Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4820/2021 , ΦΓ8/27390/2021
ΦΕΚ: 6592/Β/21.12.2022

Χειρισμός από το Ελεγκτικό Συνέδριο των καταγγελιών, αναφορών και αιτημάτων ελέγχου που υποβάλλονται στις υπηρεσίες του. 

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΦΓ8/27390/2021

Διαχείριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο των καταγγελιών, αναφορών και αιτημάτων ελέγχου που υποβάλλονται στις υπηρεσίες του.

Η παρούσα τροποποιήθηκε/αντικαταστάθηκε από την ΦΓ8/71316/2022-ΦΕΚ:6592/Β/21.12.2022.


2020/0001894/2020

BREXIT - Χειρισμός αιτημάτων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας κατά την μεταβατική περίοδο ΑΔΑ:Ω66146ΜΤΛ6-ΦΑΨ


74784/2021

Σύστημα Διαχείρισης Αναφορών/Καταγγελιών και μεθοδολογία σχεδιασμού των ενεργειών ελέγχου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστα σίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.


Αρ. πρωτ 23313/2011.

Θέμα: Περιεχόμενο φάκελοι ανάθεσης δημοσίου έργων και προγραμματικών συμβάσεων έργων, που υποβάλλονται για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.


ΦΓ8/28530/2015

Οικονομικές καταστάσεις και επισυναπτέα δικαιολογητικά και στοιχεία που υποβάλλονται στο Ελεγκτικό
Συνέδριο για τον κατασταλτικό έλεγχο των ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και Ειδικών Λογαριασμών.


5560/2021

Υποδοχή, ταξινόμηση και διαχείριση των καταγγελιών των παικτών των Κατόχων Άδειας Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου και υποβολή σχετικών αναφορών  ΑΔΑ: 9ΙΝ0ΙΜΛ-ΕΕΓ


ΓΓΑΔΔΤ 208/5827/2022

Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής, εξέτασης αναφορών και καταγγελιών και επιβολής κυρώσεων για την εφαρμογή του Κεφαλαίου Δ’ του Μέρους Α’ του ν. 4829/2021 (Α’ 166).


Ε.2015/2023

«Κοινοποίηση της υπ’ αρ. 109/2022 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ (Β΄Τμ.), περί της τυχόν εφαρμογής διατάξεων των άρθρων 152 §1, 152 §2, 150, & 163 §3 του ν. 4820/2021 (ΦΕΚ Α΄130), στα μη ανήκοντα στο Ελεγκτικό Συνέδριο καταλογίζοντα όργανα, και ειδικότερα σε αυτά της ΑΑΔΕ». ΑΔΑ:65ΡΛ46ΜΠ3Ζ-ΧΕΨ


ΕΣ/ΤΜ.1/1/2018

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ:Αίτηση ανάκλησης της 65/2017 πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο I Τμήμα(..)Με δεδομένα τα ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση, η οποία κατατέθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο (αρ. πρωτ. Ε.Σ. 78955) στις 12.12.2017, ημέρα Τρίτη, έχει σε κάθε περίπτωση ασκηθεί καθ’ υπέρβαση της τριακονθήμερης αποκλειστικής προθεσμίας του άρθρου 32 παρ. 6 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, και, για το λόγο αυτό, που εξετάζεται αυτεπαγγέλτως, πρέπει να απορριφθεί ως  εκπρόθεσμη.  Απορρίπτει την αίτηση.


ΕλΣυν/ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ/2015

Ελεγκτικό συνέδριο -10η Υπηρεσία Επιτρόπου-Περλήψεις νομολογίας  επί θεμάτων προληπτικού ελέγχου δαπανών έτους 2015.