Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4314/2014
Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2015 και τον προγραμματισμό δαπανών του ΠΔΕ 2016 - 2018 σύμφωνα με το ΜΠΔΣ (ΑΔΑ:ΨΓΣΗΦ-ΠΓ1)
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

22501/2016

Εγκύκλιος Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2016 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2017 – 2019 (ΑΔΑ:Ω7ΝΕ4653Ο7-61Φ)


12613/ΔΕ1311/2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2013 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2014 – 2016 σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016

18653/2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2014 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2015 – 2017 σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014 - 2017

36396/2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2017 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2018 – 2020.(ΑΔΑ:ΩΓΒ8465ΧΙ8-877) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (Τροποποιήθηκε με την 47622/2017 εγκύκλιο με ΑΔΑ:70Β4465ΧΙ8-ΣΑ6)


32732/2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2018 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2019 – 2021.(ΑΔΑ:ΩΙΕΚ465ΧΙ8-ΩΔΗ)


37038/2014

Εγκύκλιος εκτιμήσεων πληρωμών 2014 και προβλεπομένων δαπανών στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2015-2018 του ΠΔΕ


14235/2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2020 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2021 – 2023  ΑΔΑ:ΨΟ7Ε46ΜΤΛΡ-0ΒΛ


82119/2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ– 1η τροποποίηση Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2022–2024 ΑΔΑ: 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903


55292/2019

Τροποποίηση της Εγκυκλίου Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2019 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2020-2022 με αρ. πρωτ. 25853/ 28.2.019.(ΑΔΑ:Ψ8ΟΟ465ΧΙ8-8ΟΚ)


17642/2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2022–2024  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ:64ΦΖ46ΜΤΛΡ-ΜΧ9