Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 68/2020

Επείγουσες οδηγίες για τη εφαρμογή των ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης και εξουσιοδότησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) ΑΔΑ:Ω7ΖΨ46ΜΤΛΠ-ΡΥΦ

Σχετικά Έγγραφα

7334/2020

Μητρώο Ψηφιακών Υπηρεσιών - Ενέργειες για την έναρξη λειτουργίας της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) ΑΔΑ: Ψ1ΛΨ46ΜΤΛΠ-ΩΗΗ


ΕΑΑΔΗΣΥ/158/2016

Έγκριση “Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών.


Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ/5797/2016

Οδηγίες συμπλήρωσης για το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 15 (ΑΔΑ:ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)


ΥΠΕΣ/9089/2011

Προγραμματισμός προσλήψεων για τις άμεσες επείγουσες ανάγκες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού ΣΧΕΤ.: Η Α.Π. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/31/οικ.80/3-1-2011 εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλ. Διακυβέρνησης του ΥΠΕΣΑΗΔ


ΔΙΔΚ/Φ.5.1/28736/2006

Καθορισμός ωραρίου σε εικοσιτετράωρη βάση και κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, καθώς και Σάββατα, Κυριακές και αργίες: α) των Οδηγών της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών, β) των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων, και γ) των υπαλλήλων του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.


ΝΣΚ/152/2015

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) – Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί – Ψηφιακή Ηλεκτρονική Υπογραφή – Ηλεκτρονική Υποβολή / Συμπλήρωση / Διευκρίνιση Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Αυστηρή Εφαρμογή / Σαφήνεια Όρων Διακήρυξης – Αποκλεισμός Υποψηφίου Αναδόχου.Σε περίπτωση διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης, διεξαγόμενου μέσω ΕΣΗΔΗΣ, i) δικαιολογητικά που εκδίδονται/συντάσσονται από νομικό πρόσωπο, ως υποψήφιο ανάδοχο, αναρτώνται με τη ψηφιακή υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου αυτού, και σε περίπτωση ένωσης με τη ψηφιακή υπογραφή όλων των μελών της ένωσης ή εξουσιοδοτημένου προς τούτο κοινού εκπροσώπου, ii) δικαιολογητικά που εκδίδονται από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή σαρωμένου εγγράφου και προσκομίζονται σε έντυπη μορφή, πλην των ΦΕΚ και iii) δηλώσεις προσώπων, πλην του υποψηφίου αναδόχου, δημόσιας αρχής ή άλλου φορέα, υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τη ψηφιακή υπογραφή των ίδιων των δηλούντων, ως εχόντων τη σχετική υποχρέωση της δήλωσής των. (ομοφ.) Δεν συνιστά νόμιμη διευκρίνιση/ συμπλήρωση η εκ νέου ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων, τα οποία, ενώ έπρεπε να αναρτηθούν με ψηφιακές υπογραφές, εντούτοις αναρτήθηκαν άνευ αυτών. Σε περίπτωση ατελούς διατύπωσης της Διακήρυξης, αντικειμενικά ικανής να παραπλανήσει τους υποψηφίους σχετικά με τις υποχρεώσεις τους, άνευ ευθύνης τους, δύναται η επιτροπή του διαγωνισμού α) να δεχθεί δικαιολογητικά που υπεβλήθησαν σε έντυπη μορφή με φυσικές υπογραφές των αρμοδίων (αντί της ηλεκτρονικής υποβολής με ψηφιακές υπογραφές των εν λόγω αρμοδίων) και β) να ζητήσει την επανυποβολή, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν με ψηφιακή ή φυσική υπογραφή του εκπροσώπου του υποψηφίου αναδόχου (νομικού προσώπου ή ένωσης) αντί της ψηφιακής υπογραφής του ίδιου του δηλούντος. (πλειοψ.)


ΠΟΛ 1041/2006

Κοινοποίηση της αριθμ. 1751/9-2-2006 (ΦΕΚ 218/Β’/2006) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με την προσκόμιση από υπηκόους τρίτων χωρών άδειας διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ή για ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας (άρθρα 24, 25 και 26 Ν. 3386/2005) κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών καθώς και κατά τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων

ΝΣΚ/359/2010

Περιστολή δημόσιων δαπανών – Ισχύς υπουργικών αποφάσεων μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ.129/2534/4-2-2010 ΚΥΑ, περί μείωσης κατά 30% των ανωτάτων επιτρεπόμενων ορίων κατανάλωσης καυσίμων των υπηρεσιακών αυτοκινήτων.Μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ.129/2534/4-2-2010 κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών: 1. Εξακολουθούν να ισχύουν οι εξαιρέσεις από τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια κατανάλωσης καυσίμων των υπηρεσιακών αυτοκινήτων που θεσπίστηκαν με την υπ’ αριθμ.1450/550/3-3-1982 απόφαση του (τέως) Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, την υπ’ αριθμ. 1043/4523/31-5-1996 απόφαση του (τέως) Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και το άρθρο 26 του Ν 3320/2005. 2. Μειώνονται κατά 30% τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια κατανάλωσης καυσίμων των υπηρεσιακών αυτοκινήτων σε σχέση με εκείνα που θεσπίστηκαν με την υπ’ αριθμ.1450/550/3-3-1982 απόφαση του (τέως) Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, την υπ’ αριθμ.1043/4523/31-5-1996 απόφαση του (τέως) Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και την υπ’ αριθμ.1273/15994/30-7-2001 απόφαση των (τέως) Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών.(η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης βάσει του αριθ. Πρτ. Οικ. 1383/21611/19-09-2012 εγγράφου της Δ/νσης Κρατικών Αυτοκινήτων & Επικοινωνιών ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ.)


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/132/2018

ΕΡΓΑ. Με τα δεδομένα αυτά η ελεγχόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, διότι δε διενεργήθηκε δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή του αναδόχου. Ενόψει όμως της έκδοσης της ΔΝΣα΄/οικ.68559/Φ.18/19.10.2016 εγκυκλίου του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με την οποία το άρθρο 15 του π.δ/τος 171/1987 δεν έχει καταργηθεί από το άρθρο 377 παρ. 1 περ. 67 του ν. 4412/2016 και εξακολουθεί να ισχύει για τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού, και του γεγονότος ότι η ορθή ερμηνεία των επίμαχων διατάξεων υποδείχθηκε από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της σχετικής ανακοίνωσης, μόλις στις 23.10.2017, δηλαδή μετά την υπογραφή της επίμαχης σύμβασης, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ... πεπλανημένα πλην συγγνωστά υπέλαβαν ότι μπορούσαν νόμιμα να αναθέσουν απευθείας την εκτέλεση του ελεγχόμενου έργου χωρίς διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης.( συγγνωστή πλάνη)


ΕλΣυν/Κλ.5(ΚΠΕ)141/2015

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης του έργου «Συντήρηση της Εθνικής Οδού με αρ. 6 … – Όρια Π.Ε. … (ασφαλτικά – σήμανση - ασφάλεια)», μεταξύ Περιφερειακής Ενότητας  Περιφέρειας  και εργοληπτικής εταιρείας, διότι  μη νομίμως αποκλείσθηκε η πρώτη κατά σειρά μειοδοσίας ομόρρυθμη εταιρεία, με την αιτιολογία ότι δεν υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση ότι ο υπογράφων την προσφορά έχει το δικαίωμα εκπροσωπήσεως αυτής στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Λαμβανομένου δε υπόψη ότι η ίδια η εταιρεία, διαρκούντος του διαγωνισμού, δεν αμφισβήτησε την εκπροσώπησή της και ότι προσκόμισε το καταστατικό της (το οποίο δεν ζητείται επί ποινή ακυρότητας), από το οποίο προκύπτει η εξουσία εκπροσώπησης του ομορρύθμου εταίρου, η Προϊσταμένη Αρχή, όφειλε, ενόψει της αρχής της χρηστής διοίκησης, να κατακυρώσει το διαγωνισμό σε αυτήν, δοθέντος ότι η προσκόμιση του καταστατικού υπερκαλύπτει την ανάγκη υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης, καθώς σε περίπτωση αμφισβήτησης των στοιχείων αυτής, η ίδια η διακήρυξη προβλέπει την εξέταση των προβλέψεων του καταστατικού.

Δεν ανακλήθηκε με την ΕλΣυνΤμ.6/6070/2015