Δ.ΑΣΦ./ 511 / 1241477/2019

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 1147/1437945/2018 , 4387/2016 , ΙΚΑ/Α21/449/30/2015 , ΙΚΑ/Α21/449/63/2013

Επέκταση κατηγοριών απασχολούμενων με αμοιβή και παρακράτηση εισφορών μέσω της διαδικασίας έκδοσης και εξαργύρωσης Εργοσήμου τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  ΑΔΑ:6ΗΩΗ465ΧΠΙ-ΥΧΛ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 48/2019

Σχετικά Έγγραφα

IKA/A21/449/1/2011

ΘΕΜΑ : Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων με την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης ειδικής επιταγής: «Εργόσημο».ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. :68

ΙΚΑ/Α21/449/63/2013

Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων με την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης ειδικής επιταγής : « Εργόσημο » Τροποποιήσεις – Νέες κατηγορίες – Διευκρινίσεις. Προϋποθέσεις χορήγησης παροχών Ασθένεια (ΕΓΚ/43/2013)


ΙΚΑ/070/9/2014

Εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του τ. ΟΠΑΔ από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ»(ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 37)(ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ)

ΙΚΑ/T01/652/11/2014

Βεβαίωση και είσπραξη των εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ένταξη των καθυστερούμενων εισφορών τους στο ΚΕΑΟ και ρύθμιση άλλων ειδικών θεμάτων»(ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 26)(ΑΔΑ: ΒΙΞΠ4691ΩΓ-Δ1Β)

ΙΚΑ/Α23/269/21/2011

ΘΕΜΑ : Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 141 του ν. 3655/2008, που αφορά στην μείωση κατά 50% των εισφορών του κλάδου Κύριας Σύνταξης, με τις οποίες βαρύνονται οι μητέρες ασφαλισμένες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά το δωδεκάμηνο απασχόλησης τους μετά τον τοκετό. ΣΧΕΤ. : Οι υπ΄ αριθμ. 15/2010 και 48/2010 Εγκύκλιες διαταγές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

1147/1437945/2018

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ Τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.(ΑΔΑ:Ω7ΗΜ465ΧΠΙ-9ΜΙ) ΕΓΚ/49/2018


IKA/T01/652/6/2014

ΘΕΜΑ ׃«Απεικόνιση των Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α,από 1-12-2013, στην Α.Π.Δ. μέσω ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή εισφορών» ΕΓΚ/17/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΕ94691ΩΓ-ΜΙΦ)


ΙΚΑ/070/6/2014

Κατάργηση του ΟΠΑΔ-μεταφορά αρμοδιοτήτων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30 (ΑΔΑ: ΒΙΗ34691ΩΓ-7ΙΓ)


ΙΚΑ/Α 20/251/13/2014

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 90 του ν. 4182/13 που αφορούν Α.Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 8 περ. β΄ του Ν.3863/2010, όπως αυτές συμπληρώθηκαν από το άρθρο 138 παρ. Ζ΄ του Ν.4052/2012, σχετικά με τη δυνατότητα αναγνώρισης στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / ή και του Ε.Τ.Ε.Α. (τ. ΕΤΕΑΜ) χρόνου που αντιστοιχεί στην θητεία  Βουλευτών, Υπουργών, Υφυπουργών και των Αιρετών,  Προέδρων Κοινοτήτων, Δημάρχων και Νομαρχών. Β.Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των προσώπων που απασχολούνται σε Ανεξάρτητες Αρχές.  (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16)(ΑΔΑ: ΒΙΕ94691ΩΓ-Χ60)

ΙΚΑ/ΤΟ1/652/29/2015

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ τ. ΤΕΑΠΕΤΕ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΛΑΜΒΑΝΑΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ (ΑΔΑ:6ΣΖΡ4691ΩΓ-Λ5Ι )