ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ (ΚΑΕΝΠΔΔ9000)

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΔΕΑΦ 1115608 ΕΞ 2018

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.),ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ν.4407/2016.(ΑΔΑ:6ΜΡ546ΜΠ3Ζ-ΜΡΚ)


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/ 9 /οικ.22306/2020

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΨΕΩΝ/ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ Α’- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ:Ρ7Σ446ΜΤΛ6-2ΤΑ


72185/2022

Πρόσκληση για την Υποβολή Πρότασης στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» Άξονα Προτεραιότητας: 2.6 «Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων» με τίτλο «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ»


Ν 3016/2002

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΤΑ  Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΠΔΔ-


Ε.2022/2019

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 16 ΚΑΙ 17 ΤΟΥ Ν. 4575/2018 (ΦΕΚ Α΄ 192/14-11-2018) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ο.Τ.Α.) ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΩΝ.(ΑΔΑ:7ΜΚΑ46ΜΠ3Ζ-Χ2Η)


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/3/οικ.33944/2019

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΑΔΑ:9053465ΧΘΨ-2ΒΕ


2/186868/ΔΛΤΠ/2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΔΑ:ΨΥΨ3Η-Ρ2Η


Ε.2123/2021

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ "ΔΗΛΩΣΗΣ COVID" ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ 2020 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΊΟ 2021 ΑΔΑ:ΨΔΛΡ46ΜΠ3Ζ-8Κ1


Ε.2139/2021

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ "ΔΗΛΩΣΗΣ COVID" ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ 2020 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΙΟ 2021 ΑΔΑ:94Γ846ΜΠ3Ζ-5ΒΖ