Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4700/2020, 2/42263/0026/2017

Επικαιροποίηση της αριθ. 2/42263/0026/2017/18.01.2018 (ΑΔΑ: ΩΟΑ1Η-Τ29) εγκυκλίου με θέμα “ Κοινοποίηση δικαστικών αποφάσεων στον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου από τις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Ελέγχου και Εποπτείας (Δ.Υ.Ε.Ε.)” ΑΔΑ:ΡΟΖΘΗ-ΚΔΙ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 25ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 5ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

2/42263/0026/2017

«Κοινοποίηση δικαστικών αποφάσεων στον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου από τις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Ελέγχου και Εποπτείας (Δ.Υ.Ε.Ε.)».(ΑΔΑ:ΩΟΑ1Η-Τ29) (Επισυνάπτονται Πρακτικά της 5ης Ιουλίου 2017 της Ολομέλειας της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου)


75930 ΕΞ 2024:Επικαιροποίηση της αριθ. 2/42263/0026/2017/18.01.2018 (ΑΔΑ: ΩΟΑ1Η-Τ29) εγκυκλίου με θέμα “ Κοινοποίηση δικαστικών αποφάσεων στον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου από τις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Ελέγχου και Εποπτείας (Δ.Υ.Ε.Ε.)” ΑΔΑ:ΡΟΖΘΗ-ΚΔΙ


191317/Σ.464/2023

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ Ή ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΑ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ (ΠΥΡΚΑΓΙΑ 5ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022), ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΔΑ:ΨΙΥΡ46ΜΑΠΣ-96Υ


2/10242/0026/2018

Παροχή διευκρινίσεων( επί της διαδικασίας κοινοποίησης δικαστικών αποφάσεων από τις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Ελέγχου και Εποπτείας (Δ.Υ.Ε.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ) στον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.) ) .(ΑΔΑ:6ΨΞ6Η-Α22)


2/29109/0004/2018

Ανάθεση αρμοδιότητας στις Δημοσιονομικές υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) καταχώρισης στοιχείων των εκκαθαριστικών Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.) και εκτύπωσης αυτών.

119484ΕΞ 2019- ΦΕΚ: 3945/Β/25.10.2019:Ανακαλούμε την 2/29109/0004/05.04.2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιότητας στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) καταχώρισης στοιχείων των εκκαθαριστικών Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.) και εκτύπωσης αυτών», λόγω της τεχνικής δυνατότητας άσκησης των αναφερόμενων αρμοδιοτήτων στην ανακαλούμενη απόφαση, απευθείας από τους Προϊσταμένους Οικονομικών Υπηρεσιών των Φορέων.  


ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/97347/7406/2018

Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πο- λιτισμού και Αθλητισμού στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.(Καταργούνται οι με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/3969/256/14.12.2016 (Β΄151/2017) και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/255639/23290/3.7.2017 (Β΄ 2487/2017) ΚΥΑ)


Γ.Δ.Ο.Υ. Α.Α.Δ.Ε. 1014408 ΕΞ 2017

Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. "


ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/97347/7406/2018

Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.


ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/3969/256/2016

Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.Καταργήθηκε με την υπ΄αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/97347/7406-ΦΕΚ 875/Β/13.3.18


119484/2019

Ανάκληση της 2/29109/0004/05.04.2018 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιότητας στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) καταχώρισης στοιχείων των εκκαθαριστικών Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.) και εκτύπωσης αυτών» (Β΄ 1474, ΑΔΑ: ΨΟΞΖΗ-Ξ2Ε).


Γ.Δ.Ο.Υ. Α.Α.Δ.Ε.1090228/2017

Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24 παρ. 4 και 5, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) στις κατά τόπον αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.