Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: ΥΠ.ΕΣ/26704/2020 , 4674/2020

Ενημέρωση για λήψη αποφάσεων περί νομικών προσώπων δήμων και άδειες συνεδρίασης μελών των Δ.Σ. αυτών

Σχετικά Έγγραφα

34200/2017

Ενημέρωση για τις ρυθμίσεις του π.δ. 99/2017 «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων».(ΑΔΑ:6ΙΥ5465ΧΘ7-ΠΡΥ) ΕΓΚ/26/2017


27871/2007

Περιεχόμενο  αποφάσεων  των Γεν. Γραμματέων Περιφέρειας αναφορικά με τις συστατικές πράξεις Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των ΟΤΑ  και την τροποποίηση  αυτών  

117396/Ε3/2020

Ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού ΑΔΑ:6ΥΗΚ46ΜΤΛΗ-Π64


85647/Ε3/2020

Συμπληρωματική ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού ΑΔΑ:9ΦΕΙ46ΜΤΛΗ-76Ξ


ΥΠΕΣ/16007/2010

Διοίκηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και σχολικών επιτροπών δήμων


ΠΔ 480/1985

Περί εκκαθαρίσεως αρχείων των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσης και των Ιδρυμάτων ,νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Συνδέσμων αυτών


ΥΠΕΣ/74513/2010

Διοικητικά συμβούλια ιδρυμάτων ,νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων δήμων και περιφερειών

ΥΠ.ΕΣ/70991/2018

Για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017


42188/2018

Καθορισμός αποζημιώσεων πρόεδρων, αντιπρόεδρων και μελών διοικητικών συμβουλίων α) ιδρυμάτων β) νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου γ) συνδέσμων και δ) νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.


45226/2014

Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2015 των δήμων,
των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων