Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016
ΦΕΚ: 4767/Β/12.09.2022

Kαθορισμός τρόπου υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου, του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και του πολυαιθυλένιου υψηλής πυκνότητας (HDPE) απολογιστικά.

294537/2022Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 έως και 154 του ν. 4938/2022 (Α’109) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: ΨΚΗΤ465ΧΘΞ-ΥΡΛ

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

414733/2022

Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 και 154 του ν. 4938/2022 (Α'109)ΑΔΑ:9Σ7Θ465ΧΘΞ-ΥΛ7  


294537/2022

Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 έως και 154 του ν. 4938/2022 (Α’109) ΑΔΑ: ΨΚΗΤ465ΧΘΞ-ΥΡΛ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ Αρ.Πρ. 294009/22.9.2022

 


377726/2022

Διευκρινιστική – ερμηνευτική εγκύκλιος επί του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α΄ 181) όπως αυτό τροποποιήθηκε αρχικά με το άρθρο 53 του ν. 4809/2021 (Α΄ 102) και στην συνέχεια με το άρθρο 151 του ν. 4938/2022 (Α΄ 109) σε συνδυασμό με το άρθρο τριακοστό του ν. 4787/2021. ΑΔΑ:Ψ4ΛΝ4653Π4-5Μ9


Ε.2015/2023

«Κοινοποίηση της υπ’ αρ. 109/2022 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ (Β΄Τμ.), περί της τυχόν εφαρμογής διατάξεων των άρθρων 152 §1, 152 §2, 150, & 163 §3 του ν. 4820/2021 (ΦΕΚ Α΄130), στα μη ανήκοντα στο Ελεγκτικό Συνέδριο καταλογίζοντα όργανα, και ειδικότερα σε αυτά της ΑΑΔΕ». ΑΔΑ:65ΡΛ46ΜΠ3Ζ-ΧΕΨ


21021 Φ.109.14/2021

Κανονισμός στολών προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 32683 οικ.Φ.109.14/2022-ΦΕΚ:2848/Β/07.06.2022


1430/26/2022

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες .

6440/129/2022- ΦΕΚ: 6511/Β/19.12.2022:Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1430/26 (Β’ 1446/2022) απόφασης του ΔΣ του ΟΑΕΔ «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες».

ΕΦΚΑ/90698/2023:Παροχή διευκρινήσεων για την υποβολή Α.Π.Δ. και καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για την ασφάλιση των ωφελούμενων της ολοκληρωμένης δράσης "Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες". ΑΔΑ:ΡΤΒΥ46ΜΑΠΣ-Θ1Π

Δ1α/Γ.Π.οικ. 745/2022

Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Δ1α/Γ.Π.οικ. 3607/2022- ΦΕΚ: 154/Β/2022:Η παρούσα αντικαθιστά από την έναρξη ισχύος της την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.745/7.1.2022


64789/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙI» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Α)«Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος» και Β)«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: « Ειδική Επιχορήγηση των δήμων  οι  οποίοι  έχουν  συσταθεί  δυνάμει του άρθρου 154 του Ν. 4600/2019»

ΥΠ.ΕΣ/87048/20222η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Α)«Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος» και Β)«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ειδική Επιχορήγηση των δήμων οι οποίοι έχουν συσταθεί δυνάμει του άρθρου 154 του Ν. 4600/2019»


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/177/2022

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:Να ελέγξει τη νομιμότητα της προηγηθείσας διαδικασίας και των οικείων τριών (3) σχεδίων συμβάσεων του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΟΠΕΚΑ) με αντικείμενο την ανάθεση πέντε (5) τμημάτων της σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών παρασκευής - συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τις σχολικές χρονιές 2021 - 2022, 2022 - 2023 με δικαίωμα προαιρέσεως για το σχολικό έτος 2023 - 2024», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 224.335.075,50 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης) πλέον Φ.Π.Α.(....)Ως εκ τούτου μη νομίμως η αναθέτουσα αρχή, συμμορφούμενη με την ως άνω μη νόμιμη απόφαση της ΑΕΠΠ, μετά τον αποκλεισμό της εταιρείας «…. Α.Ε.» ανέδειξε στη συνέχεια την εταιρεία «… A.E.» αρχικώς ως προσωρινή και κατόπιν ως οριστική ανάδοχο για το τμήμα 43. Δεν κωλύεται η υπογραφή των δύο (2) σχεδίων συμβάσεων με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών παρασκευής - συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τις σχολικές χρονιές 2021 - 2022, 2022 - 2023 με δικαίωμα προαιρέσεως για το σχολικό έτος 2023 - 2024» μεταξύ του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και: α) της ένωσης «… A.E.» – «… Α.Ε.» για το τμήμα 49 αντί συμβατικού τιμήματος 2.388.091,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, β) της ένωσης εταιρειών «… A.E.» - «… Α.Ε.» για το τμήμα 38, αντί συμβατικού τιμήματος 1.217.943,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών παρασκευής - συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τις σχολικές χρονιές 2021 - 2022, 2022 - 2023 με δικαίωμα προαιρέσεως για το σχολικό έτος 2023 - 2024» μεταξύ του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και της εταιρείας «… A.E.», αναφορικά με το τμήμα 43 αντί συμβατικού τιμήματος 1.655.208,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενώ δεν κωλύεται η υπογραφή αυτού αναφορικά με την ανάθεση στην ίδια εταιρεία των τμημάτων 5, αντί συμβατικού τιμήματος 1.781.766,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ και 70, αντί συμβατικού τιμήματος 1.365.120,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

ΔΕΝ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/963/2022. (ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/730/2022)


ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466/2017

Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

Δ11/77444/2023:Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών έτους 2023. ΑΔΑ:ΨΕΠΔ465ΧΘΞ-ΙΕ4

Δ11/104190/2022:Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών έτους 2022

89943/2021 Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2021.

ΔΝΣ/οικ20641/ΦΝ439.6/2020Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2020.ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: 62Π4465ΧΘΞ-Τ73  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/2020

ΔΝΣ/12546/ΦΝ439.6/2019:Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών  Μελετών  και Υπηρεσιών για  το  έτος  2019.(ΑΔΑ: ΩΜΦΕ465ΧΘΞ-113) ΕΓΚ/3/2019

ΔΝΣγ/οικ.21613/Φ.Ν.439.6/2018:Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2018.(ΑΔΑ:ΩΔΖΦ465ΧΘΞ-01Ψ) ΕΓΚ/4/2018