ΥΠ.ΕΣ/1389/2023

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Υποβολή των Επικυρωμένων Προϋπολογισμών έτους 2023 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠ.ΕΣ/85596/2021

Υποβολή των Επικυρωμένων Προϋπολογισμών έτους 2022 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.


88596/2021

Υποβολή των Επικυρωμένων Προϋπολογισμών έτους 2022 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.


61221/2022

Υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2023 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 542/2022 ΑΔΑ: ΨΕΜΑ46ΜΤΛ6-9ΥΑ


65440/2021

Υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2022 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.


ΥΠΕΣ/35841/2014

ΘΕΜΑ:  Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού των ΟΤΑ έτους 2015στον Κεντρικό Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΥΠΕΣ/36003/2013

ΘΕΜΑ: Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού των ΟΤΑ στον Κεντρικό Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΥΠ/ΕΣ.7826/2019

Υποβολή νέου Μητρώου Δεσμεύσεων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας


ΥΠ.ΕΣ/77137/2020

Υποβολή οικονομικών στοιχείων Περιφερειών στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών


ΥΠ.ΕΣ/21919/2016

Οδηγίες για την υποβολή στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων στον Κεντρικό Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών


οικ.6137/2018

Υποβολή οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.(ΑΔΑ:ΩΨΩΡ465ΧΘ7-ΤΡ4 ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9/2018