Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3852/2010

Ορισμός Αντιδημάρχων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 809/2021 ΑΔΑ:ΨΟ3Μ46ΜΤΛ6-1ΥΡ

Σχετικά Έγγραφα

59633/2019

Ορισμός αντιδημάρχων ΑΔΑ: ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 82/2019


ΥΠΕΣ/71351/2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 41 ΘΕΜΑ: Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων και των μονομελών οργάνων διοίκησης των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και ορισμός Αντιδημάρχων (Δημοτική Περίοδος: 1η Ιανουαρίου 2011- 31η Αυγούστου 2014).


ΥΠ.ΕΣ 349/2018

Ισχύς των αποφάσεων ορισμού αντιδημάρχων στην περίπτωση εκλογής νέου δημάρχου (άρθρο 60 του ν. 3852/ 2010)    ΑΔΑ: 6Υ1Π465ΧΘ7-ΘΩΔ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4/2018


ΥΠ.ΕΣ/69738/2021

«Μετακίνηση αιρετών των Δήμων εντός και εκτός της χώρας» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 648/2021 ΑΔΑ:ΨΕΞΩ46ΜΤΛ6-Κ68


100872/Δ1/2019

Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2020-2021.

127860/Δ1/2019- ΦΕΚ: 3232/Β/2019: Τροποποίηση της Φ.15/27268/Δ1/21-02-2019 (ΦΕΚ 623/Β’/2019) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Ορισμός Δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-2020» και της 100872/Δ1/24-06-2019 (ΦΕΚ 2569/Β’/2019) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Ορισμός Δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2020-2021»


5631/2007

Καθορισμός εξόδων παράστασης των δημάρχων, προέδρων κοινοτήτων, αντιδημάρχων, προέδρων δημοτικών


Κ.Υ.Α. Υ10α/ΓΠ/68615/2013

Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη συμμετοχή δημάρχων, αντιδημάρχων και προέδρων δημοτικών συμβουλίων στο πρόγραμμα εφημεριών νοσοκομείων


Φ.15/27268/Δ1/2019

Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-2020. ΔΣΦ στο ΦΕΚ-745/Β/5.3.2019

127860/Δ1/2019- ΦΕΚ: 3232/Β/2019: Τροποποίηση της Φ.15/27268/Δ1/21-02-2019 (ΦΕΚ 623/Β’/2019) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Ορισμός Δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-2020» και της 100872/Δ1/24-06-2019 (ΦΕΚ 2569/Β’/2019) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Ορισμός Δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2020-2021»


384869/2021

Εφαρμογή διατάξεων του ν. 4825/2021 (Α’ 157) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2021 ΑΔΑ:91Ζ546ΜΔΨΟ-Μ2Β


Σ 40/39/2021

Υποχρεωτικότητα προσωρινής σύνταξης. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 262 του Ν. 4798/2021. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ/31/2021 ΑΔΑ: 6ΘΘΟ46ΜΑΠΣ-Σ24