Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4129/2013 , 4700/2020
ΦΕΚ: 2537/Β/14.06.2021

Διαχείριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο των καταγγελιών, αναφορών και αιτημάτων ελέγχου που υποβάλλονται στις υπηρεσίες του.

Η παρούσα τροποποιήθηκε/αντικαταστάθηκε από την ΦΓ8/71316/2022-ΦΕΚ:6592/Β/21.12.2022.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΦΓ8/71316/2022

Χειρισμός από το Ελεγκτικό Συνέδριο των καταγγελιών, αναφορών και αιτημάτων ελέγχου που υποβάλλονται στις υπηρεσίες του. 


ΦΓ8/42900/2022

Έγκριση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας των Υπηρεσιών Διοίκησης και Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΦΓ8/42900/2022-ΦΕΚ:4069/Β/29.07.2022:Άρθρο 51:Έναρξη Ισχύος:Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει δεκαπέντε ημέρες μετά από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Α.1098/2022

Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για την διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ.».

Α.1098/2022-ΦΕΚ:3940/Β/25.07.2022: Άρθρο 4-παρ.4.1:Η παρούσα απόφαση ισχύει από 01/01/2023.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 1190/2022-ΦΕΚ:6993/B/31.12.2022.


Δ.ΟΡΓ.Β 1170657ΕΞ2017

Καθορισμός θεμάτων αναφορικά με την οργάνωση, τη δομή και τη λειτουργία του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) που συστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4410/2016 (Α' 141).

Η παρούσα καταργείται με την παρ.1 του άρθρου 6 της Δ.ΟΡΓ.Β 1112969ΕΞ 2022-ΦΕΚ:5751/Β/10.11.2022.

-Δ.ΟΡΓ.Β 1112969ΕΞ 2022-ΦΕΚ:5751/Β/10.11.2022:Άρθρο 6-παρ.2: Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Β 1170657ΕΞ2017/14-11-2017 (Β’ 4049) απόφαση, στο εξής νοείται η παρούσα.


253/2022

Κανονισμός για τη λήψη μέτρων ασφάλειας κατά την εξυπηρέτηση αιτημάτων συνδρομητών ή χρηστών που σχετίζονται με πρόσβαση σε δεδομένα επικοινωνίας.

253/2022-ΦΕΚ:3773/Β/18.07.2022:Άρθρο 4-Έναρξη ισχύος:Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει 6 μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Φ.90380/25916/3294/2011

Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). 

Η παρούσα απόφαση τροποποιήθηκε με την ΕΑΛΕ/Γ.Π.46846/2018- ΦΕΚ 2315 Β/19-06-2018 όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει  με την   ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/2018 ΦΕΚ: 4898/Β/2018, με την ΕΑΛΕ/Γ.Π. 47749/2022- ΦΕΚ: 6544/Β/21.12.2022 και με την 360/2022- ΦΕΚ: 89/Β/16.1.2023 


2131.7/28624/2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2123/02/06/28-3-2006 απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής - Διαδικασίες ελέγχου - Απαγορεύσεις άσκησης της δραστηριότητας» (Β’ 449).

Η παρούσα καταργήθηκε με το άρθρο δεύτερο της 2131.7/76069/2022-ΦΕΚ:5617/Β/02.11.2022.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/657/2021

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:Να ελέγξει τη νομιμότητα τριάντα δύο (32) σχεδίων συμβάσεων και της προηγηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας για την «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 της Περιφερειακής Ενότητας ...», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.507.867,65 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).(....)Ως εκ τούτου, η προμνησθείσα ρύθμιση παρίσταται ανίσχυρη και καθόσον, εν προκειμένω, υποβάλλονται προς έλεγχο σχέδια συμβάσεων, το αντικείμενο των οποίων έχει ολοσχερώς εκτελεσθεί ήδη πριν την υποβολή τους για έλεγχο στο παρόν Κλιμάκιο, δεν καταλείπεται πεδίο προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας και το Κλιμάκιο είναι κατά χρόνον αναρμόδιο να τα ελέγξει.Απαραδέκτως υποβάλλονται προς έλεγχο τα τριάντα δύο (32) σχέδια συμβάσεων και η προηγηθείσα διαγωνιστική διαδικασία για την υπηρεσία «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 της Περιφερειακής Ενότητας …».

ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1183/2022.

ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣ/ΜΕΙΖ.ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ/792/2022.


105583/2022

Εφαρμογή των διατάξεων της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3846/2010 (Α’ 66), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4808/2021 (Α’ 101) περί παροχής εξ αποστάσεως εργασίας με τηλεργασία μετά από αίτηση του εργαζομένου.

105583/2022-ΦΕΚ:5747/Β/09.11.2022:Άρθρο 6:Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1.1.2023.


Δ6Α 1198349ΕΞ2013

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με Εντολή Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων” στους Προϊσταμένους των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ), των Ελεγκτικών Κέντρων, της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης και της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, καθώς και των υφιστάμενων αυτών οργάνων.

Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022-ΦΕΚ:3886/Β/22.07.2022:Άρθρο 2-παρ.4:Οι πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση ή κατ’ εφαρμογή των υπό στοιχεία Δ6Α 1198349ΕΞ2013/ 31-12-2013 (Β’ 3368) και Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25-2-2014 (Β’ 478) και (Β’ 558) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, καθώς και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 (Β’ 2743) απόφασης, όπως είχαν συμπληρωθεί και τροποποιηθεί και έχουν παράγει έννομα αποτελέσματα, εξακολουθούν να ισχύουν.

Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022-ΦΕΚ:3886/Β/22.07.2022:Άρθρο 2-παρ.6:Η παρούσα απόφαση ισχύει από 29/7/2022.