Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:

Υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2023 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 542/2022 ΑΔΑ: ΨΕΜΑ46ΜΤΛ6-9ΥΑ

Σχετικά Έγγραφα

65440/2021

Υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2022 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.


7031/2015

Κατάσταση υποβολής οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης


62885/2019

Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2020 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του υποτομέα των ΟΤΑ στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών. ΑΔΑ: 68ΖΧ465ΧΘ7-ΥΞΨ 


57691/2020

Υποβολή σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2021 στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.ΑΔΑ:Ψ07Ξ46ΜΤΛ6-1Ψ4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 312/2020


ΥΠ.ΕΣ/85596/2021

Υποβολή των Επικυρωμένων Προϋπολογισμών έτους 2022 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.


88596/2021

Υποβολή των Επικυρωμένων Προϋπολογισμών έτους 2022 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.


ΥΠ.ΕΣ/81639/2020

Οδηγίες για την αποτύπωση των εσόδων των κοινωφελών επιχειρήσεων στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών – Παροχή γνώμης Παρατηρητηρίου επί του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2021


οικ.36580/2019

Διαδικασία υποβολής μηνιαίας έκθεσης απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ.(ΑΔΑ:ΨΒΟΝ465ΧΘ7-Ο44)  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32/2019


18248/2019

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των ΟΤΑ


ΥΠ.ΕΣ/5378/2022

Διακριτή παρακολούθηση δαπανών 2022 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ λόγω υλοποίησης μέτρων προστασίας της δημοσίας υγείας και της οικονομίας από τον COVID-19.