Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

81689/2023

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4622/2019, 4412/2016, 4270/2014
ΦΕΚ: 1573/Β/15.03.2023

Ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και διατάκτη σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

174085/2023- ΦΕΚ: 3638/Β/1.6.2023:Από την έναρξη ισχύος της παρούσας η υπ’ αρ. 81689/ 15.03.2023 (Β’ 1573) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, παύει να ισχύει

 

81689/2023-ΦΕΚ 1573/Β/2023 (...)Άρθρο 7 .1. Κάθε προγενέστερη απόφαση που αφορά στο ίδιο αντικείμενο με την παρούσα καταργείται ενώ συμβάσεις που έχουν ήδη ανατεθεί προ της έναρξης ισχύος της παρούσας εξακολουθούν να διέπονται από τα προβλεπόμενα των υπό στοιχεία ΔΝΣγ/οικ70990/Φ221/2015 (Β’  2578) και ΔΝΣγ/οικ70989/ΦΝ394/2015 (Β’  2578), καθώς και ΔΝΣ/γ/οικ 37834/ΦΝ466/6-4-2017 (Β’ 1980) και ΔΝΣ/γ/οικ 37835/ΦΝ466/6-4-2017 (Β’ 1980), όπως τροποποιήθηκε με την ΔΝΣΒ/οικ 39367/ΦΝ466/2019 (Β’ 2185) και 301258/27.10.2021 (Β’ 6778) αποφάσεων

 

124581/2023-ΦΕΚ:2585/Β/20.04.2023:Άρση αμφισβητήσεων σχετικά με την υπ’  αρ. 81689 (Β’ 1573/2023) απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και διατάκτη σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). 

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

301258/2021

Ορισμός αποφαινόμενου οργάνου, διατάκτη και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά την παρ. 6 του άρθρου 13 και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

81689/2023-ΦΕΚ:1573/Β/15.03.2023:Άρθρο 7:1.Κάθε προγενέστερη απόφαση που αφορά στο ίδιο αντικείμενο με την παρούσα καταργείται ενώ συμβάσεις που έχουν ήδη ανατεθεί προ της έναρξης ισχύος της παρούσας εξακολουθούν να διέπονται από τα προβλεπόμενα των υπό στοιχεία ΔΝΣγ/οικ70990/Φ221/2015 (Β’  2578) και ΔΝΣγ/οικ70989/ΦΝ394/2015 (Β’  2578), καθώς και ΔΝΣ/γ/οικ 37834/ΦΝ466/6-4-2017 (Β’ 1980) και ΔΝΣ/γ/οικ 37835/ΦΝ466/6-4-2017 (Β’ 1980), όπως τροποποιήθηκε με την ΔΝΣΒ/οικ 39367/ΦΝ466/2019 (Β’ 2185) και 301258/27.10.2021 (Β’ 6778) αποφάσεων. 2.Κάθε διοικητική πράξη εκδιδόμενη με βάση την παρούσα πρέπει να αναφέρει στο προοίμιό της τα στοιχεία αυτής. 3.Για την άρση τυχόν αμφισβητήσεων σχετικά με την ορθή εφαρμογή της παρούσας, αρμόδιος είναι ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας η υπ’ αρ. 301258/ 27.10.2021 (Β’ 6778) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, παύει να ισχύει. 


124581/2023

Άρση αμφισβητήσεων σχετικά με την υπ’  αρ. 81689 (Β’ 1573/2023) απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και διατάκτη σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). 


174085/2023

Ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και διατάκτη σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΗΣ 230365/2023-ΦΕΚ:4707/Β/25.07.2023.


12642/Δ1.4472/2020

Καθορισμός δαπανών για τις οποίες ορίζει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων διατάκτη τον ίδιο ή άλλο όργανο, ορισμός δευτερευόντων διατακτών για αντίστοιχες δαπάνες, ορισμός αποφαινόμενου οργάνου.

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΗΣ 112875/2023-ΦΕΚ:7605/Β/31.12.2023.


156347/Υ1/2022

Ορισμός κατηγοριών δαπανών με διατάκτη τον Υπουργό ή άλλο όργανο και ορισμός αποφαινόμενου οργάνου στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

5658/Α7/2023-ΦΕΚ:224/Β/20.01.2023:Άρθρο 5-παρ.1:Η απόφαση αυτή κατισχύει κάθε άλλης προγενέστερης απόφασης που ρυθμίζει κατά τρόπο διαφορετικό θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των άρθρων 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 35 και την παρ. 3 του άρθρου 37 του ίδιου νόμου, καθώς και με το άρθρο 61 του ν. 4903/2022 (Α’ 46), με την επιφύλαξη της υπό στοιχεία 156347/Υ1/16.12.2022 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 6461).


230365/2023

Ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και διατάκτη σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). 


30974/2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 12642/Δ1.4472/17-3-2020 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός δαπανών για τις οποίες ορίζει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων διατάκτη τον ίδιο ή άλλο όργανο, ορισμός δευτερευόντων διατακτών για αντίστοιχες δαπάνες, ορισμός αποφαινόμενου οργάνου» (Β’ 1033), όπως ισχύει.


ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466/2017

Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

Δ11/77444/2023:Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών έτους 2023. ΑΔΑ:ΨΕΠΔ465ΧΘΞ-ΙΕ4

Δ11/104190/2022:Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών έτους 2022

89943/2021 Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2021.

ΔΝΣ/οικ20641/ΦΝ439.6/2020Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2020.ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: 62Π4465ΧΘΞ-Τ73  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/2020

ΔΝΣ/12546/ΦΝ439.6/2019:Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών  Μελετών  και Υπηρεσιών για  το  έτος  2019.(ΑΔΑ: ΩΜΦΕ465ΧΘΞ-113) ΕΓΚ/3/2019

ΔΝΣγ/οικ.21613/Φ.Ν.439.6/2018:Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2018.(ΑΔΑ:ΩΔΖΦ465ΧΘΞ-01Ψ) ΕΓΚ/4/2018


66415/2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 12642/Δ1.4472/17-3-2020 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός δαπανών για τις οποίες ορίζει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων διατάκτη τον ίδιο ή άλλο όργανο, ορισμός δευτερευόντων διατακτών για αντίστοιχες δαπάνες, ορισμός αποφαινόμενου οργάνου» (Β’ 1033).


2585/2020

Ορισμός Αποφαινόμενου Οργάνου και Διατάκτη. Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατ’ άρθρο 13 παρ. 6 και 37 παρ. 2 και 3 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 301258/2021- ΦΕΚ: 6778/Β/31.12.2021