Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 15660/2020 , 4635/2019 , 4674/2020 , 4727/2020
ΦΕΚ: 81/Β/15.01.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 15660ΕΞ2020/ 15.06.2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Εφαρμοστική απόφαση του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών, βάσει του άρθρου 45 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (Β’ 2747).

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

15660/2020

Εφαρμοστική απόφαση του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών, βάσει του άρθρου 45 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).


465 ΕΞ 2021

Συγκρότηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ), βάσει του άρθρου 45 του ν. 4635/2019 (Α΄167), όπως τροποποιήθηκε από τις περ. 1 και 2 του άρθρου 80 του ν. 4674/2020 (Α΄53) και ισχύει.


25/2021

Παράταση των προθεσμιών των παρ. 4 και 8 του άρθρου 34 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).


4378/2020

Έγκριση προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, της παρ. 2 του άρθρου 139 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α' 167).


10524 ΕΞ 2021

Τροποποίηση της υπ' αρ. 32066/13-11-2020 κοινής απόφασης του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ζητήματα οργάνωσης και τήρησης του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 90 του ν. 4727/2020 (Α' 184)» (Β' 5123).


122577/2020

Αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. και δειγματοληπτικός έλεγχος του άρθρου 102 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).


2417/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/1655/10.12.2019 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ανωτέρω Γενικής Γραμματείας» (Β’ 4595).


38848/2020

Σύσταση οργανικών θέσεων επιστημονικού συνεργάτη (δικηγόρου) πλήρους απασχόλησης στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 87 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).


32066 ΕΞ 2020

Ζητήματα οργάνωσης και τήρησης του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 90 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184).


2860/2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 32923/10-04-2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Οργάνωση και καθορισμός λειτουργίας των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. που συστάθηκαν με την παρ. 1 και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 87 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (Β’ 1285).