Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016 , 4013/2011

Επαναλαμβανόμενες πλημμέλειες – παρατυπίες που έχουν διαπιστωθεί κατά τα έτη 2017 έως 2021, στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας της προηγηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας επί αιτημάτων παροχής σύμφωνης γνώμης της Αρχής για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 26 και τα άρθρα 32 παρ. 2 περ. α’ και 269 περ. α’ του ν. 4412/2016, καθώς και εν γένει υποδείξεις - συστάσεις που έχει απευθύνει η Αρχή με τις εκδοθείσες Γνώμες της επί αιτημάτων διαπραγμάτευσης κατόπιν επίκλησης των ανωτέρω νομικών βάσεων ΑΔΑ: Ψ8Σ4ΟΞΤΒ-ΨΔ3   KATEΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 27 (Απόφαση υπ’ αριθ. 7/30-06-2021 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)

Σχετικά Έγγραφα

ΕΑΑΔΗΣΥ/1/2013

Θέμα: “Διαδικασία έκδοσης απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επί αιτημάτων αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων περί παροχής σύμφωνης γνώμης για την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης του αρ. 2 παρ. 2 περ. (γ) υποπερ. (δδ) Ν.4013/2011”.ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΞΤΒ-ΔΚΦ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 1/2013


ΕΑΑΔΗΣΥ/3554/2014

Τροποποίηση της προθεσμίας έκδοσης απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επίαιτημάτων των αναθετουσών αρχών για την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. δδ' του Ν.4013/2011 (Α' 204).

ΕΑΑΔΗΣΥ/ΓΝΩΜΗ Α5/2021

Διατύπωση γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’ υποπερ. (αα) του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, επί προτεινόμενων διατάξεων σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας.


ΕΑΑΔΗΣΥ/ΓΝΩΜΗ Γ.11/2021

Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011 επί σχεδίου απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».


70362/2021

Καθορισμός λεπτομερειών για τη σύνταξη έκθεσης παρακολούθησης της εφαρμογής των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων της παρ. 2 του άρθρου 340 ν. 4412/2016 (Α’ 147).

ΕΑΑΔΗΣΥ/4297/2021Διευκρινήσεις επί θεμάτων σχετικών με την υποβολή στοιχείων για τη σύνταξη έκθεσης παρακολούθησης της εφαρμογής κανόνων δημοσίων συμβάσεων  ΑΔΑ: ΨΦ5ΞΟΞΤΒ-4ΕΟ


Γ2γ/Γ.Π.οικ28489/2021

Καθορισμός των συμβάσεων και των συμφωνιών - πλαίσιο που θα συναφθούν από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), ως Ε.Κ.Α.Α. της παρ. 1 γ) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για τα έτη 2021-2022 για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017, όπως ισχύει.


ΝΣΚ/340/2016

Νομιμότητα υπογραφής συμπληρωματικής σύμβασης μετά από απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρά την αρνητική σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ).(...)Δοθέντος ότι κατά τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να αποφασίσει αιτιολογημένα την υποβολή του φακέλου μαζί με σχέδιο της σύμβασης στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για τη διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου, παρά την αρνητική σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ, σχετικά με τη νομιμότητα της απόφασης της αναθέτουσας αρχής να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, έπεται, κατά νομική και λογική ακολουθία, ότι οφείλει να συμμορφώνεται προς την απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, σχετικά με τη νομιμότητα υπογραφής της υποβληθείσας σύμβασης, χωρίς να εμποδίζεται από την υποχρέωσή της (που απορρέει από το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. δδ' του V. 4013/2011), να μην εκδίδει την απόφασή της για προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Αρχής.


ΓΝΩΜΗ Α 17/2018

“Διατύπωση γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’ υποπερ. (αα) του ν.4013/2011 επί διατάξεων προτεινόμενου άρθρου 44 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στο σχέδιο νόμου «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».(ΑΔΑ:7ΜΧΝΟΞΤΒ-7ΕΡ)


ΝΣΚ/73/2017

Υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης μετά τον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρά την αρνητική γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ.Κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 2 περ, γ' υποπερ. δδ' του ν. 4013/2011 η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) ασκείται στο πλαίσιο λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και προσθέτει ένα επί πλέον διοικητικό προστάδιο ελέγχου της νομιμότητας της προσφυγής της αναθέτουσας αρχής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, ο έλεγχος όμως αυτός δεν υποκαθιστά, ούτε καταργεί την αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, να ασκεί προσυμβατικό έλεγχο, με τις εγγυήσεις που αυτό απολαμβάνει ως Ανώτατο Δικαστήριο, στις δημόσιες συμβάσεις μεγάλης οικονομικής αξίας, καθόσον η αρμοδιότητα του ΕΣ έλκει την κατοχύρωσή της από το άρθρο 98 παρ. 1 περ. β του Συντάγματος και το αποτέλεσμα του ελέγχου αποτελεί την τελική κρίση για τη σύναψη ή μη της δημόσιας σύμβασης. Eπoμέvως, τυχόν αρνητική γνώμη της Αρχής δεν εμποδίζει την αναθέτουσα αρχή να υπογράψει τη σύμβαση, για την οποία ο προσυμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τις πιο πάνω διατάξεις απέβη θετικός ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων νόμιμης κατάρτισης της σύμβασης.


ΕλΣυν.Τμ.6/5002/2013

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:.ζητείται η ανάκληση της 389/2013 πράξης του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου..Με τα δεδομένα αυτά, το Τμήμα άγεται στην κρίση ότι:i) Η ελεγχόμενη σύμβαση δεν μπορεί νομίμως να συναφθεί, δεδομένου ότι έχει διατυπωθεί σχετικώς η 446/19.9.2013 αρνητική σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., από την οποία η …. δεν επιτρέπεται να αποστεί, απορριπτομένου ως αβασίμου του ισχυρισμού της παρεμβαίνουσας εταιρείας ότι οι διατάξεις της υποπερ. δδ΄ της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 αντίκεινται στο άρθρο 98 παρ. 1 περ. β΄ του Συντάγματος και στο δικαίωμα δικαστικής προστασίας, με βάση όσα έγιναν ανωτέρω ερμηνευτικώς δεκτά(..)ii) Οι περιλαμβανόμενες στην ελεγχόμενη σύμβαση εργασίες δεν έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι με αυτές τροποποιείται ουσιωδώς ο βασικός σχεδιασμός καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου, απορριπτομένου ως αβασίμου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού της αιτούσας.Και τούτο, διότι με την ελεγχόμενη συμπληρωματική σύμβαση το εν λόγω ουσιώδες τμήμα του συνολικού έργου, μήκους 36,19 χιλιομέτρων, που προβλεπόταν να διέλθει από την πεδινή περιοχή του … καταργείται και αντικαθίσταται από την προτεινόμενη νέα όδευση του αγωγού, συνολικού μήκους 41,47 χιλιομέτρων, η οποία θα διέλθει πλέον από περιοχή πιο ορεινή και δύσβατη.(..) iii) Δεν προκύπτει η συνδρομή απρόβλεπτων περιστάσεων, που δικαιολογούν τη σύναψη της ελεγχόμενης σύμβασης, δεδομένου ότι δεν αποδεικνύεται η ύπαρξη τόσο σφοδρών αντιδράσεων των τοπικών κοινωνιών, ώστε να καθίσταται αδύνατη η εκτέλεση του έργου. Και τούτο, διότι τα σχετικά στοιχεία που προσκομίζονται, δηλαδή τα πρακτικά της από 10.2.2012 σύσκεψης μεταξύ της Περιφέρειας …και της …, όπου εκφράζονται σχετικές εκτιμήσεις των αρμοδίων φορέων και το από 7.6.2012 δημοσίευμα της ιστοσελίδας www.argolidaportal.gr, στο οποίο αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο ότι η εν λόγω τροποποίηση χάραξης έλαβε χώρα για την ικανοποίηση των αιτημάτων των τοπικών κοινωνιών, δεν επαρκούν για την απόδειξη των περί του αντιθέτου προβαλλομένων από την αιτούσα και την παρεμβαίνουσα εταιρεία ισχυρισμών..Συνακόλουθα, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις προηγούμενες σκέψεις,πρέπει να απορριφθούν η κρινόμενη αίτηση και η υπέρ αυτής ασκηθείσα παρέμβαση