Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Δ17α/08/78/ΦΝ 433.β/2012

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3669/2008
ΘEMA: Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Υπεχωδε/Δ13ε/ο/21814/2006

Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου Μηχανημάτων Έργων. ΕΓΚ.33/2006


Δ17γ/03/114//2006

Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου έργων και μελετών.Επι έλασσον δαπάνες ΕΓΚ.20


Δ17γ/03/114/2006

Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου έργων και μελετών.(ν.3481/2006).ΕΓΚ 20.Προεκτιμώμενες αμοιβές κλπ


Δ17α/01/242/ΦΝ 433.β/2013

Θέμα: Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου (Ν.3669/2008,3316/2005) με το Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α΄ 216)

Δ15Β 1004915 ΕΞ 2013

ΘEMA: Έκδοση τιμολογίων για τη δημοσίευση διακηρύξεων έργων - προμηθειών σε εφημερίδες.

Δ15Β1028660 ΕΞ.2013

ΘEMA: Παρέχονται διευκρινίσεις, αναφορικά με το περιεχόμενο του τιμολόγιου επί εκτέλεσης τεχνικού έργου ή εγκατάστασης.

Δ17γ/04/65/2008

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης δημοσίων έργων.


Δ17α /03/279/Φ.2.2.1/2014

Ρύθμιση μεταφοράς αρμοδιοτήτων, εκτελούμενων και προς εκτέλεση έργων και συναφών θεμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Επαναδημιουργίας Λίμνης Κάρλας, της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Ρόδου και των Τμημάτων Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων, στις Περιφέρειες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 129 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α΄/216).

Δ15/οικ/15658/2013

Τροποποίηση της με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «΄Εκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων».


ΔΙΠΥΔΥ/ΤΜΔΚΝ-Ρ/8/Οικ.14672/2019

Διαδικασία και μεθοδολογία έργων Διοικητικής Κωδικοποίησης του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου των Υπουργείων.(ΑΔΑ:ΨΑ3Ο465ΧΘΨ-ΠΦΨ)