ΥΠ.ΕΣ/96605/2021

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3852/2010 , 59646/2019

«Εκλογή μελών προεδρείου δημοτικού συμβουλίου»ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 933/2021 ΑΔΑ:9Β2546ΜΤΛ6-Ω3Σ

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠ.ΕΣ/96665/2021

«Εκλογή προεδρείου περιφερειακού συμβουλίου, μελών οικονομικής επιτροπής και επιτροπών περιφερειακού συμβουλίου για τη δεύτερη θητεία της περιφερειακής περιόδου 2019-2023»  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 934  ΑΔΑ:6ΔΨ046ΜΤΛ6-ΩΡΥ


ΥΠΕΣ/45690/2012

ΘΕΜΑ: Προεδρεύων της ειδικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου για εκλογή μελών Προεδρείου

42404/2007

Χαρακτήρας συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου για την ανάδειξη των μελών του προεδρείου και της δημαρχιακής επιτροπής (Γνωμοδότηση 234/ 2007 ΝΣΚ) - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 48


59646/2019

Εκλογή μελών των προεδρείων στα νέα δημοτικά συμβούλια.(ΑΔΑ:9ΥΥΟ465ΧΘ7-ΛΚΑ)  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 87/2019


ΥΠ.ΕΣ/39167/2022

«Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 375/2022 ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ 


ΥΠΕΣ/71352/2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 42 ΘΕΜΑ: Ορκωμοσία, εγκατάσταση και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Περιφερειακών Αρχών (περιφερειακή περίοδος: 1.1.2011-31.8.2014)

ΥΠ.ΕΣ/96599/2021

Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 932/2021 ΑΔΑ:6ΝΣΙ46ΜΤΛ6-ΣΩΜ


1674/2018

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου με συμμετοχή προέδρου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπου τοπικής κοινότητας. (ΑΔΑ:ΨΠΛΕ465ΧΘ7-35Ω) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8/2018


ΥΠΕΣ/30875/2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 46 θεμα:Ορκωμοσία, εγκατάσταση και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των νέων Περιφερειακών Αρχών(ΑΔΑ:Ω8Ψ9Ν-Σ15) 

ΥΠΕΣ/71351/2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 41 ΘΕΜΑ: Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων και των μονομελών οργάνων διοίκησης των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και ορισμός Αντιδημάρχων (Δημοτική Περίοδος: 1η Ιανουαρίου 2011- 31η Αυγούστου 2014).