ΔΕΑΦ 1017521 ΕΞ 2018

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4172/2013

Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4172/2013.(ΑΔΑ:91ΕΜ46ΜΠ3Ζ-Δ1Ω )

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΠΟΛ.1158/2016

Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 23 του ν.4172/2013 σε περίπτωση συμψηφισμού αμοιβαίων ανταπαιτήσεων αντισυμβαλλομένων.(ΑΔΑ:ΩΗ21Η-Ρ8Ρ)


ΔΕΑΦ 1055728/2015

Διευκρινίσεις σχετικά με το χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 13 του ν.4172/2013


ΔΕΑΦ Β 1107407 ΕΞ 2017

«Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ.1146/1972 κατά τη μεταβίβαση αυτοκινήτου οχήματος από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περ. γ’ άρθρου 45 του ν.4172/2013».(ΑΔΑ:7ΝΖΞ46ΜΠ3Ζ-5Δ1)


ΠΟΛ.1075/2016

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του ν.4172/2013. (ΑΔΑ:69Β6Η-Φ56)


ΠΟΛ 1143/2014

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των περ. α’ και β’ της παρ. 22 της υποπαρ. Δ1 της παρ. Δ του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4254/2014 και λοιπές διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013.ΑΔΑ: ΒΙΦ5Η-Ο89

ΠΟΛ 1264/2014

Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την αυτοτελή φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2238/94 με βάση τις διατάξεις των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/13


ΠΟΛ.1138/2015

Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος αλλοδαπών εταιρειών ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα, μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) (ΑΔΑ:7ΛΣΙΗ-ΧΟΧ )


ΠΟΛ.1088/2016

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 – 4 του άρθρου 27 του ν.4172/2013 περί μεταφοράς ζημιών.(ΑΔΑ:ΩΓ1ΑΗ-Σ89)


ΠΟΛ.1055/2016

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση εξόφλησης τιμολογίων προμηθευτών και πιστωτών από τρίτους. (ΑΔΑ:6ΚΨΥΗ-ΛΙΡ)


ΠΟΛ.1045/2017

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 99 του ν.4446/2016 (Α΄ 240) για την παροχή σε είδος εταιρικού οχήματος.(ΑΔΑ:73ΙΨΗ-ΦΟ5)