Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:

Υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2022 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σχετικά Έγγραφα

62885/2019

Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2020 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του υποτομέα των ΟΤΑ στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών. ΑΔΑ: 68ΖΧ465ΧΘ7-ΥΞΨ 


7031/2015

Κατάσταση υποβολής οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης


57691/2020

Υποβολή σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2021 στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.ΑΔΑ:Ψ07Ξ46ΜΤΛ6-1Ψ4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 312/2020


ΥΠ.ΕΣ/81639/2020

Οδηγίες για την αποτύπωση των εσόδων των κοινωφελών επιχειρήσεων στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών – Παροχή γνώμης Παρατηρητηρίου επί του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2021


ΥΠΕΣ/33667/2013

ΘΕΜΑ: Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ αυτών στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΥΠ.ΕΣ/2562/2015

Κατάσταση υποβολής οικονομικών στοιχείων των ΝΠΙΔ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότηση


ΥΠΕΣ/46853/2014

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διαδικασία ανάρτησης των επικυρωμένων ̟προϋπολογισμών έτους 2015 στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών


16232/2021

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 του υποτομέα των ΟΤΑ.


ΥΠ.ΕΣ/25802/2020

Υποβολή στοιχείων των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στην εφαρμογή «Σύνοψη Μητρώου Δεσμεύσεων» του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 87/2020 ΑΔΑ:ΨΠΚ546ΜΤΛ6-Ο50


ΥΠ.Ε/Σ58450/2020

Οδηγίες για το περιεχόμενο των μηνιαίων εκθέσεων απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ.