ΥΑ 32256 ΕΞ 2021

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4727/2020
ΦΕΚ: 4651/Β/08.10.2021

Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς.

Σχετικά Έγγραφα

Ν.1497/1984

Κύρωση Σύμβασης του καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων (σύμβαση Χάγης)


1032348/346/0006Δ/2007

«Περί της υποχρέωσης χορήγησης προξενικής θεώρησης στα έγγραφα Κρατών, που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση του Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ 188/Α΄) «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων» (Σύμβαση της Χάγης).

2/43977/0004/2006

«Διευκρινήσεις σε θέματα βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής των πολιτών και της δυνατότητας επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων».

ΥΠΕΣ/58229/2010

«Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί κατάργησης της επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων» - Συμπεράσματα και Συστάσεις της Ειδικής Επιτροπής  

2978/2020

Περιορισμός του Αριθμού Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων και Διαδικασία Χορήγησης για την Παροχή Δημόσιων Δικτύων ή/και Διαθέσιμων στο Κοινό Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στη ζώνη 3400-3800 MHz .


ΥΠΕΣ/56493/2010

«Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί κατάργησης της επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων» - Συμπλήρωση εντύπου αίτησης πολιτών προς τις δημόσιες υπηρεσίες

17349/177/29.06.2020/Φ.213/2020

Περιορισμός του Αριθμού Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων και Διαδικασία Χορήγησης για την Παροχή Δημόσιων Δικτύων ή/και Διαθέσιμων στο Κοινό Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στη ζώνη 24,25-27,5 GHz (ζώνη «26 GHz»)


ΥΠΕΣ/5325/2011

Θέμα : «Χορήγηση της Επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί κατάργησης της επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, μετά το Ν. 3852/2010 »

1042725/0006Δ/2006

Περί της δυνατότητας επικύρωσης από τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π. αντιγράφων συμβολαιογραφικών, δικηγορικών, δικαστικών και εκκλησιαστικών εγγράφων, από ακριβή αντίγραφα αυτών, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο

ΔΙΣΚΠΟ/6178/2006

Αρμοδιότητα για τις διαδικασίες της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής και της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και στους υπαλλήλους των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών