ΥΠ.ΕΣ/96665/2021

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3852/2010

«Εκλογή προεδρείου περιφερειακού συμβουλίου, μελών οικονομικής επιτροπής και επιτροπών περιφερειακού συμβουλίου για τη δεύτερη θητεία της περιφερειακής περιόδου 2019-2023»  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 934  ΑΔΑ:6ΔΨ046ΜΤΛ6-ΩΡΥ

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠ.ΕΣ/96605/2021

«Εκλογή μελών προεδρείου δημοτικού συμβουλίου»ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 933/2021 ΑΔΑ:9Β2546ΜΤΛ6-Ω3Σ


ΥΠΕΣ/45690/2012

ΘΕΜΑ: Προεδρεύων της ειδικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου για εκλογή μελών Προεδρείου

76556/2021

Χρόνος διεξαγωγής εκλογής προεδρείου συμβουλίων και επιτροπών δήμων


42404/2007

Χαρακτήρας συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου για την ανάδειξη των μελών του προεδρείου και της δημαρχιακής επιτροπής (Γνωμοδότηση 234/ 2007 ΝΣΚ) -	 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 48    

3716/2014

Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας στον Καλομπάτσιο Χρήστο, μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας

ΥΠ.ΕΣ/96666/2021

Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης των δήμων ΑΔΑ:ΩΣΛΣ46ΜΤΛ6-Ψ7Φ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 934/2021


42978/2013/2014

Αποζημίωση υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι είναι περιφερειακοί σύμβουλοι, κατά τις ημέρες που λαμβάνουν άδεια για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής και των άλλων επιτροπών της περιφέρειας.

ΥΠΕΣ/71352/2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 42 ΘΕΜΑ: Ορκωμοσία, εγκατάσταση και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Περιφερειακών Αρχών (περιφερειακή περίοδος: 1.1.2011-31.8.2014)

ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.1/239/2017

Καταβολή αποζημιώσεων περιφερειακών συμβούλων και γραμματεων για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου.(..)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η εντελλόμενη με τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα δαπάνη είναι νόμιμη. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των περιφερειακών συμβούλων στις συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου προϋποθέτει την εκλογή τους στο εν λόγω αξίωμα (του περιφερειακού συμβούλου) και όχι τον διορισμό τους ως υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, η πραγματοποίηση των συνεδριάσεων του περιφερειακού συμβουλίου ... εντός του κανονικού ωραρίου της Περιφέρειας, δεν δύναται να ασκήσει εν προκειμένω επιρροή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4354/2015.(..)Συνεπώς, απορριπτομένου του σχετικού λόγου διαφωνίας του Αναπληρωτή Επιτρόπου, η πραγματοποίηση των συνεδριάσεων του περιφερειακού συμβουλίου ... εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας της Περιφέρειας δεν αναιρεί την αποζημίωση που δικαιούνται οι περιφερειακοί σύμβουλοι για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτές δυνάμει του άρθρου 184 παράγραφος 4 του ν. 3852/2010. Τέλος, με τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα νομίμως εντέλλεται και η καταβολή αποζημίωσης στις υπαλλήλους εκείνες της Περιφέρειας που συμμετείχαν στις προαναφερόμενες συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου ... ασκώντας χρέη γραμματέα, καθόσον τούτο προβλέπεται ρητά στο άρθρο 168 παράγραφος 4 του ν. 3852/2010...Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη, με τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής, δαπάνη είναι νόμιμη και ως εκ τούτου τα εντάλματα αυτά πρέπει να θεωρηθούν.


42071/2020

Πρότυπος κανονισμός λειτουργίας του περιφερειακού συμβουλίου