ΕΑΑΔΗΣΥ/546/2017

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016

Εφαρμογή του άρθρου 6,παρ.2 του ν.4412/2016

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

46371/2017

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ.2 του ν.4412/2016.


36498/58/2017

Υπαγωγή στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» του άρθρου 6, παρ. 2, εδαφ. β του ν. 4412/2016.


ΕΑΑΔΗΣΥ/4577/2020

Ζητήματα υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης σε περίπτωση υποδιαίρεσής της σε τμήματα. Εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10 ν. 4412/2016”  ΑΔΑ:ΩΔΣΙΟΞΤΒ-92Ω ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 25


2395/2018

Ορισμός οργανωτικής δομής Τομέα Μακεδονίας και Θράκης ως χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016.


12161-2018/10001/208

Εκδοση πιστοποιητικού άρθρου 73,παρ.2 του Ν.4412/2016


184471-2018/10001

Εκδοση πιστοποιητικού άρθρου 73,παρ.2 του ν.4412/2016


43829/68/2017

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 36498/58/2-8-2017 διαπιστωτικής πράξης «Υπαγωγή στην έννοια της “χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών“ του άρθρου 6, παρ. 2, εδαφ. β του ν. 4412/2016».


6375/2017

Ορισμός οργανικής μονάδας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών ως χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β’ του ν. 4412/2016.


ΕΑΑΔΗΣΥ/ΓΝΩΜΗ Γ19/2021

Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011, επί σχεδίου Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016.».


2282/2018

Ενημέρωση για το Επιγραμμικό Αποθετήριο Πιστοποιητικών eCertis (παρ.2 του άρθρου 81 του ν.4412/2016).