Δ10/Φ3ΓΕΝ/11601/2162/2011

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3852/2010
ΘEΜΑ: Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΑΔ) στον τομέα ορυκτού Πλόυτου και εφαρμογή του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»)ΑΔΑ: 4ΑΘΦ0-Ζ
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΣΚΠΟ/Φ.2/οικ.2033/2011

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία των Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας των Περιφερειών μετά την έναρξη Εφαρμογής του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’) ’’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’»

Π.Δ.5/2017

Προσαρμογή διατάξεων του π.δ. 272/1985 «Οργάνωση και αρμοδιότητες του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Επιτροπή Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων” (Α’ 101), όπως ισχύει, σε αυτές του ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης” (Α΄87) και ρύθμιση των οργανωτικών και λειτουργικών σχέσεων του Δήμου Κυθήρων με την Επιτροπή Εγχώριας Περιουσίας».


ΥΠΕΚΑ/150673/2011

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»


Ν.3852/2010

Ν. 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα καλλικράτης.e-book


12939/2023

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας» στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής και στον Προϊστάμενο του Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Ν. Κοζάνης (ΤΑΣ Κοζάνης) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 


Β1/οικ.37019/4149/2011

Ν. 3887/2010 Οδικές εμπορευματικές μεταφορές - Αρμοδιότητα συγκρότησης και λειτουργίας εκτιμητικών επιτροπών άρθρου 7 παρ. 4 Ν. 3887/2010 μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87, Πρόγραμμα Καλλικράτης)

Β1/οικ.52909/5629/2011

Ν. 3887/2010 Οδικές εμπορευματικές μεταφορές - Αρμοδιότητα συγκρότησης και λειτουργίας εκτιμητικών επιτροπών άρθρου 7 παρ. 4 Ν. 3887/2010 μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87, Πρόγραμμα Καλλικράτης)

ΝΣΚ/269/2017

Εκτελεστότητα των αποφάσεων του ασκούντος καθήκοντα Ελεγκτή Νομιμότητας Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ήδη Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης), οι οποίες εκδίδονται επί αιτήσεων θεραπείας, σύμφωνα με το άρθρο 227 παρ.4 του ν. 3852/2010. 
Οι αποφάσεις του ασκούντος καθήκοντα Ελεγκτή Νομιμότητας Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ήδη Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης), οι οποίες εκδίδονται επί αιτήσεων θεραπείας, σύμφωνα με το άρθρο 227 παρ.4 του ν. 3852/2010, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 231 του ιδίου νόμου και ως εκ τούτου είναι άμεσα εκτελεστές. Περαιτέρω, οι ως άνω αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι άμεσα εκτελεστές και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν ασκηθεί από τον οικείο δήμο ενδικοφανείς προσφυγές κατά των εν λόγω αποφάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.5 του π.δ. 171/1987, χωρίς να έχουν εκδοθεί, κατά το άρθρο 200 του Κώδ.Διοικ.Δικονομίας, αποφάσεις του αρμοδίου δικαστηρίου περί αναστολής εκτελέσεως αυτών (ομόφ.).


ΥΠΕΣ/74895/2010

Έλεγχος νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α., Αστική και Πειθαρχική ευθύνη αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. (άρθρο 238 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»).ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 60

ΥΠΕΣ/74301/2010

Ρύθμιση θεματων οικονομικής διοίκησης και  διαχείρισης των περιφερειών που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του 3852/2010