ΕΑΑΔΗΣΥ/3554/2014

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4013/2011
Τροποποίηση της προθεσμίας έκδοσης απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επίαιτημάτων των αναθετουσών αρχών για την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. δδ' του Ν.4013/2011 (Α' 204).
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΑΑΔΗΣΥ/1/2013

Θέμα: “Διαδικασία έκδοσης απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επί αιτημάτων αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων περί παροχής σύμφωνης γνώμης για την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης του αρ. 2 παρ. 2 περ. (γ) υποπερ. (δδ) Ν.4013/2011”.ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΞΤΒ-ΔΚΦ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 1/2013


ΝΣΚ/340/2016

Νομιμότητα υπογραφής συμπληρωματικής σύμβασης μετά από απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρά την αρνητική σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ).(...)Δοθέντος ότι κατά τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να αποφασίσει αιτιολογημένα την υποβολή του φακέλου μαζί με σχέδιο της σύμβασης στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για τη διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου, παρά την αρνητική σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ, σχετικά με τη νομιμότητα της απόφασης της αναθέτουσας αρχής να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, έπεται, κατά νομική και λογική ακολουθία, ότι οφείλει να συμμορφώνεται προς την απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, σχετικά με τη νομιμότητα υπογραφής της υποβληθείσας σύμβασης, χωρίς να εμποδίζεται από την υποχρέωσή της (που απορρέει από το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. δδ' του V. 4013/2011), να μην εκδίδει την απόφασή της για προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Αρχής.


5143/2014

Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (Α΄ 204) όπως ισχύει.


ΕΑΑΔΗΣΥ/ΓΝΩΜΗ Α8/2021

Διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’, υποπερ. αα' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, επί σχεδίου νόμου χωρίς τίτλο, που διαβιβάσθηκε στην Αρχή στις 14-07-2021 από τη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, με αντικείμενο: α) την κατάργηση της Αρχής (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και του ιδρυτικού της νόμου 4013/2011, β) τη μετονομασία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σε «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. με ένα «Α») και γ) τη ρητή μεταφορά των αρμοδιοτήτων της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. με ένα «Α»). ΑΔΑ: 9ΣΣΙΟΞΤΒ-ΛΚΗ


ΓΝΩΜΗ Α 14/2020

ΓΝΩΜΗ Α 14/2020 (του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ', υποπερ. αα' του ν. 4013/2011)


ΕΑΑΔΗΣΥ/ΓΝΩΜΗ Α.20/2020

ΓΝΩΜΗ Α 20/2020 (του αρ. 2, παρ. 2, περ. γ', υποπερ. αα' του ν. 4013/2011) ΑΔΑ: 6ΓΘΔΟΞΤΒ-ΛΝ0


ΕΑΑΔΗΣΥ/ΓΝΩΜΗ Α5/2021

Διατύπωση γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’ υποπερ. (αα) του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, επί προτεινόμενων διατάξεων σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας.


ΕΑΑΔΗΣΥ/23/2020

Διατύπωση γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’ υποπερ. (αα) του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, επί προτεινόμενων νομοθετικών διατάξεων. ΑΔΑ: 616ΞΟΞΤΒ-ΕΟΣ


ΓΝΩΜΗ Α14/2018

Διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011, επί νομοθετικών διατάξεων που προτείνονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.(ΑΔΑ:Ω5ΙΗΟΞΤΒ-ΗΤ1)


ΕΑΔΔΗΣΥ/3581/2022

Υπόμνηση υποχρεώσεων αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων που σχετίζονται με την προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης (κατ’ άρθρο 26, 32 & 269 ν. 4412/2016) ΑΔΑ:6ΘΣΩΟΞΤΒ-Ν92