Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

438/87744/2013

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4129/2013, 4110/2013

ΘΕΜΑ:  «Οδηγίες για την καταβολή χρηματοδοτήσεων/επιχορηγήσεων από το Υπ.Α.Α.& Τ. σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ Φορείς Γενικής Κυβέρνησης »

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠΕΣ/30681/2012

Εγκύκλιος υπ’αριθμ.: 46 ΘΕΜΑ: «Υποχρεώσεις υποβολής οικονομικών στοιχείων στη βάση δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων» και σε άλλες πηγές, από τα Νομικά Πρόσωπα (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) που εντάσσονται στο αναθεωρημένο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ».

Ε.2045/2022

Οδηγίες για τη φορολογική μεταχείριση του Κοινού Κεφαλαίου και των επιχορηγήσεων που λαμβάνουν κεφαλαιουχικές εταιρείες – φορείς γενικής κυβέρνησης, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4916/2022 (Α΄65). ΑΔΑ:ΨΥΡΛ46ΜΠ3Ζ-5ΤΛ


ΓΔΑΦ Β΄1010732/2017

Χρόνος απόκτησης εισοδήματος επιχορηγήσεων που εισπράττουν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες από φορείς Γενικής Κυβέρνησης.(ΑΔΑ:7ΛΥΟΗ-2ΙΖ)


2/23416/ΔΠΓΚ/2013

Δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές. Μηχανισμός παρακολούθησης των εγκεκριμένων προϋπολογισμών για τις ΔΕΚΟ, τα ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α του Ν. 3429/2005 και για τα ΝΠΙΔ φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Απο 1/1/2016 αντικ. από την Αριθμ. 2/82445/ΔΠΓΚ/2015 (ΦΕΚ Β' 2934/31-12-2015)


165472 ΕΞ 2022

Οδηγίες για την τήρηση των ασυμβιβάστων στους λοιπούς (πλην Κεντρικής Διοίκησης) φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. ΑΔΑ:9Δ8ΡΗ-7ΗΧ 


2/68144/0026/2018

 Οδηγίες για την υλοποίηση του νέου Μητρώου Δεσμεύσεων (ΜΔ) από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.(ΑΔΑ:6ΖΕΠΗ-ΞΝΨ)


ΝΣΚ/143/2017

Επιχορήγηση Δικηγορικών Συλλόγων από πρόγραμμα της Γ. Γραμματείας Δία Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς – Υποβολή δικαιολογητικών στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα της χρηματοδότησης.Τα νομικά πρόσωπα, στα οποία ανατέθηκαν από φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, η υλοποίηση έργου, χρηματοδοτούμενου από εθνικούς πόρους του Π.Δ.Ε, δεν υποχρεούνται να υποβάλουν στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα της χρηματοδότησης, τα δικαιολογητικά, τα οποία, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του V.4129/2013, υποχρεούνται να υποβάλλουν οι φορείς που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Τούτο διότι, η χρηματοδότηση συγκεκριμένου έργου, το οποίο εκτελείται σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες, μεταξύ του φορέα της χρηματοδότησης και του λήπτη αυτής, όρους, δε συνιστά επιχορήγηση ή χρηματοδότηση, κατά την έννοια των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2, αντιστοίχως, του ως άρθρου, 41 του V. 4129/2013.


2/51196/0094/2005

ΘΕΜΑ ." Οδηγίες λογιστικής απεικόνισης στον προϋπολογισμό των Ν . Π . Δ . Δ . ( εξαιρουμένων των Ο . Τ . Α . α ' βαθμού ) της κράτησης και απόδοσης της εισφοράς για την καταβολή του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος του Ν . 103/75 ".


ΕΣ/Τ4(ΚΠΕ)/185/2013

Χρηματοδότηση Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.(...)Χωρίς την υποβολή από τους επιχορηγούμενους ή χρηματοδοτούμενους φορείς των στοιχείων που προβλέπονται στην παράγραφο 3, οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε καμία απολύτως επιχορήγηση ή και χρηματοδότηση των φο¬ρέων αυτών (…)». Οι ανωτέρω διατάξεις επιβάλλουν στους επιχορηγούμενους ή χρηματοδοτούμενους από τη Γενική Κυβέρνηση φορείς, ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής, να υποβάλουν στο Γ.Λ.Κ. και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, με το πέρας διμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους, απολογισμό της συνολικής οικονομικής τους δραστηριότητας και ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβαν, εφόσον αυτή είναι μικρότερη του 100% των συνολικών ποσών που διαχειρίσθηκαν, καθώς και τον προϋπολογισμό τους για το επόμενο έτος, σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα (βλ. και αιτιολογική έκθεση ν. 4055/2012). (...) Λαμβανομένου υπόψη ότι τα συνολικά έσοδα του Ιδρύματος, όπως αυτά προκύπτουν από τον υποβληθέντα Απολογισμό – Ισολογισμό, δεν αποτελούνται μόνο από επιχορηγήσεις – χρηματοδοτήσεις από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, αλλά και από άλλα, διαφορετικής φύσεως, έσοδα (λ.χ. συνδρομές κάρτας νέων, έσοδα εστιών, τόκοι κ.ά.), έπρεπε, παράλληλα με τα ανωτέρω έγγραφα, να υποβληθεί στο Γ.Λ.Κ. και στο Ελεγκτικό Συνέδριο ξεχωριστός απολογισμός για την επιχορήγηση – χρηματοδότηση που έλαβε το Ίδρυμα κατά το οικονομικό έτος 2012, με ανάλυση του τρόπου ανάλωσής της. Επομένως, ο λόγος διαφωνίας της Επιτρόπου είναι κατά τούτο βάσιμος.


ΝΣΚ/208/2017

Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (ΑΟΟΑ) - Ζητήματα οικονομικής διαχείρισης και ελέγχου. Κατάσταση : Αποδεκτή. Η απουσία καταρτισμένων και εγκεκριμένων από τα αρμόδια όργανα ισολογισμών και απολογισμών για τα έτη 2009-2015 του ΑΟΟΑ, δεν επηρεάζει καταρχήν την κατάρτιση, έγκριση και εκτέλεση του προϋπολογισμού, ούτε την νομιμότητα των δαπανών που περιέχονται σε νομίμως συνταχθέντα και εγκριθέντα προϋπολογισμό, ανεξαρτήτως της τυχόν ύπαρξης διοικητικών, πειθαρχικών, φορολογικών, αστικών ή ποινικών ευθυνών των αρμοδίων οργάνων, λόγω της παράβασης των κανόνων και των γενικών αρχών διασφάλισης της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της ορθής λογιστικής αποτύπωσης των δραστηριοτήτων του Οργανισμού. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4129/2013 περί Ελεγκτικού Συνεδρίου, από τις 1.1.2017 καταργείται ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών του κράτους και από τις 1.1.2019 των δαπανών ΟΤΑ και του συνόλου των ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ που υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από δημόσιες υπηρεσίες διοικητικά ανεξάρτητες από τους φορείς που πραγματοποιούν τις δαπάνες και, εφεξής, οι προϊστάμενοι των οικονομικών υπηρεσιών των Υπουργείων και οι εξομοιούμενοι με αυτούς κατά την παρ. 3 του άρθρου 24 του ίδιου νόμου, ως και οι προϊστάμενοι των οικονομικών υπηρεσιών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (άρθρο 25), καθίστανται αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις αρμοδιότητες που αφορούν στη δημοσιονομική διαχείριση του φορέα τους και οι οποίες ασκούνταν από τις ΥΔΕ και το Ειδικό Λογιστήριο. Από τις παραπάνω νομοθετικές ρυθμίσεις, συνάγεται ευθέως ότι ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών διενεργείται πλέον από τις οικονομικές υπηρεσίες του ίδιου του φορέα που τις πραγματοποιεί, χωρίς αυτό να παρεμποδίζει τη διενέργεια ελέγχων στην περιουσία του ΑΟΟΑ από όλα τα αρμόδια όργανα.