Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

36610/2013

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3528/2007

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. 10755/20-3-2013 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες»

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

10755/2013

Tροποποίηση της αριθµ. 3805/4-2-2013 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες»


6299/2015

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες»


ΥΑ 3805/2013

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες


39831/2015

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ. αρ. 12546/3.6.2015 (ΑΔΑ: Ω7ΖΘ465ΦΘΕ-2ΝΔ) Απόφασης Συγκρότησης των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες»


YA/36610/2012

Θέμα: «Σύσταση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες.»


60008/2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 36610/24.09.2012 υπουργικής απόφασης «Σύσταση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες» (Β΄ 2700).


Α.Π. 44800/2015

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ. αρ. 12546/3.6.2015 (ΑΔΑ: Ω7ΖΘ465ΦΘΕ-2ΝΔ) Απόφασης Συγκρότησης των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες»


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/2/οικ.20265/2012

ΘΕΜΑ: Ζητούνται στοιχεία σχετικά με τη σύσταση και συγκρότηση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν. 3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

12546/2015

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ. αρ. 6299/13.3.2015 (ΑΔΑ: 70ΡΦ465ΦΘΕ-ΙΣΚ) Απόφασης Συγκρότησης των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες»(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 39831/8.11.2015 (ΑΔΑ: 6ΒΕΦ465ΦΘΕ-ΣΝΚ),42508/11.12.2015 (ΑΔΑ: 7ΝΞ2465ΦΘΕ-Φ4Φ), 4800/31.12.2015 (ΑΔΑ: 788Β465ΦΘΕ-740),
8979/5/4/2016 (ΑΔΑ: ΩΨΟΕ465ΦΘΕ-ΠΓΣ), 22874/12/7/2016 (ΑΔΑ: 7666465ΦΘΕ-ΣΤΘ)  26051/5.9.2016 (ΑΔΑ: 6ΞΠΖ465ΦΘΕ-ΚΒΔ) και 35995/2016 (ΑΔΑ:ΩΖΤΠ465ΦΘΕ-8ΘΥ)


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/11/οίκ.16922/2022

«Αποστολή στοιχείων για τη συγκρότηση των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων με θητεία από 1.1.2023 έως και 31.12.2024»