Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΦΓ8/27390/2021

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4129/2013, 4700/2020
ΦΕΚ: 2537/Β/14.06.2021

Διαχείριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο των καταγγελιών, αναφορών και αιτημάτων ελέγχου που υποβάλλονται στις υπηρεσίες του.

Η παρούσα τροποποιήθηκε/αντικαταστάθηκε από την ΦΓ8/71316/2022-ΦΕΚ:6592/Β/21.12.2022.


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΦΓ8/71316/2022

Χειρισμός από το Ελεγκτικό Συνέδριο των καταγγελιών, αναφορών και αιτημάτων ελέγχου που υποβάλλονται στις υπηρεσίες του. 


ΦΓ8/27878/2021

Κανονισμός λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (δικαστικοί σχηματισμοί).

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 33 ΤΗΣ ΦΓ8/38299/2023-ΦΕΚ:6144/Β/25.10.2023.


ΦΓ8/42900/2022

Έγκριση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας των Υπηρεσιών Διοίκησης και Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΦΓ8/42900/2022-ΦΕΚ:4069/Β/29.07.2022:Άρθρο 51:Έναρξη Ισχύος:Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει δεκαπέντε ημέρες μετά από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Φ.90380/25916/3294/2011

Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). 

Η παρούσα απόφαση τροποποιήθηκε με την ΕΑΛΕ/Γ.Π.46846/2018- ΦΕΚ 2315 Β/19-06-2018 όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει  με την   ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/2018 ΦΕΚ: 4898/Β/2018, με την ΕΑΛΕ/Γ.Π. 47749/2022- ΦΕΚ: 6544/Β/21.12.2022 και με την 360/2022- ΦΕΚ: 89/Β/16.1.2023 


ΕΣ/ΚΛΙΜ.Ε/171/2019

Προμήθεια – Εγκατάσταση και Λειτουργική Σύνδεση Εξοπλισμού :Στην προκείμενη υπόθεση, το Κλιμάκιο αυτό, επιληφθέν του ελέγχου νομιμότητας του σχεδίου σύμβασης με αντικείμενο «Προμήθεια – Εγκατάσταση και Λειτουργική Σύνδεση Εξοπλισμού για την λειτουργική ολοκλήρωση της Υφιστάμενης (Ε.Ε.Λ.) και των Α/Σ…..– ...», κρίνει με την παρούσα Πράξη του ότι πρόκειται για μικτή σύμβαση, το κύριο αντικείμενο της οποίας αποτελεί η προμήθεια αγαθών (μηχανημάτων επεξεργασίας λυμάτων) και, κατά συνέπεια, δεν έχει αρμοδιότητα, σύμφωνα με τη ΦΓ8/1605/13.10.1999 κανονιστική απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, να προβεί στον έλεγχο αυτής. Δεν μπορεί, ωστόσο, να την παραπέμψει στο κατά την κρίση του αρμόδιο ΣΤ΄ Κλιμάκιο, αφού, με την 463/2018 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου, κρίθηκε ότι το κύριο αντικείμενο της ελεγχόμενης σύμβασης είναι αυτό της εκτέλεσης δημόσιου έργου και για το λόγο αυτό η ως άνω σύμβαση παραπέμφθηκε στο παρόν Κλιμάκιο για έλεγχο. Κατόπιν αυτών, ενόψει της έκδοσης αντίθετων Πράξεων των Ε΄ και Ζ΄ Κλιμακίων, σχετικά με την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 6, 7, 8 και 9 του ν.4412/2016, η υπόθεση πρέπει, σύμφωνα με την προμνησθείσα διάταξη του άρθρου 37 παρ. 9 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.4129/2013, να παραπεμφθεί στο αρμόδιο Τμήμα Μείζονος Επταμελούς Σύνθεσης, προκειμένου αυτό να άρει την ούτω δημιουργηθείσα αμφισβήτηση περί της έννοιας των εν λόγω διατάξεων.

ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΜΕΙΖ-ΕΤΑΜ.ΣΥΝΘ/604/2019