Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 5092/2024

Ερμηνευτική εγκύκλιος για την εφαρμογή των άρθρων 17 και 19 του ν. 5092/2024. ΑΔΑ:ΨΥΩ8Η-ΛΣΦ

Κατάσταση τρέχοντος εγγράφου: 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

46673 ΕΞ 2024

 Ερμηνευτική εγκύκλιος για την παρ. 12 του άρθρου 5 του ν.5092/2024 «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 33)  ΑΔΑ:9ΕΝΦΗ-ΧΤΦ


Ο.3014/2024

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 17 παρ. 1, 2 και 4, 18 παρ. 2, 19 παρ. 1-3, 21, 27, 39 - 45, 51, 52, 56 και 63 του ν. 5092/2024 «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις.» (Α΄33/04.03.2024).


44611 ΕΞ 2024

Υποχρεώσεις Δήμων επί αιγιαλού και παραλίας, όπως απορρέουν από τον Ν. 5092/2024 (ΦΕΚ Α’ 33/04.03.2024)


60314 ΕΞ 2024

Εξειδίκευση του μαθηματικού τύπου, των συντελεστών βαρύτητας αιγιαλού και των συντελεστών βαρύτητας δραστηριότητας της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 5092/2024 για την παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού και παραλίας.


58972 ΕΞ 2024

Διαδικασία διεξαγωγής πλειοδοτικών δημοπρασιών για την παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, η οποία προβλέπεται στα άρθρα 9 και 10 του ν. 5092/2024 (Α’ 33).


6371/ΕΥΘΥ72/2015

Ερμηνευτική εγκύκλιος της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης για την εφαρμογή διατάξεων του Ν.4314/2014.


27808/206/2021

«Ερμηνευτική εγκύκλιος για την εφαρμογή των «Τεχνικών Οδηγιών για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ΑΔΑ:ΩΙ574653Π8-ΝΞΟ


Δ17γ/03/170/2007

«Έγκριση προτύπων τευχών προκηρύξεων για τις διαδικασίες των άρθρων 7 και 9 του ν. 3316/2005» (ερμηνευτική εγκύκλιος Δ17γ/03/170/ΦΝ439.1/2007,ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 29


ΥΠΕΣ/62571/2004

Ερμηνευτική εγκύκλιος των άρθρων 2,21 παράγρ. 1, 22 παράγρ.7,8, και 9, 27,28,29,33 και 35 παράγρ. 2,6,10 και 12 του Ν.3274/2004"Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τ.Α α και β βαθμού." (Εγκύκλιος αριθμ 54/04)


162874/2024

Εγκύκλιος 6/2024 - Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 5038/2023. ΑΔΑ:9Ε2Π46ΜΔΨΟ-Δ39