – 2021.(ΑΔΑ:ΩΙΕΚ465ΧΙ8-ΩΔΗ)


14235/2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2020 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2021 – 2023  ΑΔΑ:ΨΟ7Ε46ΜΤΛΡ-0ΒΛ


12613/ΔΕ1311/2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2013 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2014 – 2016 σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016

8001/2015

Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2015 και τον προγραμματισμό δαπανών του ΠΔΕ 2016 - 2018 σύμφωνα με το ΜΠΔΣ
(ΑΔΑ:ΨΓΣΗΦ-ΠΓ1)


82119/2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ– 1η τροποποίηση Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2022–2024 ΑΔΑ: 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903


25853/2019

Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότησης του ΠΔΕ 2019 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2020-2022 ΑΔΑ: Ω80Θ465ΧΙ8-ΦΘΤ .

Τροποποιήθηκε με την 55292/2019 εγκύκλιο με ΑΔΑ:Ψ8ΟΟ465ΧΙ8-8ΟΚ


55292/2019

Τροποποίηση της Εγκυκλίου Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2019 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2020-2022 με αρ. πρωτ. 25853/ 28.2.019.(ΑΔΑ:Ψ8ΟΟ465ΧΙ8-8ΟΚ)