Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Δ17α /03/279/Φ.2.2.1/2014

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4199/2013, 4018/2011, 3669/2008, 3852/2010
ΦΕΚ: 10/Β/08.01.2014
Ρύθμιση μεταφοράς αρμοδιοτήτων, εκτελούμενων και προς εκτέλεση έργων και συναφών θεμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Επαναδημιουργίας Λίμνης Κάρλας, της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Ρόδου και των Τμημάτων Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων, στις Περιφέρειες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 129 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α΄/216).

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Π.Δ. 219/1997

Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων 'Εργων για τη μελέτη και κατασκευή έργων συντήρησης, βελτίωσης και λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων [ΕΔΥΕ Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων]


Δ17α/02/279/Φ.2.2.1/2014

Ρύθμιση θεμάτων διοικητικής υπαγωγής της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βόρειας Ελλάδας (ΥΑΣΒΕ), των Τομέων Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ) και των Τομέων Αποκατάστασης Πυροπλήκτων (ΤΑΠ) στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στην περιφέρεια των οποίων εδρεύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 129 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α'/216).

Π.Δ.38/2014

Τροποποίηση του Π.Δ/τος 180/1983 (A΄71) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Πρωτεύουσας», όπως τροποποιημένο ισχύει.


ΚΑ/ΦΠ000/ΠΡ1/ΟΙΚ.10194/2017

Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής, Προϊσταμένης Αρχής και Διευθυνουσών Υπηρεσιών σε δημόσιες συμβάσεις έργων και παροχής υπηρεσιών αρμοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ).


Π.Δ/4/2008

Σύσταση Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων Μελετών - Κατασκευών, Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων Παραχώρησης.

Π.Δ. 109/2014, ΦΕΚ-176 Α/29-8-2014,άρθρο 69,παρ.2  – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 109/2014 ΣΤΗΝ ΕτΚ (: 29-8-2014) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τα προεδρικά διατάγματα με τα οποία συστάθηκαν οι Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, όπως έχουν τροποποι­ηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα: ... Π.Δ. 4/2008 (ΦΕΚ Α΄ 13), ...


ΝΣΚ/183/1990

Προμήθειες υλικών συντήρησης δημοσίων έργων. Εξαίρεση από την διαδικασία του Ν.1797/88. Η προμήθεια υλικών που απαιτούνται για την συντήρηση δημοσίων έργων και ενσωματώνονται σε αυτά με τη συντήρηση αυτή, εξαιρείται της διαδικασίας που επιβάλλει ο περί προμηθειών Ν.1797/1988, ενεργούμενη με βάση τις κοινές περί προμηθειών διατάξεις απ ευθείας από τους φορείς συντηρήσεως των έργων.


41824/2013

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση και λειτουργία Τεχνικών Συμβουλίων Δημοσίων Έργων στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων.


ΝΣΚ/24/2003

Δυνατότητα διαδοχής της ΕΥΔΑΠ εκ μέρους του Δημοσίου σε συμβάσεις εκπόνησης μελετών και κατασκευής δημοσίων έργων. Δεν είναι επιτρεπτή (κατ’ εφαρμογή της αρχής της νομιμότητας της δράσης της Διοικήσεως και λόγω της ελλείψεως γενικής ή ειδικής ρύθμισης είτε κατά τη νομοθεσία των δημοσίων έργων, είτε κατ’ άλλη διάταξη, η οποία να επιτρέπει και να ρυθμίζει την αλλαγή του προσώπου του κυρίου του έργου), η υπεισέλευση του Δημοσίου, στη θέση του κυρίου του έργου (ή της μελέτης) καθ’ υποκατάσταση της ΕΥΔΑΠ, στις εν εξελίξει συμβάσεις εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης δημοσίων έργων με αντικείμενο την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων ή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, τα οποία ανέθεσε και εκτελεί η ΕΥΔΑΠ.

Αριθμ. οικ. 166200/2011

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 34576/11/5.1.2001 (ΦΕΚ 35/ Β/2001) κοινής υπουργικής απόφασης Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χω­ροταξίας και Δημοσίων Έργων, με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ».


23813/2009

Καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. (Καταργήθηκε με την  100008/ΕΥΘΥ936/2016,ΦΕΚ-3296/Β/13.10.2016)