Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3865/2010

«Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον υπολογισμό χρόνου υπηρεσίας προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας στο διπλάσιο και την αναγνώριση του χρόνου αυτού, ως χρόνου πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Π.Δ 169/2007 και 22 παρ.3 του Ν.3865/2010». ΑΔΑ:63ΡΒ46ΜΑΠΣ-Ε2Β

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

391810/2023

Υπολογισμός χρόνου υπηρεσίας προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας στο διπλάσιο, κατ΄εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 23 Ν.4997/2022, με το οποίο αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 40 παρ.5 π.δ 169/2007 και 22 παρ.3 Ν.3865/2010. Αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, ως χρόνου πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 9 και 12, 40 και 41 του ΠΔ 169/2007, 8 του Ν. 2084/1992 και 22 παρ.3 Ν.3865/2010» ΑΔΑ:9ΙΒΠ46ΜΑΠΣ-ΟΝΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 43/2023


27135/0092/2011

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 20, 21 και 22 του ν. 3865/2010, που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Φ.843/20737 Σ. 3414/2022

Καθορισμός επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.


Φ.951.1/199/871895/Σ.9383/2015

Καθορισμός Όρων και Προϋποθέσεων για την Αναγνώριση Συντάξιμης Υπηρεσίας ως Χρόνου Μετοχικής Σχέσης στο ΜΤΣ και στον ΕΚΟΕΜΣ.

Φ.411/12/362832/Σ.8977/2021

Καθορισμός Συμβουλίων Μεταθέσεων των Κλάδων και των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων. Εξειδίκευση των κριτηρίων και λοιπών θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.


151274/2016/0092/2017

Χορήγηση προκαταβολής σύνταξης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, που αποχωρούν από την Υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης.


3121/2023

«Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των τακτικών και μετακλητών υπαλλήλων και λειτουργών του Δημόσιου Τομέα, καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/2023


Φ.337/13/230694/Σ.3854/2023

Καθορισμός του αριθμού των εισακτέων στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και στις Ανωτέρες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2023 -2024.


ΝΣΚ/128/2020

α) Εάν η υπ’ αριθμ. 1000.0/51304/2019/04-07-2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 ως πράξη που επιφέρει υπηρεσιακή μεταβολή και ως εκ τούτου καταργείται αυτοδικαίως. β) Εάν η αναφερόμενη στις διατάξεις της παραγράφου 3α του άρθρου 31 του ν. 4256/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 268 του ν. 4555/2018, «αναγνώριση του χρόνου πραγματικής θαλάσσιας υπηρεσίας» δύναται να αφορά στην αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη.(...)α) Η υπ’ αριθμ. 1000.0/51304/2019/04-07-2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δεν αποτελεί πράξη που απαγορεύεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 28 του ν.2190/1994 (ομόφωνα). β) Η αναφερόμενη στην παράγραφο 3 του άρθρου 268 του ν. 4555/2018 «αναγνώριση του χρόνου πραγματικής θαλάσσιας υπηρεσίας» δεν αφορά αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη (κατά πλειοψηφία).


ΝΣΚ/259/2019

Αναγνώριση χρόνου δημόσιας υπηρεσίας μετακλητής υπαλλήλου ως ασφαλιστέου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που δεν θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο Δημόσιο, αλλά στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ήδη ΕΦΚΑ) – Εφαρμοστέες διατάξεις.(...)Η αναγνώριση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως ασφαλιστέου του χρόνου δημόσιας υπηρεσίας μετακλητής υπαλλήλου, η οποία δεν θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο Δημόσιο, αλλά στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ήδη ΕΦΚΑ), πρέπει να γίνει με βάση τη διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 85 του α.ν. 1854/1951, όπως έχει κωδικοποιηθεί ως άρθρο 85 στην ισχύουσα κωδικοποίηση με τον τίτλο «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων», που εχώρησε με το π.δ. 169/2007 και προβλέπει, για την εν λόγω αναγνώριση ασφαλιστέου χρόνου δημόσιας υπηρεσίας τον επιμερισμό των εισφορών μεταξύ του εργοδότη – Δημοσίου και του εργαζόμενου – μετακλητού υπαλλήλου (κατά πλειοψηφία).