Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4172/2013

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του ν.4172/2013. (ΑΔΑ:69Β6Η-Φ56)

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΔΕΑΦ 1017521 ΕΞ 2018

Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4172/2013.(ΑΔΑ:91ΕΜ46ΜΠ3Ζ-Δ1Ω )


ΠΟΛ.1055/2016

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση εξόφλησης τιμολογίων προμηθευτών και πιστωτών από τρίτους. (ΑΔΑ:6ΚΨΥΗ-ΛΙΡ)


ΠΟΛ.1088/2016

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 – 4 του άρθρου 27 του ν.4172/2013 περί μεταφοράς ζημιών.(ΑΔΑ:ΩΓ1ΑΗ-Σ89)


ΔΕΑΦ Β 1107407 ΕΞ 2017

«Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ.1146/1972 κατά τη μεταβίβαση αυτοκινήτου οχήματος από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περ. γ’ άρθρου 45 του ν.4172/2013».(ΑΔΑ:7ΝΖΞ46ΜΠ3Ζ-5Δ1)


ΠΟΛ.1158/2016

Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 23 του ν.4172/2013 σε περίπτωση συμψηφισμού αμοιβαίων ανταπαιτήσεων αντισυμβαλλομένων.(ΑΔΑ:ΩΗ21Η-Ρ8Ρ)


ΠΟΛ.1062/2017

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν.4172/2013 καθώς και της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1005/2017 (ΦΕΚ Β’145) σχετικά με τη μείωση του φόρου εισοδήματος.(ΑΔΑ:64ΓΨΗ-ΜΗΤ)


ΔΕΑΦ 1055728/2015

Διευκρινίσεις σχετικά με το χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 13 του ν.4172/2013


ΔΕΑΦ Β΄1135136 ΕΞ 2016

Διευκρινίσεις σχετικά με τον συμψηφισμό του φόρου νομικού προσώπου που καταβλήθηκε για εισπραττόμενα μερίσματα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 68 του ν.4172/2013, για το φορολογικό έτος 2014.(ΑΔΑ:Ω9ΣΥΗ-4ΤΚ)


ΠΟΛ.1080/2017

«Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν.4172/2013 σε περίπτωση κήρυξης του οφειλέτη σε πτώχευση ή υπαγωγής αυτού σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης».(ΑΔΑ:65Γ1Η-ΕΚΒ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


ΠΟΛ 1143/2014

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των περ. α’ και β’ της παρ. 22 της υποπαρ. Δ1 της παρ. Δ του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4254/2014 και λοιπές διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013.ΑΔΑ: ΒΙΦ5Η-Ο89