Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΥΑ 3805/2013

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3828/2007

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

6299/2015

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες»


36610/2013

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. 10755/20-3-2013 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες»


10755/2013

Tροποποίηση της αριθµ. 3805/4-2-2013 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες»


Α.Π. 44800/2015

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ. αρ. 12546/3.6.2015 (ΑΔΑ: Ω7ΖΘ465ΦΘΕ-2ΝΔ) Απόφασης Συγκρότησης των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες»


39831/2015

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ. αρ. 12546/3.6.2015 (ΑΔΑ: Ω7ΖΘ465ΦΘΕ-2ΝΔ) Απόφασης Συγκρότησης των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες»


YA/36610/2012

Θέμα: «Σύσταση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες.»


60008/2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 36610/24.09.2012 υπουργικής απόφασης «Σύσταση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες» (Β΄ 2700).


ΥΠ.ΕΣ/8979/2016

Τροποποίηση της υπ. αρ. 12546/3.6.2015 (ΑΔΑ: Ω7ΖΘ465ΦΘΕ-2ΝΔ) Απόφασης Συγκρότησης των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες»


ΥΠ.ΕΣ/35995/2016

Τροποποίηση της υπ. αρ. 12546/3.6.2015 (ΑΔΑ: Ω7ΖΘ465ΦΘΕ-2ΝΔ) Απόφασης Συγκρότησης των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες (ΑΔΑ:ΩΖΤΠ465ΦΘΕ-8ΘΥ)


ΥΠ.ΕΣ/42508/2015

«Τροποποίηση της υπ. αρ. 12546/3.6.2015 (ΑΔΑ: Ω7ΖΘ465ΦΘΕ-2ΝΔ) Απόφασης Συγκρότησης των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες (ΑΔΑ 7ΝΞ2465ΦΘΕ-Φ4Φ)