Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: οικ.85316/2023 , 17494/2021 , 4670/2020

Νέες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ I. Συνοπτικό και Αναλυτικό Ιστορικό Ασφάλισης II. Χορήγηση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων για χρήση στο ΑΣΕΠ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 48/2023ΑΔΑ:ΨΥΕΙ46ΜΑΠΣ-3ΤΨ

Σχετικά Έγγραφα

203295/2021

«Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων, που συμμετέχουν σε Νομικά Πρόσωπα - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες»  ΑΔΑ: ΨΜ9Γ46ΜΑΠΣ-Ν4Θ


90382/2021

Απογραφή και επανεγγραφή μη μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων, που συμμετέχουν σε Νομικά Πρόσωπα - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΔΑ: ΨΧΔΘ46ΜΑΠΣ-ΚΝΒ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18/2021


26240 ΕΞ 2021

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Υπηρεσία βεβαίωσης προϋπηρεσίας μισθωτών υπαλλήλων» του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) στο Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.).


Δ.15 /Δ΄/οικ.13648/330/2020

Ασφαλιστικές εισφορές κύριας σύνταξης μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ – Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 34 του ν.4670/2020 (Α΄ 43) ΑΔΑ:Ω7ΞΟ46ΜΤΛΚ-ΔΥΒ


17494/2021

Καθορισμός διαδικασιών συγκέντρωσης ελέγχου και πιστοποίησης ψηφιακά των δεδομένων και ατομικών στοιχείων που αφορούν το διαθέσιμο ασφαλιστικό χρόνο όλων των ασφαλισμένων του e- ΕΦΚΑ.


Φ.10042/οικ.15161/349/2020

Ασφαλιστικές εισφορές κύριας σύνταξης των μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην Δημοσίου (νυν e-ΕΦΚΑ) - Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του ν.4670/2020 (Α΄43).ΑΔΑ:6Λ5Φ46ΜΤΛΚ-ΧΙΡ


96869/2020

Επέκταση εξυπηρέτησης ασφαλισμένων του τ. Τομέα Ασφ/νων Δημοσίου και του τ. Τομέα Ασφ/νων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων σε όλα τα Υποκ/τα Μισθωτών του e-ΕΦΚΑ ΑΔΑ:ΨΥΠ9465ΧΠΙ-ΣΘΨ


261450/2020

«Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών, από 01/01/2020, σε εφαρμογή του άρθρου 31 του ν.4670/2020» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 48/2020 ΑΔΑ:9Ε2846ΜΑΠΣ-Δ4Α


ΝΣΚ/82/2020

Εάν η υπαγωγή των ασφαλισμένων των π. Ο.Α.Ε.Ε. και Ε.Τ.Α.Α. που συμπληρώνουν 40 χρόνια ασφάλισης στον ΕΦΚΑ στη ρύθμιση της διάταξης του άρθρου 39 παρ. 13 του ν. 4387/2016 περί μειωμένης ασφαλιστικής εισφοράς, λαμβάνει χώρα με τη συμπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης ή από τη θέση σε ισχύ της διάταξης (1.1.2017), έστω και αν η σχετική αίτηση έχει κατατεθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, ή από την πρώτη του επόμενου μήνα από την υποβολή της σχετικής αίτησης.Η υπαγωγή των ασφαλισμένων που συμπληρώνουν σαράντα χρόνια ασφάλισης στον ΕΦΚΑ στη ρύθμιση της διάταξης του άρθρου 39 παρ. 13 του ν. 4387/2016 για το χρόνο που ίσχυσε μέχρι την κατάργησή του με τη διάταξη του άρθρου 35 του ν. 4670/2020, πρέπει να λάβει χώρα από την πρώτη του επόμενου μήνα υποβολής της σχετικής αίτησης (ομόφωνα).


ΕΣ/ΤΜ.1/54/2014

Χορήγηση επιδόματος:ζητείται παραδεκτώς η ανάκληση της 237/2014 Πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο I Τμήμα (...)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη ΙΙ Β της παρούσας, με νόμιμη αιτιολογία το Κλιμάκιο, με την προσβαλλόμενη Πράξη του, έκρινε ότι δεν είναι νόμιμη η καταβολή της επίμαχης διαφοράς χρονοεπιδόματος στον ανωτέρω καθηγητή, καθόσον πράγματι η αξίωσή του παραγράφηκε εντός του έτους 2010, όλες δε οι περί του αντιθέτου αιτιάσεις του αιτούντος πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμες. Ειδικότερα, ο ισχυρισμός του αιτούντος νομικού προσώπου ότι, για την καταβολή της διαφοράς του επίμαχου επιδόματος χρόνου υπηρεσίας ήταν αναγκαία η έκδοση σχετικής διοικητική πράξης και ότι, συνεπώς, εν προκειμένω, πρόκειται για αξίωση της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν.δ/τος 496/1974, που υπόκειται σε πενταετή παραγραφή, η οποία διεκόπη με την έκδοση των 9323 και 9327/22.4.2013 πράξεων του Πρύτανη, με τις οποίες ανακλήθηκαν παλαιότερες πράξεις του ίδιου και ότι έκτοτε τρέχει νέα πενταετής παραγραφή, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Τούτο, διότι όπως ορθά έκρινε το Κλιμάκιο, η επίμαχη αξίωση του φερόμενου ως δικαιούχου υπόκειται, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, στη διετή παραγραφή του άρθρου 48 παρ. 3 του ν.δ/τος 496/1974, αφού για τη θεμελίωση της αξίωσης αυτής, η οποία ήταν απόρροια των κριθέντων με την απόφαση Ε.Σ. 1079/2006, δεν απαιτείτο η έκδοση διοικητικής πράξης από τα αρμόδια όργανα του αιτούντος και ο ίδιος είχε ευθεία αγωγή για την καταβολή της διαφοράς επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, για το χρονικό διάστημα από 28.12.1995 έως 5.10.2007, θεμελιούμενη ευθέως στις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 4 του ν. 1517/1985 και 13 παρ. 2 του ν. 2530/1997. Εξάλλου, η ανωτέρω διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν.δ/τος 496/1974 δεν αντίκειται στη συνταγματική αρχή της ισότητας, δεδομένου δε ότι στο συγκεκριμένο αυτό ζήτημα το Σύνταγμα δεν έχει στενότερη έννοια από την Ε.Σ.Δ.Α. (ΣτΕ 292, 2403/2013, 461, 1819/2012), είναι απορριπτέος ο προβαλλόμενος ισχυρισμός κατά το μέρος που αναφέρεται σε παράβαση της εν λόγω Σύμβασης. Περαιτέρω, το αιτούν ισχυρίζεται ότι ο φερόμενος ως δικαιούχος παρεμποδίστηκε και αποθαρρύνθηκε να προβεί στη δικαστική επιδίωξη των απαιτήσεών του από λόγους ανωτέρας βίας. Ειδικότερα, το αιτούν ισχυρίζεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος, τελούσαν σε συγγνωστή νομική πλάνη ως προς το ποιες διατάξεις ήταν εφαρμοστέες και ποιες ήταν οι δέουσες ενέργειες, στις οποίες έπρεπε να προβούν, για τον καθορισμό του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, με προσμέτρηση της επίμαχης προϋπηρεσίας του φερόμενου ως δικαιούχου καθηγητή, αλλά και σε πλάνη περί τα πράγματα ως προς τον ορθό υπολογισμό των δικαιούμενων ποσών, με συνέπεια ο ανωτέρω να μην είναι σε θέση να προσφύγει δικαστικώς για την ικανοποίηση της επίμαχης αξίωσής του, ύψους 15.010,95 ευρώ. Τα ανωτέρω, όμως, επικαλούμενα γεγονότα δεν συνιστούν, και αληθή υποτιθέμενα, λόγους ανωτέρας βίας, κατά την έννοια του άρθρου 50 του ν.δ/τος 496/1974, δηλαδή γεγονότα απρόβλεπτα και αδύνατο να αποτραπούν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ακόμη και με μέτρα άκρας επιμέλειας, συνεπώς δεν επέφεραν την αναστολή της παραγραφής, αφού ο φερόμενος ως δικαιούχος μπορούσε, επιμελώς φερόμενος, να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο ζητώντας εμπροθέσμως την ικανοποίηση της αξίωσής του.Απορρίπτει την αίτηση.