Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Δ.ΑΣΦ.176/293946/2019

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4540/2018, 4521/2018, 4332/2015

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.(ΑΔΑ: Ω8Β7465ΧΠΙ-ΔΝ1)


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΕΤΕ/ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013


ΔΙΕΙΣΦΜΜ/25/47039/2019

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΟΥ Π. ΟΓΑ.(ΑΔΑ:75Χ1465ΧΠΙ-ΣΕΒ)


545993/2024

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ– ΑΙΓΥΠΤΟΥ. ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ»ΑΔΑ:6Ζ9846ΜΑΠΣ-Ο5Η


105510/Θ1/2021

«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ (ΤΕΜΕΝΗ-ΤΕΚΕΔΕΣ-ΜΕΣΤΖΙΤ-ΤΖΕΜ/ΤΖΕΜΕΒΙ)» ΑΔΑ:6ΘΧ646ΜΤΛΗ-0Υ6


Φ1500/34154/1764/2016

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.(ΑΔΑ:Ω1ΧΓ465Θ1Ω-Υ0Ρ)


56641/E2/2019

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2019-2020.(ΑΔΑ: ΩΦΙΜ4653ΠΣ-Ρ6Η)


ΟΓΑ/6/2015

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ 40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 62Ο ΕΤΟΣ (ΑΔΑ:6Ο0Κ4691ΩΔ-Ρ9Δ )


ΙΚΑ/Σ40/48/2015

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 92 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4313/2014 , ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν. 3996/11, ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν. 2366/1995 ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. (ΑΔΑ!ΒΜΡΒ4691ΩΓ-2ΝΙ)


οικ.23036/2018

Διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στερούμενων διαβατηρίου.(ΑΔΑ: Ψ7ΑΜ465ΧΘΕ-Α7Ρ)


ΟΓΑ/ΕΓΚ/2/2016

Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ικανότητας από τον ΟΓΑ σε πολίτες τρίτων χωρών που υπάγονται στις διατάξεις του αρθρ. 8, παρ. 23 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)" (ΑΔΑ:67ΞΣ4691ΩΔ-ΣΧ1) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)