Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3463/2006, 5056/2023, 45120/2024
ΦΕΚ: 3705/Β/27.06.2024

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 45120/31.05.2024 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας και οικονομικής διαχείρισης των σχολικών επιτροπών» (Β’ 3229). 


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

45120/2024

Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας και οικονομικής διαχείρισης των σχολικών επιτροπών.


17482/2023

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8440/24.2.2011 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β’ 318).


ΥΑ/8440/2011

 Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών


οικ.5293/2018

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. οικ. 1940/2.02.2018 (Β΄ 310) υπουργικής απόφασης "Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 8440/2011 (Β΄318) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»“.


66008/2019

Τροποποίηση της 8440/2011 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β’ 318)


63967/2019

Τροποποίηση της 8440/2011 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β' 318).


οικ.1940/2018

Τροποποίηση της αριθμ. 8440/2011 (Β΄ 318)υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».


71339/2023

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 51712/2021 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός βιβλίων πράξεων εφορευτικών επιτροπών και λοιπών βιβλίων ψηφοφορίας» (Β’ 3139).


33146/2024

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 51712/2021 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός Βιβλίων πράξεων εφορευτικών επιτροπών και λοιπών βιβλίων ψηφοφορίας» (Β’ 3139). 


ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.1/15582/2011

Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Εσωτερικών Ομάδων Επιμορφωτών.