Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016/Α.53 , 3852/2010

«Εγκύκλιος - Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Μαΐου 2023» ΑΔΑ:90ΠΕ46ΜΤΛΡ-ΧΣ9

Σχετικά Έγγραφα

15697/2023

«Εγκύκλιος - Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Φεβρουαρίου 2023» ΑΔΑ:ΨΘΧΨ46ΜΤΛΡ-ΝΕΒ


23799/2023

«Εγκύκλιος - Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Μαρτίου 2023» ΑΔΑ:90ΙΟ46ΜΤΛΡ-8ΤΖ


34729/2023

«Εγκύκλιος - Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Απριλίου 2023» ΑΔΑ:6ΖΩΗ46ΜΤΛΡ-ΖΟΧ


108595/2022

«Εγκύκλιος - Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Νοεμβρίου 2022»ΑΔΑ:9ΗΠΟ46ΜΤΛΡ-70Β


98498/2022

«Εγκύκλιος - Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Οκτωβρίου 2022» ΑΔΑ:ΩΑΓΡ46ΜΤΛΡ-6Σ1


121193/2022

«Εγκύκλιος - Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2022»  ΑΔΑ:ΨΣΣΕ46ΜΤΛΡ-ΑΓ9


3209/2023

Εγκύκλιος - Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Ιανουαρίου 2023» ΑΔΑ:66ΧΛ46ΜΤΛΡ-0ΣΜ


95210/2022

Εγκύκλιος - Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 2022» ΑΔΑ: 9Γ9446ΜΤΛΡ-ΧΕΘ 


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/2057/2022

Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας. (...)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω (βλ. σκέψεις 5-6), το Δικαστήριο κρίνει ότι η αιτιολογία του προσφεύγοντος Δήμου για την τροποποίηση της 343895/7.12.2021 αρχικής σύμβασης με την παρεμβαίνουσα δεν είναι νόμιμη. Τούτο διότι η κατά γενικό και αόριστο τρόπο επίκληση της αύξησης του ετήσιου πληθωρισμού σε ποσοστό 12% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και παραλλήλως της αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή στα είδη ένδυσης και υπόδησης σε ποσοστό 4,6% τον Ιούνιο του έτους 2022 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του ίδιου μήνα έτους 2021, δεν αρκούν για να τεκμηριώσουν την ανάγκη τροποποίησης των συμβατικών τιμών των προς προμήθεια αγαθών και μάλιστα στο συγκεκριμένο ποσοστό. Τούτο διότι, όπως ορθώς επισημαίνει η προσβαλλομένη, ναι μεν οι απρόβλεπτες περιστάσεις τις οποίες επικαλείται ο προσφεύγων Δήμος, ήτοι η αύξηση των τιμών της ενέργειας και των πρώτων υλών  σε παγκόσμια κλίμακα κατά το τρέχον χρονικό διάστημα, συντρέχουν φέρουν απρόβλεπτο χαρακτήρα υπό την έννοια ότι δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από μία επιμελή αναθέτουσα αρχή, πλην ο προσφεύγων Δήμος έχει το βάρος να αποδείξει ότι εξαιτίας των απροβλέπτων αυτών περιστάσεων έχει ανατραπεί η οικονομική ισορροπία της αρχικής σύμβασης, στην οποία απέβλεψαν τα αρχικώς συμβληθέντα μέρη, και μάλιστα υπέρμετρα σε βάρος της προμηθεύτριας αναδόχου εταιρείας.Για τους λόγους αυτούςΑπορρίπτει την κρινόμενη προσφυγή και την υπέρ αυτής ασκηθείσα παρέμβαση.Δεν ανακαλεί την 455/2022 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1831/2022

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ:Με δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο κρίνει ότι, από τα προσκομισθέντα ενώπιόν του στοιχεία, δεν αποδεικνύεται ότι έχει ανατραπεί η οικονομική ισορροπία της αρχικής 30106/14.12.2020 σύμβασης, μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, και μάλιστα σε ποσοστό 50% της τιμής μονάδας για κάθε είδος, όπως επιδιώκεται με το σχέδιο τροποποιητικής σύμβασης. Ειδικότερα, όπως έγινε δεκτό στην προηγούμενη σκέψη, από τα προσκομισθέντα από 12.10.2022, 16.6.2022, 15.6.2022, 19.1.2021 και 24.9.2020 τιμολόγια πώλησης της εταιρείας «LPC Α.Ε.», δεν είναι δυνατό να αντληθούν ασφαλή συγκριτικά στοιχεία, από τα οποία να αποδεικνύεται, πέραν πάσης αμφιβολίας, η αύξηση σε ποσοστό 50% της τιμής μονάδας για κάθε είδος της 30106/14.12.2020 σύμβασης. Επιπροσθέτως, με δεδομένο ότι τα από 19.1.2021 και 24.9.2020, τιμολόγια που προσκομίζονται απέχουν χρονικά πλέον των 18 και 14 μηνών, αντίστοιχα, από το χρόνο δημοσίευσης της οικείας διακήρυξης (11.6.2019) και από το χρόνο υποβολής της οικονομικής προσφοράς της αναδόχου (14.7.2019), δεν μπορούν αυτά να θεωρηθούν ως πρόσφορα στοιχεία για την απόδειξη ανατροπής της οικονομικής ισορροπίας της αρχικής σύμβασης (πρβλ., ως προς τα χρονικά ορόσημα για την αναπροσαρμογή τιμών στις συμβάσεις προμηθειών, το μη εφαρμοστέο εν προκειμένω άρθρο 53 παρ. 9α του ν. 4412/2016, όπως η διάταξη αυτή προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 4965/2022 ΦΕΚ Α΄ 162). Επίσης, η αύξηση σε ποσοστό 50% της τιμής μονάδας για κάθε είδος της επίμαχης αρχικής σύμβασης δεν δικαιολογείται ούτε από τα προσκομισθέντα από 9.9.2022 και 10.9.2021 δελτία τύπου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, δοθέντος ότι από τα εν λόγω δελτία προκύπτει θετική μεταβολή του δείκτη της οικείας κατηγορίας «Καύσιμα και λιπαντικά» σε ποσοστό μόλις 21,5% για το χρονικό διάστημα Αύγουστος 2021 - Αύγουστος 2022 και 17,4% για το χρονικό διάστημα Αύγουστος 2020 - Αύγουστος 2021 (πρβλ. παράλληλα το από 10.9.2020 δελτίο τύπου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σύμφωνα με το οποίο για το χρονικό διάστημα Αύγουστος 2019 - Αύγουστος 2020 ο δείκτης της κατηγορίας «Καύσιμα και λιπαντικά» παρουσίασε αρνητική μεταβολή -11,9%). Τέλος, ως εκ της γενικότητας του περιεχομένου τους και της παντελούς έλλειψης αναφοράς στην εγχώρια αγορά λιπαντικών, δεν αποτελούν πρόσφορα στοιχεία, για την ανάγκη αύξησης σε ποσοστό 50% της τιμής μονάδας έκαστου είδους, οι εκθέσεις του φορέα ICIS για τις τιμές λιπαντικών διεθνώς για τα έτη 2019 και 2022. Ενόψει αυτών, και δεδομένου ότι η αναθέτουσα Αρχή (ήδη προσφεύγων Δήμος), αν και φέρει το σχετικό βάρος απόδειξης, δεν απέδειξε το επιδιωκόμενο με το σχέδιο τροποποιητικής σύμβασης ύψος αυξητικής αναπροσαρμογής σε ποσοστό 50% της τιμής μονάδας για κάθε είδος της 30106/14.12.2020 αρχικής σύμβασης, ο λόγος αυτός προσφυγής πρέπει να απορριφθεί.Δεν ανακαλεί την 431/2022 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.