Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: ΥΑ 32256 ΕΞ 2021 , 4727/2020

«Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς».ΑΔΑ: 6Δ9Μ46ΜΤΛΠ-Ε3Ε

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΥΑ 32256 ΕΞ 2021

Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς.

46005/2021«Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς».ΑΔΑ: 6Δ9Μ46ΜΤΛΠ-Ε3Ε


45180 ΕΞ 2021

Έκδοση Ηλεκτρονικών Δημόσιων Εγγράφων.


Ν.1497/1984

Κύρωση Σύμβασης του καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων (σύμβαση Χάγης)


1032348/346/0006Δ/2007

«Περί της υποχρέωσης χορήγησης προξενικής θεώρησης στα έγγραφα Κρατών, που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση του Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ 188/Α΄) «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων» (Σύμβαση της Χάγης).

117626/2020

Αναστολή λειτουργίας Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ της χώρας ΑΔΑ: 9ΟΜΑ465ΧΘΞ-8ΓΓ


45250 ΕΞ 2021

Κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ7ΝΟ46ΜΤΛΠ-ΩΘ5


Δ.ΑΣΦ.351/816179/2019

Τροποποίηση ημερήσιας αποζημίωσης των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα Μαθητείας σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) ΑΔΑ:6Μ8Χ465ΧΠΙ-ΧΡΡ


109574/2020

Παράταση ισχύος Πιστοποιητικών Ελεγκτών Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ ενόψει των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19   ΑΔΑ: 6ΖΩΩ465ΧΘΞ-ΩΕΒ


ΙΚΑ/Γ31/59/2015

Υποχρέωση επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων που απευθύνονται από τις διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ της χώρας σε εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 33(ΑΔΑ: 6Ε6Γ4691ΩΓ-Κ91)

Δ30/A3/99139/2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 18623/2372/2008 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Ανάθεση στη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας της εκτύπωσης των αδειών οδήγησης που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας» (Β΄ 1697). 

Δ30/Α3/109350/2020Δημοσίευση της με αριθμό Δ30/A3/99139 (Β’ 5141) κοινής υπουργικής αποφάσεω ΑΔΑ:66ΒΗ465ΧΘΞ-27Ψ