Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3463/2006 , 3852/2010
ΦΕΚ: 318/Β/25.02.2011

 Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

63967/2019

Τροποποίηση της 8440/2011 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β' 318).


66008/2019

Τροποποίηση της 8440/2011 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β’ 318)


οικ.1940/2018

Τροποποίηση της αριθμ. 8440/2011 (Β΄ 318)υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».


οικ.5293/2018

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. οικ. 1940/2.02.2018 (Β΄ 310) υπουργικής απόφασης "Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 8440/2011 (Β΄318) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»“.


134960/Δ3/2021

Ενιαίος κανονισμός λειτουργίας των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) των σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών αυτών.


Π.Δ. 23/2009

Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), καθορισμός περιεχομένου σπουδών αυτών, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους, σύσταση θέσεων προσωπικού.


37456/1997

Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας και του έργου των Επιτροπών του άρθρου 101 του Π.Δ. 30/96 (Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) καθώς και θεμάτων που αφορούν στην προκήρυξη καλλιτεχνικού διαγωνισμού.


18845/2018

Καθορισμός των οργάνων διοίκησης του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) και ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του.


Φ.411/115/287956 Σ.3473/2016

Εξειδίκευση - μοριοδότηση οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, ρύθμιση λοιπών θεμάτων, που αφορούν στις τοποθετήσεις-μεταθέσεις όσων υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις για εκπλήρωση της στρατεύσιμης και πρόσθετης στρατιωτικής τους υποχρέωσης και οργάνωση, συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών Εξέτασης Κατ’ Εξαίρεση Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων.


ΚΥΑ/64517/ΕΥΣ6195/2003

Ρύθμιση όλων των θεμάτων σχετικά με τους ελέγχους ποιότητας στα δημόσια έργα που διενεργούνται από Ειδικό Σύμβουλο, των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας του καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας,όπως τροποποιήθηκε με τις Αριθμ. 8017/A.Πλ.1259/07 -ΦΕΚ 260 Β/27-2-2007 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 64517/Ε.Υ.Σ. 6195/2.10.2003 (ΦΕΚ 1539/Β/17.10.2003) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων έργων για «ρύθμιση όλων των θεμάτων σχετικά με τους ελέγχους ποιότητας στα δημόσια έργα που διενεργούνται από Ειδικό Σύμ¬βουλο, των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας του καθώς και κάθε άλλης λεπτομέρειας.» και Αριθμ. 56126/Α.Πλ. 8055 –ΦΕΚ Β/2903-21.12.2011 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 64517/Ε.Υ.Σ. 6195/2.10.2003 (ΦΕΚ 1539/Β’/17.10.2003) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων έργων για «ρύθμιση όλων των θεμάτων σχετικά με τους ελέγχους ποιότητας στα δημόσια έργα που διενεργούνται από Ειδικό Σύμβουλο, των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας του καθώς και κάθε άλλης λεπτομέρειας.»