Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4622/2019 , 4412/2016 , 4270/2014
ΦΕΚ: 1573/Β/15.03.2023

Ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και διατάκτη σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

81689/2023-ΦΕΚ 1573/Β/2023 (...)Άρθρο 7 .1. Κάθε προγενέστερη απόφαση που αφορά στο ίδιο αντικείμενο με την παρούσα καταργείται ενώ συμβάσεις που έχουν ήδη ανατεθεί προ της έναρξης ισχύος της παρούσας εξακολουθούν να διέπονται από τα προβλεπόμενα των υπό στοιχεία ΔΝΣγ/οικ70990/Φ221/2015 (Β’  2578) και ΔΝΣγ/οικ70989/ΦΝ394/2015 (Β’  2578), καθώς και ΔΝΣ/γ/οικ 37834/ΦΝ466/6-4-2017 (Β’ 1980) και ΔΝΣ/γ/οικ 37835/ΦΝ466/6-4-2017 (Β’ 1980), όπως τροποποιήθηκε με την ΔΝΣΒ/οικ 39367/ΦΝ466/2019 (Β’ 2185) και 301258/27.10.2021 (Β’ 6778) αποφάσεων

Σχετικά Έγγραφα

301258/2021

Ορισμός αποφαινόμενου οργάνου, διατάκτη και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά την παρ. 6 του άρθρου 13 και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

81689/2023-ΦΕΚ:1573/Β/15.03.2023:Άρθρο 7:1.Κάθε προγενέστερη απόφαση που αφορά στο ίδιο αντικείμενο με την παρούσα καταργείται ενώ συμβάσεις που έχουν ήδη ανατεθεί προ της έναρξης ισχύος της παρούσας εξακολουθούν να διέπονται από τα προβλεπόμενα των υπό στοιχεία ΔΝΣγ/οικ70990/Φ221/2015 (Β’  2578) και ΔΝΣγ/οικ70989/ΦΝ394/2015 (Β’  2578), καθώς και ΔΝΣ/γ/οικ 37834/ΦΝ466/6-4-2017 (Β’ 1980) και ΔΝΣ/γ/οικ 37835/ΦΝ466/6-4-2017 (Β’ 1980), όπως τροποποιήθηκε με την ΔΝΣΒ/οικ 39367/ΦΝ466/2019 (Β’ 2185) και 301258/27.10.2021 (Β’ 6778) αποφάσεων. 2.Κάθε διοικητική πράξη εκδιδόμενη με βάση την παρούσα πρέπει να αναφέρει στο προοίμιό της τα στοιχεία αυτής. 3.Για την άρση τυχόν αμφισβητήσεων σχετικά με την ορθή εφαρμογή της παρούσας, αρμόδιος είναι ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας η υπ’ αρ. 301258/ 27.10.2021 (Β’ 6778) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, παύει να ισχύει. 


ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466/2017

Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

Δ11/77444/2023:Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών έτους 2023. ΑΔΑ:ΨΕΠΔ465ΧΘΞ-ΙΕ4

Δ11/104190/2022:Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών έτους 2022

89943/2021 Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2021.

ΔΝΣ/οικ20641/ΦΝ439.6/2020Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2020.ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: 62Π4465ΧΘΞ-Τ73  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/2020

ΔΝΣ/12546/ΦΝ439.6/2019:Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών  Μελετών  και Υπηρεσιών για  το  έτος  2019.(ΑΔΑ: ΩΜΦΕ465ΧΘΞ-113) ΕΓΚ/3/2019

ΔΝΣγ/οικ.21613/Φ.Ν.439.6/2018:Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2018.(ΑΔΑ:ΩΔΖΦ465ΧΘΞ-01Ψ) ΕΓΚ/4/2018


Αριθ. ΔΝΣγ/οικ.66188/Φ.2.2.1/2014

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.(Καταργήθηκε, κατά το μέρος που αφορά στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων νυν Γενική Γραμματεία Υποδομών, με την αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.70990/Φ.2.2.1/2015, ΦΕΚ 2578/Β/30.11.2015)


156347/Υ1/2022

Ορισμός κατηγοριών δαπανών με διατάκτη τον Υπουργό ή άλλο όργανο και ορισμός αποφαινόμενου οργάνου στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

5658/Α7/2023-ΦΕΚ:224/Β/20.01.2023:Άρθρο 5-παρ.1:Η απόφαση αυτή κατισχύει κάθε άλλης προγενέστερης απόφασης που ρυθμίζει κατά τρόπο διαφορετικό θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των άρθρων 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 35 και την παρ. 3 του άρθρου 37 του ίδιου νόμου, καθώς και με το άρθρο 61 του ν. 4903/2022 (Α’ 46), με την επιφύλαξη της υπό στοιχεία 156347/Υ1/16.12.2022 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 6461).


ΔΝΣγ7οικ.42218/ΦΝ466/2017

Τροποποίηση της απόφασης με αριθ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466 «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν.4412/2016» (Β’1956).


Δ11/16/2018

ΥΠΟΒΟΛΉ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΩΝ ΑΡΧΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΙ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.3 ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ,ΠΡΩΤ ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/2017 - ΦΕΚ: 4841/Β/4.12.2017 - ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ  Μη.μ.ε.δ.


2/91227/ΔΠΓΚ/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ.2/67683/ ΔΠΓΚ/18.09.2017 «Χρηματοδότηση δράσεων εκπαίδευσης και υγείας από ποσά προερχόμενα από εγκληματικές ενέργειες που τελέσθηκαν σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου» (Β’ 3340). 


23780/1978

Περί συμπληρώσεως της υπ΄αριθ. ΣΤ/29900/1977 Κανονιστικής αποφάσεως.

2805/2021- ΦΕΚ: 99/Β/18.12021 άρθρο 10 παρ.2 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 5 του άρθρου  1 της 292015/2021 - ΦΕΚ: 4966/Β/27.10.2021:2 Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται:(..) γ. Η υπ’ αρ. 23780/1978 υπουργική απόφαση (Β’ 642) καθώς και η τροποποίησή της με την υπ’ αρ. οικ.  34075/3603/1999 υπουργική απόφαση (Β’ 2117).

-2805/2021- ΦΕΚ: 99/Β/18.1.2021 άρθρο 11 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 6 του άρθρου  1 της 292015/2021 - ΦΕΚ: 4966/Β/27.10.2021:  Άρθρο 11    Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας αρχίζει έντεκα (11) μήνες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως»


563602/2022

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του/της Διοικητή/τριας της Επιθεώρησης Εργασίας στον/-η Γενικό/ή Διευθυντή/-τρια της Επιθεώρησης Εργασίας, και στους/-ις προϊσταμένους/-ες των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της Επιθεώρησης Εργασίας.

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ 130771/2023-ΦΕΚ:1776/Β/20.03.2023.


323009/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΝΣγ/οικ.70849/ΦΝ393/2017 απόφασης «Καθορισμός και σήμανση οδών οι οποίες χρησιμοποιούνται παραπλεύρως και εναλλακτικά των αυτοκινητοδρόμων και των οδών ταχείας κυκλοφορίας και στις οποίες επιβάλλεται απαγόρευση της κυκλοφορίας» (Β΄ 3769).