Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4938/2022 , 294537/2022

Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 και 154 του ν. 4938/2022 (Α'109)ΑΔΑ:9Σ7Θ465ΧΘΞ-ΥΛ7  

Σχετικά Έγγραφα

294537/2022

Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 έως και 154 του ν. 4938/2022 (Α’109) ΑΔΑ: ΨΚΗΤ465ΧΘΞ-ΥΡΛ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ Αρ.Πρ. 294009/22.9.2022

 


275234/2022

Kαθορισμός τρόπου υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου, του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και του πολυαιθυλένιου υψηλής πυκνότητας (HDPE) απολογιστικά.

294537/2022Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 έως και 154 του ν. 4938/2022 (Α’109) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: ΨΚΗΤ465ΧΘΞ-ΥΡΛ


Ε.2128/2021

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 152, 153, 154, 155 και 157 του ν. 4808/2021 (Α’ 101/19-6-2021). ΑΔΑ:ΨΘ8Λ46ΜΠ3Ζ-Θ7Π


οικ. 172388 ΕΞ 2022

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 145-154 του ν.4601/2019 (Α.44) για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, μετά την τροποποίησή τους με τα άρθρα 158-160 του ν.4972/2022 (Α.181). ΑΔΑ: ΨΩΖΔΗ-20Ρ


377726/2022

Διευκρινιστική – ερμηνευτική εγκύκλιος επί του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α΄ 181) όπως αυτό τροποποιήθηκε αρχικά με το άρθρο 53 του ν. 4809/2021 (Α΄ 102) και στην συνέχεια με το άρθρο 151 του ν. 4938/2022 (Α΄ 109) σε συνδυασμό με το άρθρο τριακοστό του ν. 4787/2021. ΑΔΑ:Ψ4ΛΝ4653Π4-5Μ9


Δ11/οικ.82/2018

Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του Μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 62018 ΑΔΑ: ΨΙΛΟ465ΧΘΞ-Ν1Ο


ΔΕΑΦ Β 1131644 ΕΞ 2016

ΘΕΜΑ: διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων τησ παρ.4 του άρθρου 48  του ν.4172/2013.ΑΔΑ: 79ΟΠΗ-00Ο


211994/2022

Διευκρινήσεις σχετικά με την εκτέλεση σχολικών εκδρομών από σχολικά λεωφορεία ΑΔΑ:6ΛΜΘ465ΧΘΞ-ΛΨΞ


72758/2022

Επιβολή των διοικητικών μέτρων της αργίας και της έκπτωσης σε αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης - Εφαρμογή των άρθρων 236 και 236Α του ν. 3852/2010 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  638/2022 ΑΔΑ:6ΟΞΔ46ΜΤΛ6-8Ψ1


ΥΠ.ΕΣ/9311/2023

Διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Ε’ του μέρους Β’ του ν.4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις.» (Β’ 75) (άρθρα 33-42) ΑΔΑ:9ΠΜ246ΜΤΛΚ-Κ79