ΥΠ.ΕΣ/96599/2021

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3852/2010 , 59849/2019

Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 932/2021 ΑΔΑ:6ΝΣΙ46ΜΤΛ6-ΣΩΜ

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

59849/2019

Συγκρότηση Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.(ΑΔΑ:ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90/2019


ΥΠ.ΕΣ/96665/2021

«Εκλογή προεδρείου περιφερειακού συμβουλίου, μελών οικονομικής επιτροπής και επιτροπών περιφερειακού συμβουλίου για τη δεύτερη θητεία της περιφερειακής περιόδου 2019-2023»  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 934  ΑΔΑ:6ΔΨ046ΜΤΛ6-ΩΡΥ


Π.Δ.168/2006

Διαδικασία εκλογής μελών της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και συγκρότησή της σε σώμα.


ΥΠ.ΕΣ/96605/2021

«Εκλογή μελών προεδρείου δημοτικού συμβουλίου»ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 933/2021 ΑΔΑ:9Β2546ΜΤΛ6-Ω3Σ


ΥΠ.ΕΣ 349/2018

Ισχύς των αποφάσεων ορισμού αντιδημάρχων στην περίπτωση εκλογής νέου δημάρχου (άρθρο 60 του ν. 3852/ 2010)    ΑΔΑ: 6Υ1Π465ΧΘ7-ΘΩΔ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4/2018


Φ.122.1/6/14241/Ζ2/2017

α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει, και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α΄ 129). β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών


36445/2019

Συμπλήρωση συγκρότησης Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έτους 2019.


505/75289/2019

Επικαιροποίηση Υποδείγματος Απόφασης «Συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας Δημοπρασίας για την εκμίσθωση ιχθυοτρόφων υδάτων»(ΑΔΑ:78ΤΣ4653ΠΓ-7Ρ3)


Φ.122.1/86/83263/Ζ2/2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει, και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α΄ 129). β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης Μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών» (Β΄ 225).


85741/2021

Ορισμός Αντιδημάρχων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 809/2021 ΑΔΑ:ΨΟ3Μ46ΜΤΛ6-1ΥΡ