ΕΑΑΔΗΣΥ/3554/2014

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4013/2011
Τροποποίηση της προθεσμίας έκδοσης απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επίαιτημάτων των αναθετουσών αρχών για την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. δδ' του Ν.4013/2011 (Α' 204).
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΑΑΔΗΣΥ/1/2013

Θέμα: “Διαδικασία έκδοσης απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επί αιτημάτων αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων περί παροχής σύμφωνης γνώμης για την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης του αρ. 2 παρ. 2 περ. (γ) υποπερ. (δδ) Ν.4013/2011”.ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΞΤΒ-ΔΚΦ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 1/2013


ΓΝΩΜΗ Α 14/2020

ΓΝΩΜΗ Α 14/2020 (του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ', υποπερ. αα' του ν. 4013/2011)


ΝΣΚ/340/2016

Νομιμότητα υπογραφής συμπληρωματικής σύμβασης μετά από απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρά την αρνητική σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ).(...)Δοθέντος ότι κατά τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να αποφασίσει αιτιολογημένα την υποβολή του φακέλου μαζί με σχέδιο της σύμβασης στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για τη διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου, παρά την αρνητική σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ, σχετικά με τη νομιμότητα της απόφασης της αναθέτουσας αρχής να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, έπεται, κατά νομική και λογική ακολουθία, ότι οφείλει να συμμορφώνεται προς την απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, σχετικά με τη νομιμότητα υπογραφής της υποβληθείσας σύμβασης, χωρίς να εμποδίζεται από την υποχρέωσή της (που απορρέει από το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. δδ' του V. 4013/2011), να μην εκδίδει την απόφασή της για προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Αρχής.


ΕΑΑΔΗΣΥ/ΓΝΩΜΗ Α.20/2020

ΓΝΩΜΗ Α 20/2020 (του αρ. 2, παρ. 2, περ. γ', υποπερ. αα' του ν. 4013/2011) ΑΔΑ: 6ΓΘΔΟΞΤΒ-ΛΝ0


ΕΑΑΔΗΣΥ/23/2020

Διατύπωση γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’ υποπερ. (αα) του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, επί προτεινόμενων νομοθετικών διατάξεων. ΑΔΑ: 616ΞΟΞΤΒ-ΕΟΣ


ΓΝΩΜΗ Α14/2018

Διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011, επί νομοθετικών διατάξεων που προτείνονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.(ΑΔΑ:Ω5ΙΗΟΞΤΒ-ΗΤ1)


Α10/2018

Διατύπωση γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’ υποπερ. (αα) του ν.4013/2011 επί προτεινόμενης διάταξης του Υπουργείου Μεταφορών στο σχέδιο νόμου “Θέματα Υδατοδρομίων, Αστικών Οδικών Μεταφορών και λοιπές διατάξεις”.(ΑΔΑ:ΨΗΥΖΟΞΤΒ-Π07)


5143/2014

Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (Α΄ 204) όπως ισχύει.


ΓΝΩΜΗ Α11/2018

Διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011 όπως ισχύει, επί προτεινόμενης διάταξης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις».(ΑΔΑ:ΩΘΚΥΟΞΤΒ-ΨΞΡ)


ΓΝΩΜΗ Α12/2018

Διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011 όπως ισχύει, επί προτεινόμενων διατάξεων στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και λοιπές διατάξεις».(ΑΔΑ:7ΣΩΤΟΞΤΒ-Θ5Κ)