Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 5078/2023

«Προϋποθέσεις αναζήτησης των 100 ημερών ασφάλισης στην τελευταία πενταετία για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, εφόσον δεν συμπληρώνονται κατά τα έτη 2020 ή /και 2021. Κοινοποίηση της διάταξης του άρθ. 121 του ν. 5078/2023, με παροχή οδηγιών.».  ΑΔΑ:ΡΠ4Τ46ΜΑΠΣ-2Σ5 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/2024

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Φ.11221/3077/81/2015

Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα συνυπολογισμού του χρόνου επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ για τη συμπλήρωση της ειδικής προϋπόθεσης των 750 ημερών ασφάλισης την τελευταία πενταετία για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος (ΑΔΑ:7ΝΨΨ465Θ1Ω-4ΒΖ )


426839/2024

«Συμπλήρωση οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 περί απασχόλησης συνταξιούχων λόγω γήρατος/αναπηρίας: α) κατάργηση του ελέγχου των αποδοχών/εισοδήματος εργαζόμενων/αυτοαπασχολούμενων συνταξιούχων λόγω αναπηρίας, β) αξιοποίηση του χρόνου εργασίας/αυτοαπασχόλησης


28027/2024

«Εφαρμογή διατάξεων των άρθρων 116, 117, 118, 155 και 156 του ν.5078/2023 (Α΄211), ενοποίηση των προϋποθέσεων απονομής επικουρικής σύνταξης από τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ» ΑΔΑ:ΨΤ9Ω46ΝΛΔΓ-8ΩΛ


32545/2024

«Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 116, 117, 118, 155 & 156 του ν. 5078/2023 (Α΄211) - ενοποίηση των προϋποθέσεων απονομής επικουρικής σύνταξης από τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ» ΑΔΑ:61Β446ΝΛΔΓ-ΤΦΠ


IKA/Σ40/99/2012

ΘΕΜΑ: «Ο πλασματικός χρόνος του άρθ. 141 του ν. 3655/2008, για παιδιά που γεννήθηκαν μετά την 1/1/2000 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσαύξηση μειωμένης σύνταξης για τις περιπτώσεις που το δικαίωμα θεμελιώνεται μέχρι την 31/12/2010.» Σχετ: α) Το με αρ. πρωτ. Σ40/34/20.4.2010 και β) Το με αρ. πρωτ. Σ40/56/8.4.2011 Γενικά Έγγραφα.

Σ40/63/1129189/2018

Α) Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθ. 17 και των παρ. 1 και 2 του άρθ. 36 του ν. 4387/2016, σχετικά με τη συνταξιοδότηση των υποχρεωτικά παράλληλα ασφαλισμένων μέχρι 31.12.2016 σε περισσότερους του ενός ενταχθέντες φορείς κύριας ασφάλισης ή στο Δημόσιο, λόγω άσκησης διαφορετικής επαγγελματικής δραστηριότητας. Β) Χορήγηση δεύτερης σύνταξης λόγω γήρατος ή λόγω αναπηρίας σε ασφαλισμένους που είχαν συνταξιοδοτηθεί μέχρι τις 12.5.2016.(ΑΔΑ:ΩΣΡΣ465ΧΠΙ-7ΒΞ)  ΕΓΚ/43/2018


ΙΚΑ/Σ40/21/2011

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις στο άρθ. 10 του ν. 3863/2010, σχετικά με την πλήρη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος γυναικών με 4.500 ημέρες εργασίας, καθώς και με τη δυνατότητα απονομής σύνταξης με τις διατάξεις των μητέρων ανηλίκων τέκνων στις περιπτώσεις που το τέκνο δε βρίσκεται πλέον στη ζωή.»  ΑΔΑ: 4ΑΛΔ4691ΩΓ-ΙΦ
ΣΧΕΤ: Οι εγκ. 57/10 και 77/10


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/213/2019

Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης:Σύμφωνα, ωστόσο, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 197 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του π.δ. 410/1988, η παραμονή της ως άνω υπαλλήλου στην υπηρεσία ήταν επιτρεπτή μετά και τη συμπλήρωση του 65 έτους της ηλικίας της, δοθέντος ότι δεν συμπλήρωνε τον απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό ενσήμων (4.500) για τη λήψη έστω μειωμένης σύνταξης. Ωστόσο, και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, η παραμονή της αυτή στην υπηρεσία ήταν επιτρεπτή μόνο μέχρι τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, που, όπως προκύπτει από την 785/12.5.2017 απόφαση απονομής σύνταξης του ΕΦΚΑ, συντελέστηκε στις 28.7.2015, και όχι μέχρι τη συμπλήρωση του 70ου έτους της ηλικίας της. Ως εκ τούτου, μετά την άνω ημερομηνία η εργασιακή της σχέση θα έπρεπε να λυθεί αυτοδικαίως με την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης του αρμόδιου για την πρόσληψη οργάνου. Το γεγονός αυτό, πέραν των τυχόν άλλων  συνεπειών, επηρεάζει και τη νομιμότητα της ελεγχόμενης δαπάνης, αφού το ύψος της οφειλόμενης αποζημίωσης απόλυσης προσδιορίζεται με βάση τις καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές, κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησης, και συναρτάται επίσης με τους συνολικούς μήνες νόμιμης απασχόλησης. Κατά συνέπεια και για το λόγο αυτό, μη νομίμως εκκαθαρίζεται στην υπάλληλο αποζημίωση απόλυσης, η οποία υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα απασχόλησής της (Δεκέμβριος 2016) και για χρόνο υπηρεσίας δεκαπέντε (15) ετών, εννέα (9) μηνών και είκοσι πέντε (25) ημερών. Ωστόσο, αβάσιμος και απορριπτέος τυγχάνει ο δεύτερος προβαλλόμενος από την Επίτροπο λόγος διαφωνίας, σύμφωνα με τον οποίο η καταβαλλόμενη αποζημίωση απόλυσης θα πρέπει να συμψηφιστεί με τις αποδοχές που έλαβε η πρώην υπάλληλος κατά το χρονικό διάστημα από 23.7.2013 έως 17.7.2014, κατά το οποίο τελούσε υπό καθεστώς διαθεσιμότητας. Και τούτο δοθέντος ότι αυτό δεν προβλέπεται από καμία διάταξη νόμου, αφού με την περίπτωση 4.α.ι της υποπαραγράφου Ζ2 του ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε, εισάγεται ειδική ρύθμιση και θεσπίζεται ειδική περίπτωση αποζημίωσης απόλυσης, λόγω κατάργησης θέσης, στην περίπτωση μη μεταφοράς του υπαλλήλου που τέθηκε σε καθεστώς διαθεσιμότητας σε άλλη θέση και λύσης της εργασιακής του σχέσης, που αποδίδεται και τους μόνιμους υπαλλήλους, για τον υπολογισμό του ύψους της οποίας γίνεται κατά τα λοιπά παραπομπή στις ρυθμίσεις του άρθρου 55 του π.δ. 410/1988 και ως προς την οποία αποκλειστικά επιβλήθηκε η υποχρέωση συμψηφισμού με τις ληφθείσες αποδοχές διαθεσιμότητας. Αν δε ο νομοθέτης επιθυμούσε τον συμψηφισμό των αποδοχών διαθεσιμότητας, ο χρόνος της οποίας θεωρείται, άλλωστε, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 39 του ν. 4369/2016, όπως τροποποιήθηκε, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, με την αποζημίωση απόλυσης, κατά το χρόνο οριστικής αποχώρησης του υπαλλήλου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, θα έπρεπε να το θεσπίσει ρητά.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/126/2018

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:(...)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε (σκέψη ΙΙ) το Κλιμάκιο κρίνει ότι, στην προκειμένη περίπτωση, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016 για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης. Τούτο διότι η επικαλούμενη αύξηση της εισαγωγής και επανεισαγωγής ασθενών στη Νοσοκομείο, λόγω της θερινής περιόδου και η αύξηση της μεταναστευτικής ροής, με αποτέλεσμα να παρατηρείται πληρότητα της Παθολογικής Κλινικής περίπου 120%, πέραν του ότι δεν αποδεικνύονται με συγκεκριμένα στοιχεία, σε κάθε περίπτωση, δεν αποτελούν έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα που ήταν αδύνατον να προβλεφθούν σύμφωνα με τα διδάγματα κοινής πείρας και τα οποία κατέστησαν ανέφικτο τον έγκαιρο προγραμματισμό των απαιτούμενων ενεργειών, καθώς η θερινή περίοδος είναι ένα περιοδικό φαινόμενο, ενώ η εισροή των μεταναστών συντελείται σταδιακά την τελευταία πενταετία. Άλλωστε, όπως αναφέρεται στην 196696/28563/27.7.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και στο 6797/21.6.2017 έγγραφο του Νοσοκομείου ....., το πρόβλημα των περιορισμένων χωροταξικών υποδομών, όπως και οι ημιτελείς χώροι εισόδου - εξόδου των ασθενών που συνδέουν και το κυρίως Νοσοκομείο με τη νέα πτέρυγα, ήταν γεγονότα γνωστά στο Νοσοκομείο πριν από τις ανωτέρω επικαλούμενες από την Περιφέρεια περιστάσεις. Σε κάθε περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου δεν αποδεικνύεται ότι η ανάγκη εκτέλεσης του εν λόγω έργου πρόεκυψε λόγω των ως άνω συνθηκών, αφού η εκτέλεσή του είχε δρομολογηθεί τουλάχιστον από το Φεβρουάριο 2016 (βλ. την 75/29.2.2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου «Έγκριση 1ης Τροποποίησης τεχνικού προγράμματος ιδίων πόρων της Π.Ε......»), ήτοι πολύ νωρίτερα από τις επικαλούμενες από την Περιφέρεια απρόβλεπτες και επείγουσες συνθήκες. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, δεν αποδεικνύεται αδυναμία τήρησης των διαδικασιών του ανοικτού διαγωνισμού (βλ. άρθρο 121 του ν. 4412/2016, στο οποίο προβλέπεται ότι στην ανοικτή διαδικασία σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε είκοσι δύο (22) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ), καθώς από το Φεβρουάριο του έτους 2016 μέχρι την υπογραφή της σύμβασης στις 22.3.2018 μεσολάβησαν περίπου 25 μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της επιστολής του Νοσοκομείου προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου (6797/21.6.2017) -στην οποία μάλιστα αναφέρεται ότι το πρόβλημα παρατηρείται τους τελευταίους μήνες- μέχρι την υπογραφή της σύμβασης στις 22.3.2018 μεσολάβησαν περίπου 9 μήνες, ενώ και η ίδια η διαδικασία της διαπραγμάτευσης που ξεκίνησε από την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών (12.9.2017) μέχρι την υπογραφή της σύμβασης διήρκησε περίπου 6 μήνες. Περαιτέρω, όμως το Κλιμάκιο κρίνει ότι οι ελλείψεις που επισημαίνει ο Αναπληρωτής Επίτροπος αναφορικά με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης δεν παρίστανται, στην προκειμένη περίπτωση, ουσιώδεις και ως εκ τούτου δεν δύνανται να έχουν ως συνέπεια τη μη θεώρηση του ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος πληρωμής, καθώς η φερόμενη ως δικαιούχος εταιρία προσκόμισε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που προβλέπονται στη διακήρυξη, ενώ προσκομίστηκε η 297508/6.7.2017 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας της εταιρείας με ισχύ έως 5.1.2018 και η 63809498/19.9.2017 ΔΕΝ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.4/2/2019