Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016

Ανάρτηση ανακοίνωσης σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 47 του ν.4412/2016»

Σχετικά Έγγραφα

ΔΝΣ/ΟΙΚ.91224/ΦΝ466/2017

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Ν.4412/2016 (Α΄147)."ΑΔΑ: Ω9Ξ0465ΧΘΞ-ΙΔ7"


30081/2016

Ενημέρωση σχετικά με πρότυπα τεύχη διακηρύξεων/προκηρύξεων μετά την εφαρμογή του ν.4412/2016 (Α’ 147).


οικ.23932/2017

“Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016 σχετικά με τη διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών”.(ΑΔΑ:ΨΤΡ64653Π8-ΟΨ2)


ΕΑΑΔΗΣΥ/546/2017

Εφαρμογή του άρθρου 6,παρ.2 του ν.4412/2016


46371/2017

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ.2 του ν.4412/2016.


3432/2018

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 79Α του ν.4412/2016 (Α’ 147) στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών.


ΔΝΣ/οικ.12480/φν466/2018

Ενημέρωση σχετικά με διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α΄147).(ΑΔΑ:Ω59Σ465ΧΘΞ-ΙΨΔ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3/2018


ΔΝΣ/οικ.42049/ΦΝ 466/2018

Ενημέρωση σχετικά με διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α΄147).(ΑΔΑ:ΨΠ05465ΧΘΞ-7ΦΔ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8/2018 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


ΔΝΣβ/οικ.21656/Φ.εγκ/2017

Δημοσίευση υπουργικής απόφασης σχετικά με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για «απευθείας αναθέσεις» Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, του άρθρου 118 του ν.4412/2016.(ΑΔΑ:7ΞΦ9465ΧΘΞ-673) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/2017


4495/2018

«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 79Α του ν. 4412/2016 (Α΄147) στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών».(ΑΔΑ:6ΟΕΡ465ΧΙ8-ΚΤΒ)