Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΦΓ8/71316/2022

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4820/2021, ΦΓ8/27390/2021
ΦΕΚ: 6592/Β/21.12.2022

Χειρισμός από το Ελεγκτικό Συνέδριο των καταγγελιών, αναφορών και αιτημάτων ελέγχου που υποβάλλονται στις υπηρεσίες του. 


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΦΓ8/27390/2021

Διαχείριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο των καταγγελιών, αναφορών και αιτημάτων ελέγχου που υποβάλλονται στις υπηρεσίες του.

Η παρούσα τροποποιήθηκε/αντικαταστάθηκε από την ΦΓ8/71316/2022-ΦΕΚ:6592/Β/21.12.2022.


46959/2024

Σύστημα Διαχείρισης Αναφορών / Καταγγελιών και μεθοδολογία σχεδιασμού των ενεργειών ελέγχου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.


66913 οικ. Φ.708.1/2023

Σύστημα Διαχείρισης Αναφορών/Καταγγελιών (ΣΔΑΚ) για παραβάσεις οικονομικών φορέων και εγκαταστάσεων στις κανονιστικές διατάξεις πυροπροστασίας αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος.


Αρ. πρωτ 23313/2011.

Θέμα: Περιεχόμενο φάκελοι ανάθεσης δημοσίου έργων και προγραμματικών συμβάσεων έργων, που υποβάλλονται για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.


2020/0001894/2020

BREXIT - Χειρισμός αιτημάτων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας κατά την μεταβατική περίοδο ΑΔΑ:Ω66146ΜΤΛ6-ΦΑΨ


74784/2021

Σύστημα Διαχείρισης Αναφορών/Καταγγελιών και μεθοδολογία σχεδιασμού των ενεργειών ελέγχου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.


ΦΓ8/28530/2015

Οικονομικές καταστάσεις και επισυναπτέα δικαιολογητικά και στοιχεία που υποβάλλονται στο Ελεγκτικό
Συνέδριο για τον κατασταλτικό έλεγχο των ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και Ειδικών Λογαριασμών.


5560/2021

Υποδοχή, ταξινόμηση και διαχείριση των καταγγελιών των παικτών των Κατόχων Άδειας Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου και υποβολή σχετικών αναφορών  ΑΔΑ: 9ΙΝ0ΙΜΛ-ΕΕΓ


ΓΓΑΔΔΤ 208/5827/2022

Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής, εξέτασης αναφορών και καταγγελιών και επιβολής κυρώσεων για την εφαρμογή του Κεφαλαίου Δ’ του Μέρους Α’ του ν. 4829/2021 (Α’ 166).


ΕΣ/ΤΜ.1/1/2018

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ:Αίτηση ανάκλησης της 65/2017 πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο I Τμήμα(..)Με δεδομένα τα ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση, η οποία κατατέθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο (αρ. πρωτ. Ε.Σ. 78955) στις 12.12.2017, ημέρα Τρίτη, έχει σε κάθε περίπτωση ασκηθεί καθ’ υπέρβαση της τριακονθήμερης αποκλειστικής προθεσμίας του άρθρου 32 παρ. 6 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, και, για το λόγο αυτό, που εξετάζεται αυτεπαγγέλτως, πρέπει να απορριφθεί ως  εκπρόθεσμη.  Απορρίπτει την αίτηση.