Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: ΠΝΠ/161/2020 , 4722/2020
ΦΕΚ: 4130/Β/25.09.2020

Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε εφαρμογή της παρ. 3 του αρ. 10 της από 22-08-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161), απαιτούμενα προσόντα, διάρκεια απασχόλησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Σχετικά Έγγραφα

6442/2020

Διαδικασία μετατάξεων υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας βάσει της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4704/2020 (Α΄133), απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/11/2019

Αναδρομικών αποδοχών:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στις σκέψεις 2 έως 5 συνάγονται τα ακόλουθα: Τα αρμόδια όργανα της διαδικασίας πρόσληψης, γνωμοδοτικά και αποφασιστικά, προέβησαν σε πλημμελή εφαρμογή του νόμου και των όρων της κρίσιμης εν προκειμένω προκήρυξης. Αποτέλεσμα δε ήταν ότι αντί του αποκλεισμού του φερόμενου ως δικαιούχου του χρηματικού εντάλματος από την περαιτέρω διαδικασία πρόσληψης, να γίνει δεκτή τυπικά η αίτησή του, αφού λήφθηκαν υπόψη εκπροθέσμως εκδοθέντα και εκπροθέσμως επικυρωθέντα και υποβληθέντα δικαιολογητικά για ζητούμενα με την προκήρυξη προσόντα ή ιδιότητες και λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία πρόσληψης, είτε για τυπικές ιδιότητες (ενδεικτικά, πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων) είτε για μοριοδοτούμενα προσόντα, όπως η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης και οι βασικές γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ειδικά, ως προς την εμπειρία,  για την οποία ο υποψήφιος έπρεπε να αποδεικνύει τόσο το είδος όσο και τον χρόνο της απασχόλησής του, ο φερόμενος ως δικαιούχος του χρηματικού εντάλματος δεν επικαλέστηκε ως αποδεικτικό στοιχείο κάποιο από τα απαριθμούμενα στις περιπτώσεις α΄ έως δ΄ της παραγράφου 4 του κεφαλαίου Στ΄ της προκήρυξης, μεμονωμένα αποδεικτικά στοιχεία (δηλαδή δικαστική απόφαση ή βεβαίωση δημόσιας αρχής ή βεβαίωση νομικού προσώπου του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994 ή βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα), αλλά επικαλέστηκε τον τρόπο απόδειξης της περίπτωσης ε΄ της ίδιας παραγράφου. Ωστόσο, από τα σωρευτικώς απαιτούμενα στην περίπτωση αυτή δικαιολογητικά της εμπειρίας, όσον αφορά στο χρονικό διάστημα του ενός έτους που ο υποψήφιος επικαλέστηκε, μόνο μια βεβαίωση εργοδότη προσκόμισε, κατά την οποία απασχολήθηκε στο λογιστήριο της εταιρείας (ξενοδοχείο) επί τρίμηνο διάστημα (από 1.7.1998 έως 30.9.1998). Για το υπολειπόμενο διάστημα των εννέα μηνών, προς συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου προϋπηρεσίας ενός έτους που προβλεπόταν ως προσόν πρόσληψης, ο φερόμενος ως δικαιούχος του χρηματικού εντάλματος δεν προσκόμισε εμπροθέσμως σχετική βεβαίωση εργοδότη. Μάλιστα, όπως δήλωσε υπεύθυνα η εταιρεία στην οποία απασχολήθηκε (ξενοδοχείο) κατά το διάστημα από το 10/1999 έως τον 7/2000 αρνήθηκε να του χορηγήσει βεβαίωση, συνεπώς δεν αποδείκνυε αντίστοιχη εμπειρία. Η σχετική βεβαίωση που εκδόθηκε και υποβλήθηκε κατά το έτος 2006 ήταν καταφανώς εκπρόθεσμη ούτε μπορούσε να ληφθεί υπόψη ως διευκρινιστικό ή συμπληρωματικό έγγραφο διότι δεν είχε υποβληθεί σχετικό έγγραφο το οποίο παρουσίαζε ανάγκη διευκρίνησης ή συμπλήρωσης. Επομένως, εξαιτίας της έλλειψης αυτής και μόνο ο ελάχιστος χρόνος του ενός έτους προϋπηρεσίας, δηλαδή του απαιτούμενου για την πρόσληψη πρόσθετου προσόντος, δεν αποδεικνυόταν. Ως εκ τούτου, η αίτηση του φερόμενου ως δικαιούχου του χρηματικού εντάλματος έπρεπε να καταγραφεί στον πίνακα των απορριπτόμενων. Εξάλλου, κατά τη διαδικασία εξέτασης των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο φερόμενος ως δικαιούχος του χρηματικού εντάλματος, ως προς το είδος της απασχόλησής του, ενώπιον της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής κατά το μήνα Ιούλιο 2017, η επιτροπή αυτή κατέγραψε δύο αντιφατικές βεβαιώσεις σχετικά με τη θέση απασχόλησής του (σερβιτόρος ή βοηθός λογιστή), στο αυτό ξενοδοχείο (Aeneas hotel)  κατά το αυτό τρίμηνο διάστημα έτους 1998. Δεδομένου ότι το περιεχόμενο της βεβαίωσης εργοδότη για το τρίμηνο διάστημα παρουσίαζε ελλείψεις ή ασάφειες, και εν γένει, ανεξάρτητα από τους λόγους, τέθηκε εν αμφιβόλω, η διοίκηση μπορούσε, μόνο για το συγκεκριμένο διάστημα για το οποίο υποβλήθηκαν κατ’ αρχάς τα απαιτούμενα στοιχεία, κατ’ εφαρμογή της αρχής της χρηστής διοίκησης, να ζητήσει από τον αιτούντα να προσκομίσει διευκρινιστικά ή συμπληρωματικά έγγραφα. Από τη διαδικασία που ακολούθησε, ωστόσο, οι αμφιβολίες δεν άρθηκαν ως προς τη συνδρομή του τυπικού προσόντος της εμπειρίας και για το τρίμηνο διάστημα, η δε (Α) Δευτεροβάθμια Επιτροπή κατέληξε ότι «υπάρχουν ενδείξεις» ότι ο υποψήφιος «ενδέχεται να εργάστηκε ως βοηθός λογιστή», και κατ’ εφαρμογή της αρχής της χρηστής διοίκησης θεώρησε ότι έπρεπε να εκληφθεί ότι πληρούσε το απαιτούμενο πρόσθετο προσόν της εμπειρίας. Ωστόσο, στην τυπική διαδικασία πρόσληψης, κατά την οποία η διοίκηση και οι υποψήφιοι δεσμεύονται από τους όρους του νόμου και της προκήρυξης και οι υποψήφιοι οφείλουν να ανταποκρίνονται στο σχετικό βάρος απόδειξης ως προς τη συνδρομή των προσόντων τους, η αρμόδια αρχή δεν έχει οποιαδήποτε ευχέρεια κατ’ εφαρμογή της αρχής της χρηστής διοίκησης να αποδέχεται κατά βούληση αιτήσεις στις οποίες ως προς τα απαιτούμενα προσόντα «υπάρχουν ενδείξεις» ότι «ενδεχομένως» αποδεικνύονται ούτε να προβαίνει η ίδια σε αναζήτηση αποδεικτικών στοιχείων υποκαθιστώντας τον διοικούμενο, και τούτο αναμφισβήτητα στην περίπτωση κατά την οποία, ο υποψήφιος παραπέμπει σε αλλοδαπή έννομη τάξη, εν προκειμένω την Κυπριακή Δημοκρατία και σε εμπορικές επιχειρήσεις εδρεύουσες στην επικράτειά της. Άλλωστε, από τη βεβαίωση ότι ο υποψήφιος απασχολήθηκε ως βοηθός λογιστή ξενοδοχείου δεν προκύπτει ευθέως και αμέσως ότι διέθετε εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης (πρβλ. ΣτΕ 3003/2017, 4513, 3772, 3505, 3352/2015, 2852, 2354, 1274, 310/2014), δηλαδή σε διαδικασία είσπραξης οφειλών και βεβαίωσης, πολύ περισσότερο τούτο ισχύει ως προς τη γενική βεβαίωση ότι απασχολήθηκε στο λογιστήριο του ξενοδοχείου. Επιπροσθέτως, και η βεβαίωση ως προς το δεύτερο απαιτούμενο πρόσθετο προσόν πρόσληψης (γνώση πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ σε βασικό επίπεδο) του φερόμενου ως δικαιούχου του χρηματικού εντάλματος εκδόθηκε εκπροθέσμως, χωρίς μάλιστα από αυτή να προκύπτει ότι στο πρόσωπό του συνέτρεχε κατά την ημερομηνία 7.2.2005 το προσόν αυτό. Εκτός των ανωτέρω η αίτηση του αιτούντος υποβλήθηκε πλημμελώς, όσον αφορά στην τήρηση της προθεσμίας έκδοσης και υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής, και παρουσίαζε ελλείψεις σε πλήθος άλλων εγγράφων που κατέγραψε η Α΄ Δευτεροβάθμια Επιτροπή. Επί του συνόλου των προαναφερόμενων, εξάλλου, ουδεμία επίδραση ασκεί το δεδικασμένο της 2346/2012 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, το οποίο αναπτύχθηκε μόνο στο ζήτημα της συνδρομής στο πρόσωπο του υποψηφίου, ήδη φερόμενου ως δικαιούχου του χρηματικού εντάλματος, των ιδιοτήτων από δύο προστατευόμενες κατηγορίες και τηρήθηκε επακριβώς, κατά τα λοιπά η υπόθεση αναπέμφθηκε στα αρμόδια διοικητικά όργανα προς νέα κρίση, οι δε περί του αντιθέτου ισχυρισμοί, στο πλαίσιο της ήδη εξεταζόμενης έκθεσης διαφωνίας (4.7.2018 έγγραφο του δικαιούχου του χρηματικού εντάλματος), είναι παντελώς αβάσιμοι και απορριπτέοι, όπως απορριπτέοι τυγχάνουν και οι ισχυρισμοί περί οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας.