Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016
ΦΕΚ: 4767/Β/12.09.2022

Kαθορισμός τρόπου υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου, του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και του πολυαιθυλένιου υψηλής πυκνότητας (HDPE) απολογιστικά.

294537/2022Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 έως και 154 του ν. 4938/2022 (Α’109) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: ΨΚΗΤ465ΧΘΞ-ΥΡΛ

Σχετικά Έγγραφα

294537/2022

Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 έως και 154 του ν. 4938/2022 (Α’109) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: ΨΚΗΤ465ΧΘΞ-ΥΡΛ


21021 Φ.109.14/2021

Κανονισμός στολών προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 32683 οικ.Φ.109.14/2022-ΦΕΚ:2848/Β/07.06.2022


Δ1α/Γ.Π.οικ. 745/2022

Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Δ1α/Γ.Π.οικ. 3607/2022- ΦΕΚ: 154/Β/2022:Η παρούσα αντικαθιστά από την έναρξη ισχύος της την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.745/7.1.2022


70362/2021

Καθορισμός λεπτομερειών για τη σύνταξη έκθεσης παρακολούθησης της εφαρμογής των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων της παρ. 2 του άρθρου 340 ν. 4412/2016 (Α’ 147).

ΕΑΑΔΗΣΥ/4297/2021Διευκρινήσεις επί θεμάτων σχετικών με την υποβολή στοιχείων για τη σύνταξη έκθεσης παρακολούθησης της εφαρμογής κανόνων δημοσίων συμβάσεων  ΑΔΑ: ΨΦ5ΞΟΞΤΒ-4ΕΟ


ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466/2017

Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

Δ11/104190/2022Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών έτους 2022

89943/2021 Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2021.

ΔΝΣ/οικ20641/ΦΝ439.6/2020Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2020.ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: 62Π4465ΧΘΞ-Τ73  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/2020

ΔΝΣ/12546/ΦΝ439.6/2019:Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών  Μελετών  και Υπηρεσιών για  το  έτος  2019.(ΑΔΑ: ΩΜΦΕ465ΧΘΞ-113) ΕΓΚ/3/2019

ΔΝΣγ/οικ.21613/Φ.Ν.439.6/2018:Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2018.(ΑΔΑ:ΩΔΖΦ465ΧΘΞ-01Ψ) ΕΓΚ/4/2018


11761 ΕΞ 2022

Ένταξη του Έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα – ID 16873 – Sub.1 - (Υποστηρικτικές Δράσεις του ΥΠΕΝ)» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161597) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. ΑΔΑ: ΨΗ5ΥΗ-ΣΟ1

ΥΠΕΝ/Δ ΝΕΠ/53943/1900/2022-ΦΕΚ:2755/Β/02.06.2022:Διαδικασία υλοποίησης και περιγραφή αρμοδιοτήτων του Προγράμματος «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» καθώς και του Προγράμματος «Άλλες στρατηγικές παρεμβάσεις» (εξαιρουμένου του έργου «Προσαρμοστική επαναχρησιμοποίηση του πρώην εργοστασίου Λαδόπουλου στην Πάτρα») - ID 16873, που είναι ενταγμένα στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονας 1.2 - Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/177/2022

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:Να ελέγξει τη νομιμότητα της προηγηθείσας διαδικασίας και των οικείων τριών (3) σχεδίων συμβάσεων του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΟΠΕΚΑ) με αντικείμενο την ανάθεση πέντε (5) τμημάτων της σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών παρασκευής - συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τις σχολικές χρονιές 2021 - 2022, 2022 - 2023 με δικαίωμα προαιρέσεως για το σχολικό έτος 2023 - 2024», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 224.335.075,50 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης) πλέον Φ.Π.Α.(....)Ως εκ τούτου μη νομίμως η αναθέτουσα αρχή, συμμορφούμενη με την ως άνω μη νόμιμη απόφαση της ΑΕΠΠ, μετά τον αποκλεισμό της εταιρείας «…. Α.Ε.» ανέδειξε στη συνέχεια την εταιρεία «… A.E.» αρχικώς ως προσωρινή και κατόπιν ως οριστική ανάδοχο για το τμήμα 43. Δεν κωλύεται η υπογραφή των δύο (2) σχεδίων συμβάσεων με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών παρασκευής - συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τις σχολικές χρονιές 2021 - 2022, 2022 - 2023 με δικαίωμα προαιρέσεως για το σχολικό έτος 2023 - 2024» μεταξύ του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και: α) της ένωσης «… A.E.» – «… Α.Ε.» για το τμήμα 49 αντί συμβατικού τιμήματος 2.388.091,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, β) της ένωσης εταιρειών «… A.E.» - «… Α.Ε.» για το τμήμα 38, αντί συμβατικού τιμήματος 1.217.943,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών παρασκευής - συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τις σχολικές χρονιές 2021 - 2022, 2022 - 2023 με δικαίωμα προαιρέσεως για το σχολικό έτος 2023 - 2024» μεταξύ του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και της εταιρείας «… A.E.», αναφορικά με το τμήμα 43 αντί συμβατικού τιμήματος 1.655.208,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενώ δεν κωλύεται η υπογραφή αυτού αναφορικά με την ανάθεση στην ίδια εταιρεία των τμημάτων 5, αντί συμβατικού τιμήματος 1.781.766,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ και 70, αντί συμβατικού τιμήματος 1.365.120,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

ΔΕΝ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/730/2022.


28242οικ/2021

Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων σε δικαστήρια και εισαγγελίες που πραγματοποιείται μέσω της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα - Ανταγωνιστικότητα - Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020) με τίτλο “Πρακτική Άσκηση Αποφοίτων Νομικών Σχολών για την Απόκτηση Άδειας Ασκή σεως Επαγγέλματος Δικηγόρου”.

270 οικ./2022- ΦΕΚ: 1817/Β/2022 Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγγράφονται στο ΠΔΕ προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την καταβολή πληρωμών ωφελουμένων και την κάλυψη του κόστους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, απαιτούμενα δικαιολογητικά δημοσιονομικής τακτοποίησης των πληρωμών και λοιπές λεπτομέρειες για την υλοποίηση των Υποέργων 5, 6, 7, 8 και 9 της πράξης «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5039505 με τίτλο «Πληρωμή επιδομάτων για την πρακτική άσκηση ασκούμενων δικηγόρων για 18 μήνες σε δικαστήρια και δικηγορικά γραφεία».


399882/1994

Μέτρα για την καταπολέμηση του παθογόνου βακτηρίου των γεωμήλων CLAVIBAETER MICHIGANENSIS Spp. SEPEDONICUS (SPIECKERMAN και KOTTHOFT) DAVIS ETAL, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 93/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Π.Δ.37/2021 - ΦΕΚ: 94/Α/10.6.2021 άρθρο 12 παρ.3β: Σύμφωνα με τις περ. α΄, γ΄, δ΄ και στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 109 και την παρ. 2 του άρθρου 113 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, καταργούνται από 1 Ιανουαρίου 2022: β) η υπ’ αρ. 399882/5.9.1994 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας (Β΄ 743),

 


134020/2019

Kαθορισμός του ελεγκτικού πλαισίου (Διεθνή Πρότυπα) βάσει του οποίου διενεργούνται οι έλεγχοι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017 για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των ν. 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004 και 2601/1998 με διενέργεια ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, κατ’ επιλογήν του φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 4399/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ν.4887/2022- ΦΕΚ: 16/Α/4.2.2022 άρθρο 130 παρ.16:16 Η υπ΄ αριθμ. 134020/23.12.2019 (Β΄4767) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων διατηρείται σε ισχύ έως την έκδοση της κοινής απόφασης του τελευταίου εδαφίου της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 120 του παρόντος.