1032348/346/0006Δ/2007

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: σφραγίδα-της-χάγης
«Περί της υποχρέωσης χορήγησης προξενικής θεώρησης στα έγγραφα Κρατών, που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση του Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ 188/Α΄) «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων» (Σύμβαση της Χάγης).
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Φ.044/ΑΣ 760/2007

Περί της αποδοχής από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών εγγράφων κρατών, τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση του Ν. 1497/1984 (Σύμβαση της Χάγης). 

Ν.1497/1984

Κύρωση Σύμβασης του καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων (σύμβαση Χάγης)


ΥΠΕΣ/47302/2008

«Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης Αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων» και αποστολή κατάστασης Κρατών, τα οποία έχουν προσχωρήσει σε αυτή.«Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης περί καταργήσεως της επικυρώσεως των εγγράφων συνταχθέντων υπό διπλωματικών και προξενικών Πρακτόρων (Λονδίνο, 7/6/1968)» η οποία κυρώθηκε από τη χώρα μας με το ν. 844/1978 και αποστολή πίνακα Κρατών που την έχουν επικυρώσει.

ΥΠΕΣ/58229/2010

«Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί κατάργησης της επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων» - Συμπεράσματα και Συστάσεις της Ειδικής Επιτροπής  

ΥΠΕΣ/56493/2010

«Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί κατάργησης της επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων» - Συμπλήρωση εντύπου αίτησης πολιτών προς τις δημόσιες υπηρεσίες

1047385/542/0006/2006

Περί της αποδοχής από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, εξουσιοδότησης, στην οποία το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος, βεβαιώθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν. 1497/1984 (Σύμβαση της Χάγης).

ΥΠΕΣ/5325/2011

Θέμα : «Χορήγηση της Επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί κατάργησης της επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, μετά το Ν. 3852/2010 »

ΥΠΕΣ/3586/2010

«Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί κατάργησης της επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων» - αναθεώρηση αναγραφομένων στοιχείων των εντύπων υποβολής εγγράφων για την προώθηση τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για την Επισημείωση (Apostille) - οδηγίες για την Σφραγίδα της Χάγης όσον αφορά τη συμπλήρωση από τα Κ.Ε.Π. των στοιχείων των αρμοδίων υπηρεσιών για την Επισημείωση (Apostille) στα έντυπα υποβολής εγγράφων για την προώθηση τους σε αυτές

862/1548/2011

Εξουσιοδότηση υπαλλήλων για τη χορήγηση της Επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί κατάργησης της επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, μετά το Ν.3852/2010.


Δ6Δ 1086843 ΕΞ 2012/2012

«Περί της αρμοδιότητας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για τη χορήγηση
επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης (apostille) σε έγγραφα, που εκδίδουν οι Υπηρεσίες του
Υπουργείου Οικονομικών».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ της υπ' αριθμ. Δ6Δ 1086800 ΕΞ2012/2012 με τίτλο «Αποστολή επικαιροποιημένης κατάστασης με τα κράτη που έχουν προσχωρήσει στη
Σύμβαση της Χάγης».