απόφ. ΦΓ8/55081/2020

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4700/2020 , 4270/2014
ΦΕΚ: 4938/Β/09.11.2020

Διαδικασία Ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο της ύπαρξης, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς που υπάγονται στην ελεγκτική του δικαιοδοσία.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

οικ.36804/2022

Προϋποθέσεις και κριτήρια σύστασης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α΄ του ν. 4795/2021 (Α΄ 62). Οργάνωση, στελέχωση και αρμοδιότητες Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου.


15976/2023

Κριτήρια σύστασης Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α’ του ν. 4795/2021 (Α’ 62) για την Οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου.


21257/2023

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 15976/2023 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Κριτήρια σύστασης Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α’ του ν. 4795/2021 (Α’ 62). Οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου» (Β’ 938). 


Ν.4700/2020

Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.


ΕλΣυν/ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ/2015

Ελεγκτικό συνέδριο -10η Υπηρεσία Επιτρόπου-Περλήψεις νομολογίας  επί θεμάτων προληπτικού ελέγχου δαπανών έτους 2015.


ΦΓ8/27390/2021

Διαχείριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο των καταγγελιών, αναφορών και αιτημάτων ελέγχου που υποβάλλονται στις υπηρεσίες του.

Η παρούσα τροποποιήθηκε/αντικαταστάθηκε από την ΦΓ8/71316/2022-ΦΕΚ:6592/Β/21.12.2022.


ΕλΣυν.Κλ.Τμ.7/305/2017

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.Νόμιμη η ανάθεση σε τρίτο για την Διαμόρφωση Συστήματος Διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου και Εκπαίδευσης Προσωπικού για τη Διενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου. (..) Με δεδομένα αυτά και λαμβανομένων ειδικότερα υπόψη ότι ο Δήμος … υποχρεούται να συστήσει μονάδα εσωτερικού ελέγχου με επαρκές και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό από υπαλλήλους του, ότι στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής Ανάπτυξης δεν υπάγεται η διενέργεια εσωτερικών ελέγχων και ότι η σύνταξη του εγχειριδίου εσωτερικού ελέγχου απαιτεί πράγματι ειδικές γνώσεις και σχετική εμπειρία, νομίμως ο Δήμος ανέθεσε τις ως άνω υπηρεσίες σε τρίτο, καθόσον οι υπάλληλοί του δεν μπορούσαν να προβούν στην εκτέλεση των ως άνω υπηρεσιών. Και αυτό γιατί αντικείμενο των επίμαχων υπηρεσιών ήταν η εκπαίδευση των ίδιων των υπαλλήλων, η κατάρτιση και καθοδήγησή τους στη διεξαγωγή του ελέγχου, ακριβώς λόγω της μη εξειδίκευσής τους σε σχετικά ζητήματα.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/35/2018

Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή.(..)Με αυτά τα δεδομένα και όσα ήδη εκτέθηκαν στις νομικές σκέψεις που προηγήθηκαν, το Κλιμάκιο κρίνει ότι μη νομίμως ανατέθηκαν από το Γ.Ν. ... & Γ.Ν. – Κ.Υ. ...(Οργανική Μονάδα της έδρας ..) οι επίμαχες υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου στο φερόμενο ως δικαιούχο, ενόψει του ότι κατά το χρόνο της εν λόγω ανάθεσης, δεν είχε ακόμη εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ο προβλεπόμενος από το άρθρο 25 του ν. 4025/2011 «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των μονάδων υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά». Και τούτο διότι, όπως έγινε δεκτό και με τις προηγούμενες Πράξεις του Κλιμακίου, κατά τις ρητές διατάξεις του ως άνω νόμου, το θεσμοθετούμενο με αυτές σύστημα εσωτερικού ελέγχου αποσκοπεί στην παρακολούθηση της τήρησης ακριβώς αυτού του Εσωτερικού Κανονισμού, συνεπώς η έκδοσή του αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και συνακόλουθα της ανάθεσης των οικείων υπηρεσιών σε ιδιώτη εσωτερικό ελεγκτή. Επιπροσθέτως, η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη κανονική, διότι η οικεία απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδόθηκε και αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στις 27.3.2017, ήτοι σε χρόνο μεταγενέστερο τόσο της σύναψης της σύμβασης όσο και της παροχής των επίμαχων υπηρεσιών. ...Κατ’ ακολουθίαν των προεκτεθέντων, η ελεγχόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη και μη κανονική και το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.


2771/2023

Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Τουρισμού.


ΕΣ/Τ7/77/2009

Κατά τον ενεργούμενο από τον Ελεγκτικό Συνέδριο έλεγχο των δαπανών, ως δικαιολογητικό της δαπάνης προσκομίζεται ο εκτελεστός τίτλος της διαταγής πληρωμής, το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει τη δυνατότητα σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 3 του π.δ./τος 774/1980 να προέρχεται σε παρεμπίπτοντα έλεγχο ζητημάτων που άπτονται της νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης και υπάγονται στη δικαιοδοσία και καθ’ ύλην αρμοδιότητα άλλων δικαστηρίων. Κατά τον έλεγχο αυτό παρακολουθεί και το θέμα της υποχρέωσης για συμμόρφωση ή μη του ελεγχόμενου φορέα προς εκδοθείσα διαταγή πληρωμής. Κατά συνέπεια, εάν ο εκδοθείς τίτλος πληρωμής της δαπάνης δεν συνοδεύεται από άλλα, πλην της διαταγής πληρωμής, δικαιολογητικά στα οποία να ερείδεται η καταβολή αυτού, η οποία, όπως προεκτέθηκε δεν δύναται να στηρίξει αυτοτελώς την νομιμότητα της δαπάνης αφού δεν ενέχει αυθεντική διάγνωση των αξιώσεων που περιέχει, δεν δημιουργείται υποχρέωση συμμόρφωσης των ΟΤΑ προς αυτή, ούτε εκτελείται κατ’ αυτών, το δε Ελεγκτικό Συνέδριο δεν δεσμεύεται να καταλήξει σε κρίση ότι η προαναφερόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη (βλ. Πρακτικά της 4ης Γεν. Συν. της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 27.2.2008, της 7ης Γεν. Συν. της Ολομ. του Ε.Σ. της 19-3-2003,Θέμα Α΄, Πράξεις VII Τμήματος 14/2005, 27/2006, 237/2007, IV.Τμήμ.17/2001, 30, 31/2004, Ι Τμήμ. 51, 71/2005 και Πρακτικά Ι τμήματος Συν.14η/5.6.2007 Θέμα Β΄).