Δ13/οικ/111983/2022

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4314/2014 , 4270/2014 , 4921/2022
ΦΕΚ: 6090/Β/29.11.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ26/οικ./54796/531/21.11.2017 κοινής υπουργικής απόφασης: «Κατανομή προϋπολογισμού για τη χρηματοδοτική περίοδο 2018-2019, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)» (Β’ 4233), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ13/οικ./20608/469/09-05-2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1990) και την υπό στοιχεία Δ.13/οικ./52629/2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3441).

Σχετικά Έγγραφα

Δ13/οικ/52629/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ26/οικ./54796/531/21-11-2017 κοινής υπουργικής απόφασης: «Κατανομή προϋπολογισμού για τη χρηματοδοτική περίοδο 2018-2019, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)» (Β’ 4233), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό στοιχεία Δ13/οικ./20608/469/09-05-2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1990).


Δ26/οικ/54796/531/2017

Κατανομή προϋπολογισμού για τη χρηματοδοτική περίοδο 2018-2019, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Τροποποιήθηκε με τις Δ13/οικ/111983/2022-ΦΕΚ:6090/Β/29.11.2022, Δ13/οικ/52629/2021-ΦΕΚ:3441/Β/29.07.2021 και Δ13/οικ/20608/469/2019-ΦΕΚ:1990/Β/31.5.2019.


604/2015

Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).

Δ13/οικ. 47713/1029/2020- ΦΕΚ: 5310/Β/3.12.2020:Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ' αρ. 604/24-4-2015 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)» (Β' 770) όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ23/ οικ/48512/3922/27-10-2016 (Β'  3459) και την υπό στοιχεία Δ13/οικ/48838/2486/14-9-2018 (Β' 4290) και ισχύει» .

 


Δ13/οικ. 47713/1029/2020

Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ' αρ. 604/24-4-2015 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)» (Β' 770) όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ23/ οικ/48512/3922/27-10-2016 (Β'  3459) και την υπό στοιχεία Δ13/οικ/48838/2486/14-9-2018 (Β' 4290) και ισχύει» .


Δ14/οικ.7687/151/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ14/οικ.65006/1459/10-12-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Διάθεση, διαχείριση και κατανομή των καθαρών εσόδων Ειδικού Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης σε Ν.Π.Δ.Δ. - φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, οικονομικού έτους 2018» (Β’ 5639), όπως ισχύει με την υπό στοιχεία Δ14/21559/195/13-10-2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 4675). 


48859/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α321/2022

Συμπλήρωση της διαδικασίας που καθορίζεται στην υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ - ΚΕ/οικ.12741/ Α321/19- 7-2021 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 3264) στις περιπτώσεις πυρκαγιών που στην κοινή υπουργική απόφαση οριοθέτησης περιοχών και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής προβλέπεται η χορήγηση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής, με τη μορφή έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης.


Φ.30316/οικ.35396/1048/2018

Καθορισμός αποδοχών του Προέδρου του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.).

Αριθμ. 3540/2022- ΦΕΚ: 28/ΥΟΔΔ/20.1.2022:Από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας, καταργείται η υπό στοιχεία Φ. 30316/οικ. 35396/1048/19-9-2018 κοινή υπουργική απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 543)


60967/ΕΞ/2020

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α΄ 44).

98979/2021- ΦΕΚ: 3766/Β/13.8.2021:Με τη δημοσίευση της παρούσης παύει να ισχύει η υπό στοιχεία οικ. 60967ΕΞ2020/17-6-2020 (Β΄ 2425) κοινή υπουργική απόφαση.


οικ.3702/2016

2η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 610/24-04-2015 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 700/Β΄/24.04.2015) περί Συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 1326/3-06-2015 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1147/Β/16.06.2015).


32674/ΕΥΘΥ330/2015

Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του N. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41543/278/Γ΄ ΚΠΣ/ κοινή υπουργική απόφαση/8.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

84540/2022 - ΦΕΚ: 4701/B/8.9.2022: Άρθρο 7 Τελικές Διατάξεις Η παρούσα από την έναρξη ισχύος της καταργεί την υπό στοιχεία 32674/ΕΥΘΥ 330/23.03.2015 (Β’ 714) υπουργική απόφαση σύστασης και λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της και την τοποθέτηση του προϊσταμένου στην Ειδική Υπηρεσία σύμφωνα με την παρ. 20 του άρθρου 66 του ν. 4914/2022 (Α΄ 61).